Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Vida giai đoạn 2016-2020 được 8,5 điểm

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Vida giai đoạn 2016-2020 được 8,5 điểm

Cập nhật: 22:52 Ngày 22/11/2015

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU  ............................................................................................................  1
1.  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .................................................................................  1
2.  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  ..........................................................................  2
3.  PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .................................................................  2
4.  PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU  .............................................  3
5.  KẾT CẤU ĐỀ TÀI  .........................................................................................  3
CHƯƠNG 1:  KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 
1.1. Khái niệm và vai trò của chiến lƣợc kinh doanh  .......................................  4
1.1.1. Khái niệm  ...............................................................................................  4
1.1.2. Vai trò  ....................................................................................................  5
1.2. Khái niệm và vai trò của công tác hoạch định chiến lƣợc  ........................  5
1.2.1. Khái niệm  ...............................................................................................  5  
1.2.2. Vai trò  ....................................................................................................  5
1.3. Quy trình hoạch định chiến lƣợc  ................................................................  6
1.3.1. Xác định sứ mạng, mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp ..............  6  
1.3.2. Phân tích môi trường kinh doanh  ...........................................................  6
1.3.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài  ....................................................  6
1.3.2.2. Phân tích môi trường bên trong  .....................................................  7
1.3.3. Xác định mục tiêu và xây dựng chiến lược phát triển  ...........................  7
1.3.3.1. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp  ............................................  7
1.3.3.2. Xây dựng chiến lược phát triển của doanh nghiệp  ........................  7
1.3.4. Phân tích và lựa chọn chiến lược  ...........................................................  8
1.3.5. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược  .........................................  8
1.4. Các công cụ đánh giá và đề ra chiến lƣợc  ..................................................  8
1.4.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)........................................  8
1.4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)  .........................................  9
1.4.3. Ma trận kết hợp (SWOT)  .......................................................................  9
Tóm tắt chƣơng 1  ....................................................................................................  11
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VIDA 
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty  ................................................................  12
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty  ...............  12
2.1.2. Lĩnh vực hoạt động  ............................................................................  12
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự của Công ty  .............................  13
2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức  ...................................................................  13
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban  ....................................  14
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty  .......................................  17
2.2.1. Thực trạng hoạt động của ngành  .....................................................  17
2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty (2012 – 2014)  ......  18
2.2.2.1. Tình hình nhân sự  ........................................................................  19
2.2.2.2. Quá trình hoạt động của Công ty ................................................  24
2.2.2.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn
2012 – 2014  ....................................................................................  24
2.2.3. Tình hình tài chính của Công ty  .......................................................  31
2.2.3.1. Tổng quan về tài sản  ....................................................................  31
2.2.3.2. Tổng quan về nguồn vốn  .............................................................  34
2.3. Đánh giá công tác hoạch định chiến lƣợc của Công ty Vida  ..................  37
2.3.1. Đánh giá quy trình hoạch định chiến lƣợc tại Công ty  ..................  37
2.3.2. Một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty  ...  40
Tóm tắt chƣơng 2  ....................................................................................................  42
CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH VIDA GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
3.1. Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH Vida giai đoạn
2016 – 2020   ..................................................................................................  43
3.1.1. Mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển của Công ty  .......................  43
3.1.1.1. Mục tiêu chung  ............................................................................  43
3.1.1.2. Mục tiêu và hướng phát triển giai đoạn 2016 – 2020  .................  43
3.1.2. Phân tích môi trƣờng kinh doanh của Công ty  ...............................  44
3.1.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài  ..................................................  45

3.1.2.1.1. Môi trường vĩ mô  ................................................................  45
3.1.2.1.2. Môi trường vi mô  ................................................................  47
3.1.2.1.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)  ....................  48
3.1.2.2. Phân tích môi trường bên trong  ...................................................  49
3.1.2.2.1. Nguồn nhân lực  ...................................................................  50
3.1.2.2.2. Tình hình tài chính  ..............................................................  50
3.1.2.2.3. Hệ thống kế toán  .................................................................  50
3.1.2.2.4. Hệ thống điều hành  .............................................................  50
3.1.2.2.5. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)  ......................  51
3.1.2.3. Phân tích ma trận SWOT.............................................................  51
3.1.3. Cơ sở hoạch định các phương hướng chiến lược kinh doanh  ..............  54
3.1.4. Một số  giải pháp thực hiện chiến lược  kinh doanh cho  Công ty  TNHH
Vida giai đoạn 2016 – 2020  ...................................................................  55
3.1.4.1. Giải pháp về chiến lược mở rộng thị trường  ...............................  55
3.1.4.2. Giải pháp về chiến lược liên kết  ..................................................  59
3.1.4.3. Giải pháp về chiến lược nhân lực  ................................................  61
3.1.4.4. Giải pháp về chiến lược chức năng  .............................................  64
3.1.4.4.1. Giải pháp về chiến lược tài chính  .......................................  64
3.1.4.4.2. Giải pháp về chiến lược marketing  .....................................  64
TÓM TẮT CHƢƠNG 3  ..........................................................................................  68
KẾT LUẬN  ..............................................................................................................  69
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ......................................................................................  58
download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 8 lần - Cập nhật: 22:52 22/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp