Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ

Cập nhật: 20:04 Ngày 12/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của Đề tài ............................................................................... 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Ý nghĩa khoa học của Đề tài ......................................................................... 3

5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHI ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG CƠ BẢN .............................................................................................. 5

1.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................. 5

1.1.1 Đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ...................................... 5

1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng đầu tư phát triển từ ngân sách

Nhà nước ........................................................................................................... 9

1.1.3. Vai trò của vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước .......... 11

1.1.4. Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước........... 14

1.1.5. Thông báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản. ............................... 15

1.2. Cơ sở thực tiễn ......................................................................................... 21

1.2.1. Bản chất và các nguyên tắc của kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ

bản từ ngân sách nhà nước .............................................................................. 21

1.2.2. Nội dung kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN qua

KBNN.............................................................................................................. 23

1.2.3. Tác dụng của kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN............ 35

1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý kiểm soát chi đầu tư xây

dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước................................................................ 36

1.3. Kinh nghiệm một số địa phương trong nước trong kiểm soát chi

đầu tư xây dựng cơ bản ................................................................................... 39

1.3.1. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ

NSNN của tỉnh Vĩnh Phúc .............................................................................. 39

1.3.2. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của

thành phố Thái Nguyên................................................................................... 41

1.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho huyện Đồng Hỷ .................................... 42

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP.............................. 44

2.2.1. Phương pháp điều tra thu thập thông tin............................................... 44

2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin................................................................. 44

2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin .......................................................... 45

2.2.4. Phương pháp chuyên gia ....................................................................... 45

2.2.5. Phương pháp đồ thị ............................................................................... 46

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 46

2.3.1. Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế xã hội........................................................ 46

Chương 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ

NƯỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN

ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ .................................................................... 47

3.1. Khái quát về tình hình kinh tế xã hội và tình hình thu hút, triển khai

các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước trên

địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên .................................................... 47

3.1.1. Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới thu hút các dự án đầu tư xây

dựng cơ bản bằng vốn ngân sách Nhà nước ................................................... 47

3.1.2. Đặc điểm về kinh tế xã hội.................................................................... 50

3.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội ảnh hưởng đến thực hiện dự án đầu tư

xây dựng cơ bản .............................................................................................. 50

3.1.4. Tình hình thu hút, triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đồng Hỷ........................... 53

3.2. Khái quát về hệ thống kho bạc Nhà nước ................................................ 55

3.3. Chức năng, nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ.......................... 56

3.4. Thực trạng công tác quản lý kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản

qua hệ thống kho bạc Nhà nước...................................................................... 59

3.4.1. Thực trạng thông báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên

địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2010 - 2013 .............................................. 59

3.4.2. Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trong nước tại kho bạc

Nhà nước Đồng Hỷ ......................................................................................... 60

3.4.3. Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư nước ngoài tại KBNN

Đồng Hỷ .......................................................................................................... 63

3.4.4. Thực trạng về công tác kiểm soát cam kết chi đầu tư xây dựng

cơ bản.............................................................................................................. 65

3.4.5. Số vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã qua kiểm soát thanh toán qua

Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ giai đoạn 2010 - 2013 ..................................... 67

3.4.6. Số vốn từ chối chi thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn

đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ giai đoạn

2010 - 2013...................................................................................................... 69

3.5. Đánh giá chung về quản lý kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản

qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ giai đoạn 2010 - 2013................................ 71

3.5.1. Kết quả đạt được ................................................................................... 71

3.5.2. Hạn chế của công tác quản lý kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản........ 76

Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI NGÂN

SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CƠ BẢN QUA HUYỆN ĐỒNG HỶ............................................................ 84

4.1. Các mục tiêu và định hướng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi vốn

đầu tư............................................................................................................... 84

4.1.1. Quan điểm chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước nói chung........... 84

4.1.2.Báo cáo thực tập  Định hướng hoàn thiện công tác quản lý, kiểm soát chi vốn đầu

tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước.................................................... 85

4.1.3. Mục tiêu................................................................................................. 86

4.2. Hoàn thiện kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN

Đồng Hỷ .......................................................................................................... 87

4.2.1. Nhóm giải pháp phân định quyền hạn và trách nhiệm của từng cơ

quan trong từng giai đoạn của quá trình thực hiện đầu tư xây dựng cơ

bản và tăng cường công khai, minh bạch trong kiểm soát chi đầu tư xây

dựng cơ bản ..................................................................................................... 87

4.2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức và tăng cường các

chế tài trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ

ngân sách Nhà nước ........................................................................................ 92

4.2.3. Nhóm giải pháp để triển khai thực hiện kiểm soát cam kết chi đầu

tư xây dựng cơ bản.......................................................................................... 93

4.2.4. Nhóm giải pháp hoàn thiện năng lực cán bộ, hiện đại hoá công

nghệ thông tin.................................................................................................. 94

4.3. Các kiến nghị với các cơ quan có liên quan .......................................... 99

4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ....................................................................... 99

4.3.2. Kiến nghị với các Bộ có liên quan...................................................... 100

4.3.3. Kiến nghị với Uỷ ban Nhân dân các cấp ............................................ 101

4.3.4. Kiến nghị với Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án ............................. 102

4.3.5. Kiến nghị với Sở Tài chính, phòng Kế hoạch - Tài chính huyện ....... 104

KẾT LUẬN.................................................................................................. 106

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 107

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 20:04 12/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp