Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Hoàn thiện công tác quản lý tài chính nhằm phát triển đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính nhằm phát triển đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

Cập nhật: 07:17 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Hoàn thiện công tác quản lý tài chính nhằm phát triển đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ...............................................................................3

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................3

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................................4

5. Bố cục của luận văn ................................................................................................4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

TẠI CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ CÔNG LẬP.....................................................5

1.1. Khái quát về tổ chức và hoạt động của các trƣờng dạy nghề công lập................5

1.1.1. Khái niệm về dạy nghề......................................................................................5

1.1.2. Tổ chức bộ máy và hoạt động của trƣờng dạy nghề công lập ..........................6

1.1.3. Bản chất, mục tiêu dạy nghề, chất lƣợng đào tạo nghề.....................................9

1.1.4. Chủ trƣơng chính sách của Nhà nƣớc đối với hoạt động dạy nghề trong

giai đoạn hiện nay .....................................................................................................13

1.2. Công tác quản lý tài chính tại các trƣờng dạy nghề công lập ...........................18

1.2.1. Nguồn tài chính tại các trƣờng dạy nghề công lập..........................................18

1.2.2. Bộ máy quản lý tài chính tại các trƣờng dạy nghề công lập ...........................18

1.2.3. Yêu cấu quản lý tài chính ở trƣờng dạy nghề công lập...................................19

1.2.4. Nguyên tắc quản lý tài chính ở các trƣờng dạy nghề công lập .......................27

1.2.5. Chức năng và nhiệm vụ của quản lý tài chính tại các trƣờng dạy nghề

công lập .....................................................................................................................28

1.2.6. Quy trình quản lý tài chính trong trƣờng dạy nghề công lập ..........................29

1.2.7. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý tài chính tại trƣờng dạy nghề

công lập ....................................................................................................................32

1.2.8. Hệ thống thanhh tra, kiểm soát nội bộ của trƣờng dạy nghề: .........................35

1.2.9. Tổ chức công tác kế toán tại trƣờng dạy nghề công lập .................................35

1.2.10. Tầm quan trọng của việc nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề của

trƣờng CĐN Hòa Bình ..............................................................................................38

1.3. Kinh nghiệm trong và ngoài nƣớc về quản lý tài chính trong các trƣờng

dạy Nghề công lập.....................................................................................................38

1.3.1. Kinh nghiệm của nƣớc ngoài ..........................................................................38

1.3.2. Kinh nghiệm của một số trƣờng dạy nghề trong nƣớc ...................................39

1.3.3. Bài học kinh nghiệm .......................................................................................40

TIỂU KẾT CHƢƠNG 1............................................................................................41

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI..............................43

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................43

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................43

2.2.1. Điểm nghiên cứu và thời gian nghiên cứu ......................................................43

2.2.2. Phƣơng pháp thu thập tài liệu .........................................................................43

2.2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu...............................................................................45

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích số liệu ........................................................................45

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu.......................................................................47

2.3.1. Quản lý công tác nguồn lực tài chính.............................................................47

2.3.2. Quy trình quản lý tài chính..............................................................................47

2.3.3. Quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính........................................................47

2.3.4. Công tác tổ chức bộ máy quản lý tài chính.....................................................48

2.3.5. Công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính............................................................48

TIỂU KẾT CHƢƠNG 2............................................................................................48

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG

NGHỀ HÒA BÌNH..................................................................................................49

3.1. Khái quát quá trình hình thành phát triển của Trƣờng CĐN Hòa Bình.............49

3.1.1. Quá trình phát triển của Trƣờng CĐN Hòa Bình............................................49

3.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ của Trƣờng CĐN

Hòa Bình ...................................................................................................................50

3.1.3. Báo cáo thực tập Thực trạng về đào tạo nghề tại trƣờng CĐN Hòa Bình 

3.1.4. Kết quả đạt đƣợc của Trƣờng Cao đẳng nghề Hòa Bình ................................57

3.2. Thực trạng về công tác quản lý tài chính tại Trƣờng CĐN Hòa Bình ...............58

3.2.1. Nhu cầu nguồn tài chính .................................................................................60

3.2.2. Công tác tổ chức quản lý tài chính tại trƣờng Cao đẳng nghề Hòa Bình .......62

3.2.3. Quy trình quản lý tài chính tại trƣờng Cao đẳng nghề Hòa Bình ...................63

3.2.4. Mô hình tổ chức kế toán tại Trƣờng CĐN Hòa Bình ....................................76

3.2.5. Công tác kế toán tổ chức kế toán tại trƣờng Cao đẳng nghề Hòa Bình..........77

3.2.6. Công tác kiểm tra, kiểm soát...........................................................................81

3.3. Đánh giá công tác quản lý tài chính ở Trƣờng CĐN Hòa Bình và tác

động của quản lý tài chính tới phát triển đào tạo nghề .............................................82

3.3.1. Ƣu điểm...........................................................................................................82

3.3.2. Hạn chế............................................................................................................83

3.3.3. Nguyên nhân hạn chế ......................................................................................86

3.3.4. Tác động của quản lý tài chính tới đào tạo nghề.............................................87

TIỂU KẾT CHƢƠNG 3............................................................................................89

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHẰM PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ Ở

TRƯỜNG CĐN HÒA BÌNH..................................................................................90

4.1. Phƣơng hƣớng phát triển trƣờng và hoàn thiện quản lý tài chính tại

trƣờng cao đẳng nghề Hòa Bình ...............................................................................90

4.1.1. Phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển đào tạo tại trƣờng CĐN Hòa Bình .........90

4.1.2. Phƣơng hƣớng hoàn thiện quản lý tài chính tại trƣờng CĐN Hòa Bình.........93

4.2. Giải pháp hoàn thiện ..........................................................................................95

4.2.1. Hoàn thiện phƣơng pháp huy động đa dạng nguồn tài chính .........................95

4.2.2. Hoàn thiện việc tổ chức quy trình quản lý tài chính .......................................98

4.2.3. Hoàn thiện bộ máy quản lý tài chính ..............................................................99

4.2.4.Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán ..............................................................101

4.2.5. Hoàn thiện phƣơng thức kiểm tra nội bộ, kiểm soát tài chính......................102

4.2.6. Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ...............................................................103

4.3. Kiến nghị..........................................................................................................104

4.3.1. Kiến nghị với Bộ lao động TB & XH...........................................................105

4.3.2. Kiến nghị với UBND tỉnh Hòa Bình.............................................................105

4.3.3. Kiến nghị với Sở LĐ TB & XH Hòa bình ....................................................106

KẾT LUẬN............................................................................................................107

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................109

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 07:17 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp