Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Hoàn thiện công tác cho vay vốn đầu tư tại Chi nhánh ngân hàng phát triển Tuyên Quang

Hoàn thiện công tác cho vay vốn đầu tư tại Chi nhánh ngân hàng phát triển Tuyên Quang

Cập nhật: 07:15 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là Hoàn thiện công tác cho vay vốn đầu tư tại Chi nhánh ngân hàng phát triển Tuyên Quang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1

1. Tính cấp thiết của đề tài............................................................................. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................. 2

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu........................................... 2

4. Ý nghĩa của luận văn.................................................................................. 3

5. Kết cấu của luận văn .................................................................................. 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHO VAY VỐN ĐẦU

TƯ TẠI CÁC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN..................................................... 4

1.1. Cơ sở lý luận cho vay vốn đầu tư tại Ngân hàng Phát triển ................... 4

1.1.1. Khái niệm về cho vay vốn đầu tư của Nhà nước................................. 4

1.1.2. Bản chất và đặc trưng của cho vay đầu tư của Nhà nước.................... 5

1.1.3. Mục đích, vai trò của vốn cho vay đầu tư............................................ 6

1.1.4. Các hình thức cho vay vốn đầu tư của Nhà nước ................................ 8

1.1.5. Nguồn vốn cho vay đầu tư của Nhà nước.......................................... 10

1.1.6. Nội dung và nguyên tắc quản lý cho vay vốn đầu tư của Nhà nước . 10

1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác cho vay vốn đầu tư của Nhà nước .. 27

1.2. Cơ sở thực tiễn về cho vay vốn đầu tư tại một số Chi nhánh Ngân

hàng Phát triển ở Việt Nam................................................................. 30

1.2.1. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai .......................................... 30

1.2.2. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Bình ...................................... 31

1.2.3. Bài học rút ra từ việc nghiên cứu kinh nghiệm của một số Chi

nhánh Ngân hàng Phát triển................................................................ 31

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................. 35

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................... 35

2.2. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 35

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu, tài liệu ............................... 35

2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin........................................................ 35

2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin ....................................................... 37

2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu, đánh giá......................................................... 39

2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng...................................................................... 39

2.3.2. Chỉ tiêu định tính ............................................................................... 41

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG CHO VAY VỐN

ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TUYÊN QUANG....... 43

3.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Chi nhánh

Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang.................................................... 43

3.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Phát triển Việt Nam........................ 43

3.1.2. Giới thiệu chung về Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang...... 45

3.2. Thực trạng công tác cho vay vốn đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng

Phát triển Tuyên Quang ...................................................................... 55

3.2.1. Đối tượng cho vay.............................................................................. 56

3.2.2. Công tác tiếp nhận và thẩm định dự án ............................................. 56

3.2.3. Công tác giải ngân vốn vay................................................................ 60

3.2.4. Thu nợ vốn vay .................................................................................. 61

3.2.5. Dư nợ, cơ cấu dư nợ cho vay ............................................................. 63

3.2.6. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn ......................................................... 68

3.2.7. Tài sản bảo đảm tiền vay ................................................................... 70

3.2.8. Công tác kiểm tra giám sát trước, trong và sau khi cho vay.............. 73

3.2.9. Việc chấp hành quy chế quy trình cho vay vốn đầu tư...................... 74

3.2.10. Xử lý rủi ro và thực hiện các giải pháp tín dụng ............................. 74

3.3. Đánh giá về công tác quản lý cho vay vốn đầu tư tại Chi nhánh

NHPT Tuyên Quang ........................................................................... 76

3.3.1. Những kết quả đã đạt được ................................................................ 76

3.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân........................................................... 78

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác cho vay vốn đầu tư tại Chi

nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang......................................... 83

3.4.1. Về trình độ và năng lực cán bộ .......................................................... 83

3.4.2. Về năng lực thẩm định dự án............................................................. 84

3.4.3. Công tác giải ngân và giám sát quá trình sử dụng vốn vay ............... 84

3.4.4. Công tác thu nợ vốn vay .................................................................... 84

3.4.5. Công tác quản lý tài sản bảo đảm tiền vay ........................................ 84

3.4.6. Công tác kiểm tra giám sát................................................................. 85

Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY VỐN ĐẦU

TƯ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TUYÊN QUANG ............ 86

4.1. Báo cáo thực tập Mục tiêu, định hướng phát triển và hoạt động của Ngân hàng Phát

triển Việt Nam và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang .... 86

4.1.1. Mục tiêu, định hướng phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt

Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ............................... 86

4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác cho vay vốn đầu tư tại Chi nhánh

Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang.................................................... 91

4.2.1. Nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ cán bộ .................................. 91

4.2.2. Công tác thẩm định dự án .................................................................. 93

4.2.3. Công tác giải ngân và giám sát quá trình sử dụng vốn vay ............... 96

4.2.4. Công tác thu nợ vốn vay .................................................................... 98

4.2.5. Công tác quản lý tài sản bảo đảm tiền vay ...................................... 101

4.2.6. Công tác kiểm tra giám sát............................................................... 102

4.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp....................................................... 103

4.3.1. Đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.......................................... 103

4.3.2. Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các Sở, Ban,

ngành của tỉnh................................................................................. 105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 109

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 6 lần - Cập nhật: 07:15 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp