Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng

Huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng

Cập nhật: 18:52 Ngày 29/01/2016

Báo cáo thực tập khác là  Biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng - Phú Thọ được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.............................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................................2

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu.................................................................2

4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu .........................................................................2

5. Giải thuyết khoa học........................................................................................2

6. Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................2

7. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................3

8. Cấu trúc luận văn.............................................................................................3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HUY ĐỘNG

NGUỒN LỰC XÃ HỘI THAM GIA PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC................4

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.......................................................................4

1.1.1. Quá trình xuất hiện tƣ tƣởng huy động các nguồn lực xã hội tham

gia phát triển giáo dục .........................................................................................4

1.1.2. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục là

một tƣ tƣởng chiến lƣợc để phát triển giáo dục ở Việt Nam...............................7

1.1.3. Tƣ tƣởng xã hội hoá của các nhà khoa học giáo dục ............................9

1.2. Lý luận về xã hội hoá công tác giáo dục ....................................................10

1.2.1. Một số khái niệm liên quan .................................................................10

1.2.2. Vai trò của xã hội hoá giáo dục trong sự nghiệp đào tạo con ngƣời.........16

1.2.3. Mục tiêu, nội dung, hình thức thực hiện xã hội hoá giáo dục .............18

1.2.4. Đặc trƣng xã hội hoá giáo dục ở huyện miền núi ...............................21

1.3. Chức năng của UBND các xã trong việc triển khai thực hiện xã hội

hoá giáo dục.......................................................................................................21

1.3.1. Định hƣớng và chỉ đạo các trƣờng thực hiện xã hội hoá giáo dục......21

1.3.2. Khai thác, huy động nguồn lực phục vụ phát triển giáo dục...............22

1.3.3. Kiểm tra, giám sát thực hiện xã hội hoá giáo dục của các trƣờng

trên địa bàn ........................................................................................................24

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN

LỰC XÃ HỘI THAM GIA PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở CÁC XÃ

HUYỆN ĐOAN HÙNG - PHÚ THỌ .............................................................26

2.1. Tình hình giáo dục huyện Đoan Hùng .......................................................26

2.1.1. Tình hình chung...................................................................................26

2.1.2. Về mạng lƣới và quy mô trƣờng lớp ...................................................27

2.1.3. Tình hình đội ngũ ................................................................................27

2.1.4. Chất lƣợng giáo dục.............................................................................29

2.2. Thực trạng công tác huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát

triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng - Phú Thọ .......................................36

2.2.1. Nhận thức về XHHGD trong cán bộ, quần chúng nhân dân...............36

2.2.2. Thực trạng công tác chỉ đạo triển khai xã hội hoá giáo dục của

UBND các xã.....................................................................................................43

2.3. Đánh giá chung...........................................................................................50

2.3.1. Ƣu điểm, nguyên nhân ........................................................................50

2.3.2. Thiếu sót, bất cập, nguyên nhân ..........................................................52

Chương 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC

XÃ HỘI THAM GIA PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở CÁC XÃ

HUYỆN ĐOAN HÙNG - PHÚ THỌ .............................................................55

3.1. Yêu cầu của việc đề xuất biện pháp ...........................................................55

3.2. Các biện pháp cụ thể...................................................................................58

3.2.1. Báo cáo thực tập Cấp ủy và UBND các xã cần có sự quan tâm tới việc tuyên

truyền cho quần chúng chủ trƣơng huy động các nguồn lực của địa

phƣơng tham gia phát triển giáo dục .................................................................58

3.2.2. Cấp ủy và UBND các xã chủ động phối hợp với các trƣờng trong

việc nâng cao nhận thức và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ

quản lý ...............................................................................................................62

3.2.3. Cấp ủy và UBND các xã tiến hành việc chỉ đạo, giám sát và kiểm

tra các nhà trƣờng thực hiện xã hội hoá giáo dục..............................................66

3.2.4. Cấp ủy và UBND các xã giúp nhà trƣờng thiết lập mối quan hệ

với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội ..........................................68

3.2.5. Cấp ủy và UBND các xã tạo dựng sự phối hợp giữa các tổ chức,

đoàn thể, quần chúng trong việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia

phát triển giáo dục .............................................................................................73

3.2.6. Cấp ủy và UBND các xã cần khai thác, huy động, điều phối

nguồn lực xã hội góp phần phát triển giáo dục .................................................75

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.................................................................82

3.4. Khảo nghiệm các biện pháp đề xuất...........................................................84

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .................................................................87

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 18:52 29/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp