Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES )

Kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES )

Cập nhật: 14:47 Ngày 01/12/2015

Báo cáo thực tập kế toán là  Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES ) đạt 9 điểm
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
1.1. KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 
1.1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1.1. Doanh thu: 
1.1.1.2. Chi phí: 
1.1.1.3. Báo cáo thực tập Xác định kết quả kinh doanh: 
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.3. Ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.2. KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP : 
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 
1.2.1.1. Khái niệm: 
1.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 
1.2.1.3. Nguyên tắc xác định doanh thu 
1.2.1.4. Chứng từ sử dụng: 
1.2.1.5. Tài khoản sử dụng
1.2.1.6. Phương pháp hạch toán: 
1.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.2.1. Khái niệm: 
1.2.2.2. Chứng từ sử dụng: 
1.2.2.3. Tài khoản sử dụng
1.2.2.4. Phương pháp hạch toán: 
1.2.3. Kế toán thu nhập từ hoạt động khác: 
1.2.3.1. Khái niệm: 
1.2.3.2. Chứng từ sử dụng: 
1.2.3.3. Tài khoản sử dụng
1.2.3.4. Phương pháp hạch toán: 
1.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU: 
1.3.1. Chiết khấu thương mại: 
1.3.1.1. Khái niệm: 
1.3.1.2. Quy định hạch toán: 
1.3.1.3. Tài khoản sử dụng
1.3.1.4. Phương pháp hạch toán: 
1.3.2. Giảm giá hàng bán: 
1.3.2.1. Khái niệm: 
1.3.2.2. Quy định hạch toán: 
1.3.2.3. Tài khoản sử dụng
1.3.2.4. Phương pháp hạch toán: 
1.3.3. Hàng bán bị trả lại: 
1.3.3.1. Khái niệm: 
1.3.3.2. Quy định hạch toán: 
1.3.3.3. Tài khoản sử dụng
1.3.3.4. Phương pháp hạch toán: 
1.4. KẾ TOÁN CHI PHÍ, GIÁ VỐN: 
1.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán: 
1.4.1.1. Khái niệm: 
1.4.1.2. Chứng từ sử dụng: 
1.4.1.3. Tài khoản sử dụng
1.4.1.4. Phương pháp hạch toán: 
1.4.2. Kế toán chi phí tài chính: 
1.4.2.1. Khái niệm: 
1.4.2.2. Chứng từ sử dụng: 
1.4.2.3. Tài khoản sử dụng
1.4.2.4. Phương pháp hạch toán: 
1.4.3. Kế toán chi phí bán hàng: 
1.4.3.1. Khái niệm: 
1.4.3.2. Chứng từ sử dụng: 
1.4.3.3. Tài khoản sử dụng
1.4.3.4. Phương pháp hạch toán: 
1.4.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 
1.4.4.1. Khái niệm: 
1.4.4.2. Chứng từ sử dụng: 
1.4.4.3. Tài khoản sử dụng
1.4.4.4. Phương pháp hạch toán: 
1.4.5. Kế toán chi phí khác
1.4.5.1. Khái niệm: 
1.4.5.2. Chứng từ sử dụng: 
1.4.5.3. Tài khoản sử dụng
1.4.5.4. Phương pháp hạch toán: 
1.4.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 
1.4.6.1. Khái niệm: 
1.4.6.2. Phương pháp tính thuế: 
1.4.6.3. Chứng từ sử dụng: 
1.4.6.4. Tài khoản sử dụng
1.4.6.5 Phương pháp hạch toán: 
1.5. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: 
1.5.1. Khái niệm: 
1.5.2. Chứng từ sử dụng: 
1.5.3. Tài khoản sử dụng: 
1.5.4. Phương pháp hạch toán: 
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES) 
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN: 
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn: 
2.1.1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty: 
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển: 
2.1.1.3. Ngành nghề kinh doanh: 
2.1.2. Bộ máy tổ chức của Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn 
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP Địa ỐC Sài Gòn: 
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 
2.1.3.2. Chức năng của từng phần hành kế toán: 
2.1.3.3. Một số thông tin cơ bản về công tác kế toán tại Công ty: 
2.1.3.4. Cơ sở vật chất: 
2.1.4. Doanh số tại công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn: 
2.1.5. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển: 
2.1.5.1. Thuận lợi: 
2.1.5.2. Khó khăn: 
2.1.5.3. Phương hướng phát triển: 
2.2. HÌNH THỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 
2.2.1.1. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển: 
2.2.1.2. Sổ sách kế toán sử dụng, trình tự ghi sổ,và lưu trữ: 
2.2.1.3. Tài khoản sử dụng
2.2.1.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 
2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 
2.2.2.1. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển: 
2.2.2.2. Sổ sách kế toán sử dụng, trình tự ghi sổ,và lưu trữ: 
2.2.2.3. Tài khoản sử dụng
2.2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 
2.2.3. Giá vốn hàng bán: 
2.2.3.1. Chứng từ sử dụng, trình tự luân chuyển: 
2.2.3.2. Sổ sách kế toán, trình tự luân chuyển và lưu trữ: 
2.2.3.3. Tài khoản sử dụng
2.2.3.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 
2.2.4. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp: 
2.2.4.1. Chứng từ sử dụng, trình tự luân chuyển: 
2.2.4.2. Sổ sách kế toán, trình tự luân chuyển và lưu trữ: 
2.2.4.3. Tài khoản sử dụng
2.2.4.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 
2.2.5. Kế toán hoạt động tài chính: 
2.2.5.1. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.2.5.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 
2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng: 
2.2.7. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác: 
2.2.7.1. Kế toán thu nhập khác: 
2.2.7.2. Kế toán chi phí khác: 
2.2.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.8.1. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển
2.2.8.2. Sổ sách sử dụng, trình tự luân chuyển và lưu trữ
2.2.8.3. Tài khoản sử dụng
2.2.8.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 
2.2.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 
2.2.9.1. Chứng từ sử dụng: 
2.2.9.2. Sổ sách sử dụng
2.2.9.3. Tài khoản sử dụng
2.2.9.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 
Chương 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
3.1. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: 
3.1.1. Về tình hình hoạt động của công ty: 
3.1.2. Về cơ cấu tổ chức, công tác quản lý: 
3.1.3. Về công tác kế toán tại công ty: 
3.1.3.1. Bộ máy kế toán: 
3.1.3.2. Hình thức kế toán: 
3.1.3.3. Sổ kế toán: 
3.1.3.4. Tổ chức luân chuyển và lưu trữ chứng từ: 
3.1.3.5. Công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động
3.1.4. Tổ chức luân chuyển chứng từ:
3.1.5. Công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động kinh doanh
3.2. KIẾN NGHỊ
3.2.1. Tổ chức luân chuyển chứng từ
3.2.2. Công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động kinh doanh
3.2.3. Ngoài một số kiến như trên, em xin nêu thêm một số kiến nghị khác về việc tổ chức công tác kế toán tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 14:47 01/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp