Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty gia công cửa nhôm kính (TL 2013)

kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty gia công cửa nhôm kính (TL 2013)

Cập nhật: 23:49 Ngày 08/11/2015

1.Lý do chọn đề tài 1
2.Mục tiêu nghiên cứu 2
3.Đối tượng nghiên cứu 2
4.Phạm vi nghiên cứu 2
5.Các phương pháp nghiên cứu 2
6. Kết cấu của đề tài 2
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
1.1.Tổng quan về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 3
1.1.1.Một số khái niệm liên quan đến tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 3
1.1.2.Vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 3
1.1.3. Các phương thức tiêu thụ sản phẩm 4
1.1.3.1. Phương thức bán buôn 4
1.1.3.2. Phương thức bán lẻ 4
1.2. Nội dung kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 5
1.2.1. Kế toán tiêu thụ sản phẩm 5
1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng 5
1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 7
1.2.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán 8
1.2.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 10
1.2.2.1. Kế toán chi phí bán hàng 10
1.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 12
1.2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 14
1.2.2.4. Kế toán chi phí tài chính 15
1.2.2.5. Kế toán thu nhập khác 17
1.2.2.6. Kế toán chi phí khác 18
1.2.2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 19
1.2.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 20
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV LỘC THỌ 22
2.1 Khái quát tình hình chung của Công ty TNHH TM & DV Lộc Thọ 22
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 22
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 23
2.1.2.1. Chức năng 23
2.1.2.2. Nhiệm vụ 23
2.1.3 Các nguồn lực của Công ty 24
2.1.3.1 Tình hình lao động của công ty qua 2 năm 2012-2013 24
2.1.3.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua 2 năm 2012 – 2013 25
2.1.3.3 Tình hình kết quả hoạt động SXKD của công ty qua 2 năm 2012 -2013 26
2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 28
2.1.4.1.Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty 28
2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 28
2.1.5. Cơ cấu tổ chức công tác kế toán tại Công ty 29
2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán 29
2.1.5.2 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty 30
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM & DV Lộc Thọ 31
2.2.1.Tổ chức tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH TM & DV Lộc Thọ 31
2.2.1.1. Các loại sản phẩm, hàng hóa tại công ty 31
2.2.1.2. Các phương pháp tiêu thụ, chính sách bán hàng tại công ty 32
2.2.1.3. Phương thức thanh toán 33
2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng 33
2.2.2.1. Sổ sách chứng từ 33
2.2.2.2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế 33
2.2.2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ 34
2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 44
2.2.3.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 44
2.2.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 44
2.2.3.3. Trình tự ghi sổ kế toán 44
2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 50
2.2.4.1 Kế toán chi phí bán hàng 50
2.2.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 50
2.2.4.3. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 50
2.2.5.Kế toán chi phí tài chính 56
2.2.5.1. Tài khoản sử dụng và chứng từ kế toán 56
2.2.5.2.Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 56
2.2.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 58
2.2.6.1. Tài khoản sử dụng và chứng từ kế toán 58
2.2.6.2. Phương phapó hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 58
2.2.7. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 58
2.2.7.1. Tài khoản sử dụng và chứng từ kế toán 59
2.2.7.2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 59
2.2.8. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 64
2.2.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 64
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV LỘC THỌ 69
3.1. Đánh giá công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM & DV Lộc Thọ 69
3.1.1. Ưu điểm 69
3.1.2. Tồn tại 70
3.2. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM & DV Lộc Thọ 71
3.2.1. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ theo từng mặt hàng 71
3.2.2. Quản lý bán hàng 72
3.2.3. Tổ chức công tác hạch toán chi phí mua hàng 72
3.2.4. Hoàn thiện chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 72
3.2.5.Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa 73
PHẦN III: KẾT LUẬN 74
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng trực tiếp qua kho 6
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 7
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán 9
Sơ đồ 1.4 : Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng 11
Sơ đồ 1.5 : Sơ đồ kế toán chi phí QLDN 13
Sơ đồ 1.6: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 15
Sơ đồ 1.7 : Kế toán chi phí tài chính 16
Sơ đồ 1.8 : Sơ đồ kế toán thu nhập khác 17
Sơ đồ 1.9 : Sơ đồ kế toán chi phí khác 19
Sơ đồ 1.10 : Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành 20
Sơ đồ 1.11: Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh 21
Sơ đồ 2.1 : Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH TM DV Lộc Thọ 28
Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Lộc Thọ 29
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hình thức ghi sổ 31
Bảng 1.1: Tình hình lao động của công ty qua 2 năm 2012 – 2013 24
Bảng 1.2: Tình hình Tài sản- Nguồn vốn của công ty qua 2 năm 2012 - 2013 25
Bảng 1.3: Tình hình kết quả kinh doanh của công ty qua 2 năm 2012 - 2013 26
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 23:49 08/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp