Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Hoàn thiện báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam

Hoàn thiện báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam

Cập nhật: 15:27 Ngày 23/02/2016

Báo cáo thực tập kế toán  Hoàn thiện báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG VÀ

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN KHU VỰC CÔNG...........................1

1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGOÀI..........................1

1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu về báo cáo tài chính khu vực công và kế

toán khu vực công.....................................................................................................1

1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu về kế toán dồn tích cho khu vực công và các

nhân tố tác động đến việc cải cách kế toán khu vực công........................................9

1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC...........................20

1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu về BCTC khu vực công và kế toán khu vực

công.........................................................................................................................21

1.2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu về kế toán dồn tích cho khu vực công và các

yếu tố tác động đến việc đổi mới kế toán khu vực công từ cơ sở tiền sang cơ sở

dồn tích ...................................................................................................................27

1.3 NHẬN XÉT VỀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ......................29

1.4. KHE HỔNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA TÁC

GIẢ.............................................................................................................................31

1.4.1 Xác định khe hổng nghiên cứu ......................................................................31

1.4.2 Định hướng nghiên cứu của tác giả ...............................................................32

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ............................................................................................33

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG.......34

CHO KHU VỰC CÔNG.............................................................................................34

2.1 KHÁI NIỆM VỀ KHU VỰC CÔNG VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

ÁP DỤNG CHO KHU VỰC CÔNG.........................................................................34

2.1.1 Khái niệm khu vực công................................................................................34

2.1.2 Tổng quan về chuẩn mực kế toán công quốc tế.............................................35

2.1.2.1 Giới thiệu.................................................................................................35

2.2.2.2 Phạm vi áp dụng và không áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế ...37

2.2.2.3 Tóm tắt nội dung cơ bản của các chuẩn mực kế toán công quốc tế........37

2.2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG THEO KHUÔN MẪU LÝ

THUYẾT KẾ TOÁN KHU VỰC CÔNG QUỐC TẾ VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

CÔNG QUỐC TẾ. .....................................................................................................38

2.2.1 Khái niệm..................................................................................................38

2.2.2 Phân loại BCTC khu vực công .................................................................38

2.2.3 Mục đích của báo cáo tài chính cho mục đích chung của khu vực công ......41

2.2.4 Đặc tính thông tin trình bày trên báo cáo tài chính cho mục đích chung

của khu vực công....................................................................................................42

2.2.5 Các nguyên tắc lập và trình bày BCTC cho mục đích chung: ......................46

2.2.6 Số lượng, nội dung và kết cấu của báo cáo tài chính cho mục đích chung của

khu vực công ..........................................................................................................49

2.2.7 Kỳ kế toán......................................................................................................60

2.2.8 Thời hạn báo cáo ...........................................................................................61

2.3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI

HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM .................................................................61

2.3.1 Báo cáo thực tập Tình hình thực hiện chuyển đổi kế toán khu vực công sang cơ sở dồn tích và

tình hình vận dụng IPSASs trong kế toán khu vực công........................................61

2.3.2 Lựa chọn các quốc gia để nghiên cứu bài học kinh nghiệm .........................62

2.3.3 Kế toán khu vực công của Úc........................................................................63

2.3.3.1 Giới thiệu chung......................................................................................63

2.3.3.2 Nội dung chuẩn mực kế toán khu vực công Úc liên quan đến việc lập và

trình bày BCTC...................................................................................................64

2.3.4 Kế toán khu vực công của Mỹ.......................................................................65

2.3.4.1 Giới thiệu chung......................................................................................65

2.3.4.2 Nội dung chuẩn mực kế toán chính phủ Mỹ liên quan đến việc lập và

trình bày BCTC...................................................................................................66

2.3.5 Kế toán khu vực công của Cộng Hòa Nam Phi.............................................69

2.3.5.1 Giới thiệu chung......................................................................................69

2.3.5.2 Nội dung của chuẩn mực kế toán Cộng hòa Nam Phi về khu vực công

liên quan đến việc lập và trình bày, công bố BCTC ...........................................73

2.3.6 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.....................................................75

2.3.6.1 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu chế độ kế toán khu vực công

của Úc..................................................................................................................75

2.3.6.2 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu chế độ kế toán khu vực công

của Mỹ.................................................................................................................76

2.3.6.3 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu chế độ kế toán khu vực công

của Nam Phi ........................................................................................................76

2.4 CÁC LÝ THUYẾT NỀN PHỤC VỤ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN..77

2.4.1 Lý thuyết đại diện hay còn gọi lý thuyết ủy nhiệm (Agency Theory). .........77

2.4.2 Lý thuyết Quỹ................................................................................................78

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2:...........................................................................................80

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................81

3.1 KHUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN.........................................................81

3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH..................................................84

3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG .............................................86

3.3.1 Xác định các nhân tố tác động đến việc cải cách kế toán khu vực công sang

cơ sở dồn tích cần được kiểm định .........................................................................87

3.3.2 Xác định công cụ phân tích để kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến việc

chuyển đổi kế toán khu vực công sang cơ sở dồn tích ...........................................94

3.3.3 Dữ liệu thống kê ............................................................................................97

3.3.4 Xác định kích thước mẫu và thang đo ...........................................................97

3.3.5 Qui trình thực hiện thống kê trên mô hình EFA............................................98

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3:.........................................................................................100

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN ..................................101

4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................................101

4.1.1 Kết quả nghiên cứu định tính.......................................................................101

4.1.1.1 Kết quả nghiên cứu về thực trạng BCTC khu vực công. ......................101

4.1.1.2 Kết quả nghiên cứu về tính hữu ích của thông tin trên BCTC khu vực

công được áp dụng cho đơn vị HCSN...............................................................113

4.1.2 Kết quả nghiên cứu định lượng (nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến

BCTC khu vực công)............................................................................................115

4.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KHU VỰC CÔNG VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ..................................................................................132

4.2.1 Đánh giá thực trạng chế độ kế toán, báo cáo tài chính khu vực công .........132

4.2.1.1 Ưu điểm.................................................................................................132

4.2.1.2 Nhược điểm...........................................................................................133

4.2.2 Đánh giá thực trạng chế độ kế toán HCSN và Báo cáo tài chính các đơn vị

hành chính sự nghiệp............................................................................................138

4.2.2.1 Ưu điểm.................................................................................................138

4.2.2.2 Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của chế độ kế toán HCSN....139

4.3 BÀN LUẬN VỀ NỘI DUNG HOÀN THIỆN BCTC KHU VỰC CÔNG.......146

4.3.1 Quan điểm hoàn thiện..................................................................................146

4.3.2 Định hướng hoàn thiện ................................................................................147

4.3.3 Bàn luận về giải pháp hoàn thiện ................................................................149

4.3.3.1 Giải pháp nền ........................................................................................149

4.3.3.2 Các giải pháp cụ thể để hoàn thiện BCTC khu vực công. ....................170

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4..........................................................................................180

KẾT LUẬN

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 15:27 23/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp