Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Cập nhật: 20:20 Ngày 23/04/2016

Báo cáo thực tập  Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU............................................................................................................................... 1

1. Đặt vấn đề ..............................................................................................................1

2. Mục tiêu của đề tài ................................................................................................2

2.1. Mục tiêu tổng quát ..................................................................................................... 2

2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................................... 2

3. Ý nghĩa của đề tài..................................................................................................2

3.1. Ý nghĩa khoa học ....................................................................................................... 2

3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn .............................................................................................. 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................................ 4

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài..................................................................................4

1.1.1. Cơ sở lí luận ............................................................................................................ 4

1.1.2. Khái niệm về tài nguyên ......................................................................................... 5

1.1.3. Cơ sở pháp lý ....................................................................................................... 12

1.2. Hiện trạng và ô nhiễm môi trƣờng nƣớc trên thế giới .................................15

1.3. Hiện trạng và ô nhiễm môi trƣờng nƣớc ở Việt Nam...................................17

1.4. Hiện trạng chất lƣợng nƣớc vùng Quang Ninh............................................20

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....... 27

2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu...................................................................27

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................... 27

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu............................................................................................... 27

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ...................................................................27

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu:............................................................................................ 27

2.2.2. Thời gian nghiên cứu ............................................................................................ 27

2.3. Nội dung nghiên cứu ........................................................................................27

2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Cẩm Phả ...................................... 27

2.3.3. Hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả ................ 28

2.3.4. Đánh giá hiện trạng về chất lượng tài nguyên nước của thành phố Cẩm Phả, tỉnh

Quảng Ninh. .................................................................................................................... 28

2.3.5. Các yếu tố gây ô nhiễm tài nguyên nước của thành phố Cẩm Phả ....................... 28

2.3.6. Các giải pháp quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn thành phố

Cẩm Phả. ......................................................................................................................... 28

2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu.................................................................................29

2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu................................................................................ 29

2.4.2. Phương pháp khảo sát thực địa và các điểm lấy mẫu phân tích............................ 29

2.4.3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu về môi trường nước ................... 30

2.4.4. Quy chuẩn đánh giá chất lượng tài nguyên nước.................................................. 32

2.4.5. Phương pháp phân tích và đánh giá số liệu........................................................... 33

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................................ 34

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội thành phố Cẩm Phả. ..............................34

3.1.1. Điều kiện tự nhiên................................................................................................. 34

3.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội của thành phố Cẩm Phả .............................................. 36

3.2. Hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nƣớc thành phố Cẩm Phả................40

 3.2.1. Hiện trang khai thác và sử dụng nước mặt ........................................................... 41

3.2.2. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước ngầm............................................................. 41

3.2.3. Hiện trạng hệ thống cấp nước ............................................................................... 42

3.2.4.Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa...................................................................... 43

3.2.5. Hiện trạng hệ thống suối ....................................................................................... 43

3.2.6. Hiện trạng mạng lưới cống thoát nước mưa ......................................................... 43

3.2.6. Hiện trạng ngập lụt................................................................................................ 43

3.2.7. Hiện trạng hệ thống thoát nước thải...................................................................... 45

3.2.8. Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn............................................................. 45

3.2.9. Tổ chức quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải...................................... 47

3.2.10. Đánh giá chung về hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải ........ 47

3.3. Hiện trạng chất lƣợng tài nguyên nƣớc của thành phố Cẩm Phả-Quảng

Ninh ..........................................................................................................................48

3.3.1. Hiện trạng chất lượng nước ngầm của thành phố Cẩm Phả.................................. 48

3.3.2. Chất lượng nguồn nước mặt thành phố Cẩm Phả. ................................................ 54

3.4. Các yếu tố gây ô nhiễm tài nguyên nƣớc thành phố Cẩm Phả ....................59

3.4.1. Sự gia tăng dân số ................................................................................................. 59

3.4.2. Vấn đề đô thị hóa .................................................................................................. 60

3.4.3. Các hoạt động khai thác khoáng sản..................................................................... 60

3.4.4. Ý thức của người dân ............................................................................................ 61

3.5. Các giải pháp quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nƣớc trên

địa bàn thành phố Cẩm Phả...................................................................................62

3.5.1. Các giải pháp về quản lý ....................................................................................... 62

3.5.2. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo, phục hồi tài nguyên nước...................................... 64

3.5.3. Giải pháp kỹ thuật ................................................................................................. 66

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................................................... 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................. 70

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 20:20 23/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp