Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập marketing row Hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics

Hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics

Cập nhật: 16:50 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập Marketing Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty TNHH Marine Sky Logistics  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI  ................................. 4 

1.1.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ............................  4 

1.1.1.  Khái niệm  ...................................................................................................  4 

1.1.2.  Vai trò  ........................................................................................................  4 

1.1.3.  Cơ sở pháp lý  .............................................................................................  6 

1.1.4.  Đặc điểm  ....................................................................................................  6 

1.1.5.  Các hình thức nhập khẩu ...........................................................................  7 

1.1.5.1.  Nhập khẩu tự doanh  ........................................................................  7 

1.1.5.2.  Nhập khẩu ủy thác  ..........................................................................  8 

1.2.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU................................  9 

1.2.1.  Khái niệm và vai trò ..................................................................................  9 

1.2.2.  Đặc điểm  ..................................................................................................  10 

1.2.3.  Các nội dung cơ bản trong hợp đồng  .......................................................  10 

1.2.3.1.  Tên hàng (Commodity)  .................................................................  10 

1.2.3.2.  Chất lượng (Quality) ....................................................................  11 

1.2.3.3.  Số lượng (Quantity)  ......................................................................  12 

1.2.3.4.  Giao hàng (Shipment/ Delivery)  ...................................................  13 

1.2.3.5.  Giá cả (Price)  ...............................................................................  14 

1.2.3.6.  Thanh toán (Settlement)  ................................................................  15 

1.2.3.7.  Bao bì và kí mã hiệu (PackingMarking)  ...............................  16 

1.3.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM ...  17 

1.3.1.  Làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của Nhà nước  ..............................  17 

1.3.2.  Thực hiện những bước đầu tiên trong khâu thanh toán  ...........................  18 

1.3.3.  Thuê phương tiện vận tải  .........................................................................  19 

1.3.4.  Mua bảo hiểm  ..........................................................................................  21  

1.3.5.  Làm thủ tục hải quan ...............................................................................  21 

1.3.6.  Nhận hàng  ................................................................................................  26 

1.3.7.  Kiểm tra hàng nhập khẩu  .........................................................................  27 

1.3.8.  Khiếu nại (nếu có) ...................................................................................  28 

1.3.9.  Thanh toán  ...............................................................................................  30 

1.3.10.  Thanh lý hợp đồng  ...................................................................................  30 

1.4.  NHỮNG  NHÂN  TỐ  ẢNH  HƯỞNG  ĐẾN  HOẠT  ĐỘNG  TỔ  CHỨC 

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU  .............................................................  31 

1.4.1.  Những nhân tố bên trong doanh nghiệp ..................................................  31 

1.4.1.1.  Cơ cấu tổ chức  và cơ sở hạ tầng .................................................  31 

1.4.1.2.  Mặt hàng kinh doanh  ....................................................................  32 

1.4.1.3.  Khả năng về tài chính  ...................................................................  33 

1.4.1.4.  Nguồn nhân lực  .............................................................................  33 

1.4.2.  Những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp  ..................................................  34 

1.4.2.1.  Các chế độ chính sách pháp luật trong nước và quốc tế..............  34 

1.4.2.2.  Tỷ giá hối đoái  ..............................................................................  34 

1.4.2.3.  Yếu tố hạ tầng cơ sở phục vụ mua bán hàng hóa quốc tế  ............  35 

1.4.2.4.  Yếu tố thị trường trong và ngoài nước .........................................  35 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP 

ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS  .... 37 

2.1.  GIỚI  THIỆU  KHÁI  QUÁT  CÔNG  TY  TNHH  MARINE  SKY 

LOGISTICS  .............................................................................................................  37 

2.1.1.  Giới thiệu chung về Công ty TNHH Marine Sky Logistics  ....................  37 

2.1.2.  Mô hình bộ máy tổ chức của Công ty .....................................................  37 

2.1.3.  Cơ sở vật chất ..........................................................................................  41 

2.1.4.  Các loại hình kinh doanh  .........................................................................  42 

2.1.5.  Tình hình kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây  ................  43 

2.1.5.1.  Xét theo doanh thu, chi phí và lợi nhuận  ......................................  43 

2.1.5.2.  Xét theo cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty  .....................  46  

2.2.  THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM 

GẦN ĐÂY ................................................................................................................  48 

2.3.  THỰC  TRẠNG  HOẠT  ĐỘNG  TỔ  CHỨC  THỰC  HIỆN  HỢP  ĐỒNG 

NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY  ..............................................................................  53 

2.3.1.  Xin giấy phép nhập khẩu  .........................................................................  55 

2.3.2.  Hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa  .....................................................  55 

2.3.3.  Kiểm tra nguồn hàng tại đầu xuất  ............................................................  56 

2.3.4.  Thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm ............................................  57 

2.3.5.  Thực hiện những bước đầu tiên trong khâu thanh toán  ...........................  58 

2.3.6.  Làm thủ tục Hải quan ..............................................................................  58 

2.3.7.  Nhận hàng và kiểm tra hàng nhập khẩu ..................................................  63 

2.3.8.  Thanh toán và thanh lý hợp đồng  ............................................................  66 

2.4.  Báo cáo thực tập NHỮNG  NHÂN  TỐ  ẢNH  HƯỞNG  ĐẾN  HOẠT  ĐỘNG  TỔ  CHỨC 

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY  ................................  66 

2.4.1.  Nhân tố bên trong ....................................................................................  66 

2.4.1.1.  Cơ cấu tổ chức  ..............................................................................  66 

2.4.1.2.  Cơ sở hạ tầng  ................................................................................  66 

2.4.1.3.  Khả năng về tài chính  ...................................................................  67 

2.4.2.  Nhân tố bên ngoài: Tỷ giá hối đoái .........................................................  67 

2.5.  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP 

KHẨU CỦA CÔNG TY  ..........................................................................................  67 

2.5.1.  Những kết quả đạt được  ...........................................................................  67 

2.5.2.  Những tồn tại  ...........................................................................................  68 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ 

CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA  CÔNG TY  TNHH 

MARINE SKY LOGISTICS  ...................................................................................... 71 

3.1.  CƠ SỞ VÀ QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  .......................................  71 

3.1.1.  Dự báo ngành  ...........................................................................................  71 

3.1.2.  Mục tiêu, định hướng của Công ty  ..........................................................  72  

3.2.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC 

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG  TY TNHH MARINE 

SKY LOGISTICS  ....................................................................................................  73 

3.2.1.  Giải pháp 1: Phát triển và cải tiến phương thức nhập khẩu  .....................  73 

3.2.2.  Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả  làm việc của nguồn  

nhân lực  .................................................................................................................  74 

3.2.3.  Giải pháp 3: Tăng cường nghiệp vụ  phòng ngừa rủi ro trong khâu  

thanh toán  ..............................................................................................................  76 

3.2.4.  Giải pháp 4: Tăng cường nghiệp vụ  phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa 

bằng việc mua bảo hiểm .......................................................................................  77 

3.2.5.  Giải pháp 5: Tăng cường nghiệp vụ  phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa 

trong việc lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp  ..........................................  78 

3.2.6.  Giải pháp 6: Tăng cường nghiệp vụ  phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa 

trong việc thuê kho bãi đối với hàng hóa của mình  ..............................................  79 

3.3.  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC 

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG  TY TNHH MARINE 

SKY LOGISTICS  ....................................................................................................  79 

KẾT LUẬN .................................................................................................................. 82 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 5 lần - Cập nhật: 16:50 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp