Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương

Hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương

Cập nhật: 21:22 Ngày 29/01/2016

Báo cáo thực tập khác là  Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.............................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................................3

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu.................................................................3

4. Giả thuyết khoa học.........................................................................................3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................3

6. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................4

7. Cấu trúc luận văn.............................................................................................5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY

NGHỀ PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .....6

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.......................................................................6

1.1.1. Nghiên cứu của một số nƣớc trên thế giới về quản lý hoạt động

dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông........................................................6

1.1.2. Nghiên cứu của Việt Nam về quản lý hoạt động dạy nghề cho

học sinh trung học phổ thông ..............................................................................9

1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý hoạt động dạy nghề

phổ thông cho học sinh trung học phổ thông ....................................................11

1.2.1. Quản lý ................................................................................................11

1.2.2. Quản lý giáo dục..................................................................................12

1.2.3. Quản lý trƣờng Trung học phổ thông..................................................13

1.2.4. Quản lý dạy nghề phổ thông................................................................14

1.2.5. Quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông ở trƣờng THPT.....................17

1.2.6. Yêu cầu và sự cần thiết phải tăng cƣờng quản lý hoạt động dạy

nghề phổ thông cho trƣờng trung học phổ thông ..............................................19

1.3. Nội dung quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh THPT......22

1.3.1. Quản lý mục tiêu dạy nghề phổ thông.................................................22

1.3.2. Quản lý nội dung chƣơng trình dạy nghề............................................23

1.3.3. Quản lý phƣơng pháp, cách thức tổ chức dạy nghề phổ thông ...........26

1.3.4. Quản lý CSVC, thiết bị phục vụ hoạt động dạy nghề phổ thông ........27

1.3.5. Kiểm tra hoạt động dạy nghề phổ thông .............................................28

1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho

học sinh trung học phổ thông ............................................................................29

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ..................................................................................31

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC..............................................32

2.1. Khái quát về điều kiện KT - XH huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc.......32

2.2. Hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh THPT huyện Tam

Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc......................................................................................36

2.2.1. Báo cáo thực tập Quy mô dạy nghề phổ thông cho học sinh Trung học phổ thông

huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc...................................................................36

2.2.2. Nội dung dạy nghề phổ thông cho học sinh Trung học phổ thông

huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc...................................................................40

2.2.3. Đội ngũ giáo viên trong dạy nghề phổ thông huyện Tam Dƣơng,

tỉnh Vĩnh Phúc ...................................................................................................41

2.2.4. Kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh

Trung học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc................................44

2.2.5. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy nghề phổ thông cho

học sinh Trung học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc .................47

2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung

học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc...........................................50

2.4. Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho

học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc...................51

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ..................................................................................55

Chương 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ PHỔ

THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN

TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC..............................................................57

3.1. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp ...............................................................57

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu......................................................57

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn......................................................57

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả ......................................................57

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi.........................................................57

3.2. Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung

học phổ thông huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc...........................................58

3.2.1. Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của hoạt động dạy nghề

phổ thông cho học sinh trung học phổ thông đối với đội ngũ giáo viên, cán

bộ quản lý ..........................................................................................................58

3.2.2. Bồi dƣỡng năng lực quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho

độ ngũ cán bộ quản lý trƣờng trung học phổ thông...........................................61

3.2.3. Giải quyết mối quan hệ giữa dạy nghề phổ thông và giáo dục

hƣớng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ..............................................63

3.2.4. Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ,

chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề phổ thông..................67

3.2.5. Tăng cƣờng quản lý việc thực hiện nội dung chƣơng trình dạy

nghề phổ thông cho học sinh trung phổ thông ..................................................69

3.2.6. Đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy nghề phổ thông cho

học sinh trung học phổ thông ............................................................................73

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ..................................................................................88

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .................................................................89

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 21:22 29/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp