Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 14:32 Ngày 23/01/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàngNâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
5. Bố cục luận văn.
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIẾP CẬN VỐN TÍN
DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA.
1.1. Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa 
1.1.2. Tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.3. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.4. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế 
1.2. Khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1.2.1. Tín dụng Ngân hàng 
1.2.2. Khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của
doanh nghiệp vừa và nhỏ..
1.3. Kinh nghiệm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp
nhỏ và vừa ở một số tỉnh, thành phố và bài học cho Thái Nguyên 
1.3.1. Kinh nghiệm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp
nhỏ và vừa ở một số tỉnh .
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Thái Nguyên
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Chương 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Câu hỏi đặt ra 
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 
2.2.1. Khung phân tích của luận văn
2.2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu.
2.2.3. Phƣơng pháp xử lý, phân tích dữ liệu .
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2.
Chương 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN.
3.1. Đặc điểm kinh tế xã hội chung tỉnh Thái Nguyên .
3.2. Khái quát doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ..
3.2.1. Số lƣợng DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên .
3.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ....
3.2.3. Đóng góp cho kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên.
3.3. Thực trạng tiếp cận vốn tín dụng của DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.3.1. Báo cáo thực tập Mức độ tiếp cận vốn tín dụng của các DNNVV.
3.3.2. Thực trạng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các DNNVV trên địa
bàn tỉnh Thái Nguyên của đối tƣợng điều tra.
3.4. Đánh giá thực trạng tiếp cận vốn tín dụng của DNNVV trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên.
3.4.1. Những kết quả đạt đƣợc..
3.4.2. Những hạn chế
3.4.3. Nguyên nhân ..
3.4.3. Nguyên nhân từ cơ chế, chính sách....
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3...
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN
DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH THÁI NGUYÊN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020..
4.1. Định hƣớng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên .
4.1.1. Định hƣớng và mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên..
4.1.2. Định hƣớng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên .
4.1.3. Phƣơng hƣớng nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các doanh
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên những năm tới .
4.2. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của DNNVV..
4.2.1. Một số giải pháp chung 
4.2.2. Giải pháp cụ thể cho các DNNVV..
4.2.3. Giải pháp cụ thể cho các NHTM 
4.3. Một số kiến nghị với Nhà nƣớc 
4.3.1. Bình ổn môi trƣờng kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tạo môi
trƣờng đầu tƣ bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng .
4.3.2. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hƣớng phục vụ cho
doanh nghiệp .
4.3.3. Hoàn thiện chính sách tài chính tín dụng cho DNNVV.
4.4. Kiến nghị với Tỉnh Thái Nguyên..
4.4.1. Xây dựng các chƣơng trình trợ giúp cho các DNNVV..
4.4.2. Phát triển dịch vụ thẩm định giá tài sản doanh nghiệp .
KẾT LUẬN ..
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 14:32 23/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp