Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Huy động vốn dân cư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam

Huy động vốn dân cư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam

Cập nhật: 20:54 Ngày 29/01/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Giải pháp huy động vốn dân cư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Từ Sơn  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn ................................................................ 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HUY ĐỘNG

VỐN DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI................................... 4

1.1. Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại........................................................ 4

1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thƣơng mại ..................................................... 4

1.1.2. Hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại ................................................... 5

1.2. Hoạt động huy động vốn dân cƣ của ngân hàng thƣơng mại .................... 9

1.2.1. Sự cần thiết của việc huy động vốn dân cƣ............................................. 9

1.2.2. Khái niệm và cơ cấu về vốn dân cƣ ........................................................ 9

1.2.3. Đặc trƣng hoạt động huy động vốn dân cƣ........................................... 11

1.2.4. Các hình thức huy động vốn dân cƣ ..................................................... 12

1.2.5. Tƣơng quan huy động vốn và sử dụng vốn........................................... 13

1.2.6. Huy động vốn và thu nhập .................................................................... 15

1.2.7. Vai trò của vốn huy động đối với hoạt động kinh doanh của Ngân

hàng thƣơng mại.............................................................................................. 16

1.2.8. Các nhân tố tác động đến huy động vốn dân cƣ của NHTM................ 19

1.3. Kinh nghiệm huy động vốn dân cƣ của một số ngân hàng...................... 26

1.3.1. Ngân hàng Citi Bank............................................................................. 26

1.3.2. Ngân hàng Standard Chartered Bank.................................................... 27

1.3.3. Ngân hàng ANZ .................................................................................... 28

1.3.4. Bài học kinh nghiệm ............................................................................. 29

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 31

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 31

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 31

2.2.1. Phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu ......................................................... 31

2.2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu................................................................ 32

2.2.3. Phƣơng pháp xử lý và phân tích số liệu................................................ 33

2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn dân cƣ ...................... 33

2.3.1. Tỷ lệ tăng trƣởng của nguồn vốn .......................................................... 33

2.3.2. Chỉ tiêu huy động theo loại tiền ............................................................ 34

2.3.3. Chỉ tiêu huy động theo loại hình........................................................... 34

2.3.4. Chỉ tiêu huy động theo kỳ hạn .............................................................. 35

2.3.5. Báo cáo thực tập Vốn huy động/ Vốn tự có (Vốn điều lệ) ....................... 35

2.3.6. Vốn huy động/ Tổng nguồn vốn ........................................................... 35

2.3.7. Tỷ lệ huy động vốn/ dƣ nợ(%).............................................................. 35

2.3.8. Tỷ lệ lãi thu từ hoạt động cho vay/ Lãi chi cho hoạt động huy động vốn ...... 36

2.3.9. Vòng quay huy động vốn (Tổng doanh thu/Tổng vốn huy động) ........ 36

2.3.10. Tỷ trọng các loại tiền gửi theo từng sản phẩm huy động.................... 36

2.3.11. Sự hài lòng của khách hàng ................................................................ 36

Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN DÂN

CƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TỪ SƠN ....................................................... 37

3.1. Đánh giá chung về hoạt động huy động vốn dân cƣ tại Ngân hàng

thƣơng mại cổ phần ĐT&PT Việt Nam chi nhánh Từ Sơn ............................ 37

3.1.1. Khái quát về Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển

Chi nhánh Từ Sơn ........................................................................................... 37

3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển

Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn ........................................................................ 38

3.1.3. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn......................... 39

3.2. Thực trạng huy động nguồn vốn từ dân cƣ tại Ngân hàng thƣơng mại

cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn ............................................ 42

KẾT LUẬN.................................................................................................... 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 93

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 37 lần - Cập nhật: 20:54 29/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp