Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Cập nhật: 18:33 Ngày 23/02/2016

Báo cáo thực tập kế toán Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CÔNG LẬP...... 4

1.1. Tổng quan về đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập ..................... 4

1.1.1. Khái niệm và phân loại đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập .......... 4

1.1.2. Hoạt động của đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập................. 6

1.2. Cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập ..... 8

1.2.1. Khái niệm cơ chế tự chủ tài chính .......................................................... 8

1.2.2. Nội dung cơ chế tự chủ tài chính ............................................................ 9

1.2.3. Tiêu chí đánh giá mức độ tự chủ tài chính............................................ 17

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự

nghiệp giáo dục - đào tạo công lập...................................................... 19

1.3.1. Nhân tố chủ quan .................................................................................. 19

1.3.2. Nhân tố khách quan............................................................................... 21

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 28

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 28

2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 28

2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ............................................................... 28

2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu............................................................... 28

2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin .......................................................... 28

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 29

2.3.1. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động qua các năm ........... 29

2.3.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ....... 29

2.4. Khung phân tích của luận văn.................................................................. 29

Chương 3. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG............... 31

3.1. Khái quát về Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương........................... 31

3.2. Báo cáo thực tập Thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Kỹ thuật Y

tế Hải Dương...................................................................................... 39

3.2.1. Tự chủ về thu tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương............... 40

3.2.2. Tự chủ về chi tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương ............... 47

3.2.3. Phân phối chênh lệch thu chi tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải

Dương.................................................................................................. 80

3.3. Đánh giá thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học Kỹ thuật

Y tế Hải Dương .................................................................................... 82

3.3.1. Những kết quả đạt được ........................................................................ 82

3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ....................................................................... 86

Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG................91

4.1. Định hướng phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

trong những năm tới............................................................................ 91

4.1.1. Định hướng phát triển giáo dục - đào tạo Việt Nam trong những

năm tới ................................................................................................ 91

4.1.2. Định hướng phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

trong những năm tới............................................................................ 92

4.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học kỹ

thuật y tế Hải Dương........................................................................... 94

4.2.1. Đa dạng hoá các nguồn thu cho sự phát triển của Trường Đại học

kỹ thuật y tế Hải Dương...................................................................... 94

4.2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo nhằm thu hút “đầu vào” và thúc đẩy

đầu ra, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội......................................... 95

4.2.3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý tài chính ............................ 96

4.2.4. Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với thực tế ................ 97

4.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất cho giảng dạy của nhà trường.................. 100

4.3. Kiến nghị................................................................................................ 101

KẾT LUẬN.................................................................................................. 105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................... 107

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 18:33 23/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp