Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên

Cập nhật: 07:11 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ...............................................................................1

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ..........................................................2

4. Những đóng góp của Luận văn ...............................................................................2

5. Nội dung của Luận văn ...........................................................................................3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP .....................................................4

1.1. Một số vấn đề chung về chiến lƣợc của doanh nghiệp ........................................4

1.1.1. Các khái niệm về chiến lƣợc kinh doanh ..........................................................4

1.1.2. Phân biệt chiến lƣợc với các phạm trù khác .....................................................5

1.1.3. Yêu cầu của chiến lƣợc kinh doanh ..................................................................6

1.1.4. Vai trò của chiến lƣợc kinh doanh ....................................................................7

1.2. Phân loại chiến lƣợc kinh doanh ..........................................................................7

1.2.1. Chiến lƣợc cấp công ty......................................................................................7

1.2.2. Chiến lƣợc cấp đơn vị kinh doanh ..................................................................11

1.2.3. Chiến lƣợc chức năng......................................................................................11

1.3. Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lƣợc ................................................13

1.3.1. Khái niệm về quản trị chiến lƣợc ....................................................................14

1.3.2. Tầm quan trọng của quản trị chiến lƣợc .........................................................14

1.4. Quy trình quản trị chiến lƣợc .............................................................................15

1.5. Căn cứ hoạch định chiến lƣợc kinh doanh.........................................................16

1.5.1. Môi trƣờng vĩ mô ............................................................................................17

1.5.2 Môi trƣờng vi mô (môi trƣờng ngành).............................................................19

1.5.3 Môi trƣờng nội bộ doanh nghiệp......................................................................22

1.6. Một số mô hình phân tích và lựa chọn chiến lƣợc .............................................24

1.6.1. Mô hình BCG (Boston Consulting Group).....................................................24

1.6.2. Mô hình Mc.Kinsey ........................................................................................27

1.6.3. Mô hình phân tích 5 lực lƣợng cạnh tranh của Michael Porter ......................28

1.6.4. Mô hình SWOT...............................................................................................29

1.7. Công cụ sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lƣợc..........................................31

1.7.1. Mô hình cơ bản của quản trị chiến lƣợc..........................................................31

1.7.2. Hai công cụ cơ bản của quản trị chiến lƣợc ....................................................32

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................34

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................34

2.2. Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu ...............................................................................34

2.3. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu ............................................................................34

2.3.1. Thu thập số liệu thứ cấp ..................................................................................34

2.3.2. Thu thập số liệu sơ cấp....................................................................................35

2.4. Phƣơng pháp tổng hợp số liệu............................................................................37

2.5. Phƣơng pháp phân tích thông tin .......................................................................37

2.5.1. Phƣơng pháp thống kê mô tả...........................................................................37

2.5.2. Phƣơng pháp phân tích SWOT .......................................................................37

2.5.3. Phƣơng pháp so sánh.......................................................................................38

2.5.4. Phƣơng pháp chuyên gia, chuyên khảo...........................................................38

2.6. Các công cụ hỗ trợ .............................................................................................38

2.7. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .............................................................................39

2.8. Những hạn chế, khó khăn khi thực hiện phƣơng pháp nghiên cứu ...................39

Chương 3: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG CHIẾN LƢỢC VÀ MÔI

TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ...........................40

3.1.Báo cáo thực tập  Giới thiệu về BIDV Thái Nguyên......................................................................40

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát

triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.................................................................40

3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt

Nam - Chi nhánh Thái Nguyên .................................................................................41

3.1.3. Các sơ đồ về tổ chức, lĩnh vực hoạt động chính .............................................41

3.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát

triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.................................................................44

3.2.1 Mục tiêu, chiến lƣợc kinh doanh, phát triển của BIDV Thái Nguyên đến

năm 2020...................................................................................................................44

3.2.2. Phân tích môi trƣờng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu

tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên................................................47

3.3. Đánh giá chiến lƣợc hiện tại của BIDV Thái Nguyên thông qua các yếu tố

của mô hình Delta Project.........................................................................................81

3.3.1. Định vị tam giác chiến lƣợc ............................................................................81

3.3.2. Sứ mệnh, mục tiêu của BIDV Thái Nguyên ...................................................81

3.3.3. Cơ cấu ngành và xác định vị trí cạnh tranh của BIDV Thái Nguyên

trong ngành Ngân hàng - Tài chính...........................................................................81

34. Chiến lƣợc kinh doanh hiện tại của BIDV Thái Nguyên....................................81

3.4.1 Tính hiệu quả chiến lƣợc cạnh tranh của BIDV Thái Nguyên ........................82

3.4.2 Những khó khăn ảnh hƣởng tới việc xây dựng chiến lƣợc của BIDV ............83

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI

NHÁNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020...........................................84

4.1. Mục tiêu chiến lƣợc của BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020................84

4.2. Vận dụng mô hình ma trận SWOT lựa chọn và hoàn thiện chiến lƣợc cho

BIDV Thái Nguyên ...................................................................................................86

4.2.1. Cơ sở lựa chọn mô hình ma trận SWOT.........................................................86

4.2.2. Xây dựng ma trận SWOT ...............................................................................87

4.2.3. Phân tích Ma trận SWOT................................................................................89

4.3. Một số giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh cho BIDV Thái

Nguyên giai đoạn 2015 - 2020..................................................................................95

4.3.1. Chiến lƣợc Marketing .....................................................................................95

4.3.2. Chiến lƣợc nguồn nhân lực ...........................................................................102

4.4. Đề xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ tại Ngân hàng

TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên ..........................107

4.4.1. Giải pháp về sản phẩm - dịch vụ...................................................................107

4.4.2. Giải pháp về truyền thông, tiếp thị sản phẩm ...............................................108

4.4.6. Giải pháp về việc phát triển mạng lƣới và khách hàng.................................117

4.4.7. Giải pháp hỗ trợ khác ....................................................................................118

4.5. Các kiến nghị, đề xuất......................................................................................119

4.5.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam ..........119

4.5.2. Kiến nghị với Chính phủ, NHNN và các cơ quan, ban ngành......................122

4.5.3. Đề xuất, kiến nghị đối với địa phƣơng, NHNN tỉnh Thái Nguyên...............123

KẾT LUẬN............................................................................................................125

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................127

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 07:11 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp