Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Giải pháp thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 22:04 Ngày 21/03/2016

Báo cáo thực tập Giải pháp thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 3

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 4

5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG........................................................................... 5

1.1. Tổng quan về công tác giải phóng mặt bằng ............................................. 5

1.1.1. Khái quát chung ...................................................................................... 5

1.2. Đặc điểm của công tác bồi thƣờng, hỗ trợ GPMB..................................... 8

1.2.2. Mối quan hệ giữa nhà nƣớc - nhà đầu tƣ - ngƣời bị thu hồi đất ............. 8

1.2.3. Thu hồi đất mang tính chất bắt buộc bằng quyết định hành chính ......... 9

1.2.4. Tính đa dạng và phức tạp của công tác GPMB ...................................... 9

1.3. Nội dung của công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và TĐC khi thu hồi đất ......... 11

1.3.1. Đối tƣợng đƣợc bồi thƣờng................................................................... 11

1.3.2. Điều kiện đƣợc bồi thƣờng ................................................................... 11

1.3.3. Về chính sách bồi thƣờng đất và tài sản, vật kiến trúc ......................... 14

1.3.4. Chính sách hỗ trợ .................................................................................. 16

1.3.5. Chính sách tái định cƣ........................................................................... 18

1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định

cƣ đối với ngƣời dân khi Nhà nƣớc thu hồi đất .............................................. 19

1.4.1. Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa

chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .............................................. 19

1.4.2. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất........................................... 20

1.4.3. Công tác giao đất, cho thuê đất............................................................. 21

1.4.4. Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chính sách về

đất đai.............................................................................................................. 21

1.4.5. Yếu tố giá đất và định giá đất ............................................................... 22

1.5. Chính sách giải phóng mặt bằng tại Việt Nam ........................................ 23

1.5.1. Chính sách ở Việt Nam trƣớc luật đất đai 2003.................................... 23

1.5.2. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ theo Luật Đất đai 2003 ..... 29

1.5.3. Nhận xét, đánh giá................................................................................. 32

ễn của công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ ........................ 34

1.6.1. Thực trạng bồi thƣờng GPMB tại Việt Nam ........................................ 34

1.6.2. Công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và TĐC ở một số nƣớc trên thế giới........ 35

1.6.3. Kinh nghiệm về công tác GPMB tại một số nƣớc áp dựng vào

Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên ....................................................................... 39

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 40

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 40

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 40

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu................................................................ 40

2.2.2. Phƣơng pháp chuyên gia ....................................................................... 41

2.2.3. Phƣơng pháp chọn mẫu và số lƣợng mẫu điều tra................................ 41

2.2.4. Phƣơng pháp tổng hợp, xử lý số liệu điều tra ....................................... 42

2.2.5. Phƣơng pháp tham khảo và kế thừa các tài liệu liên quan đến

đề tài................................................................................................................ 42

2.2.6. Phƣơng pháp phân tích thống kê........................................................... 42

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích................................................................ 42

2.3.1. Bồi thƣờng đất....................................................................................... 42

2.3.2. Bồi thƣờng tài sản, vật kiến trúc ........................................................... 43

2.3.3 Hỗ trợ đất................................................................................................ 43

2.3.4. Số lao động mất việc làm do bị thu hồi đất........................................... 43

2.3.5. Vấn đề thu nhập của các hộ bị thu hồi đất ............................................ 43

2.3.6. Vấn đề an ninh trật tự của các hộ sau khi bị thu hồi đất....................... 43

Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT

BẰNG TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN (2011 - 2013)..................................... 44

3.1. Vài nét về tỉnh Thái Nguyên .................................................................... 44

3.1.1. Vị trí địa lý ............................................................................................ 44

3.1.2. Địa hình, đất đai, sông ngòi, khí hậu .................................................... 45

3.1.3. Dân cƣ và phân bố dân cƣ..................................................................... 47

3.1.4. Về tài nguyên khoáng sản ..................................................................... 47

3.1.5. Phát triển kinh tế của tỉnh ..................................................................... 47

3.1.6. Môi trƣờng nhân lực.............................................................................. 52

3.2. Công tác GPMB ở Tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 - 2013..................... 54

3.2.1. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thu hồi đất.............. 54

3.2.2. Kết quả thực hiện công tác GPMB 3 năm (2011-2013) ....................... 58

3.2.3. Tóm tắt tiến độ công tác GPMB một số dự án trọng điểm địa

bàn tỉnh ........................................................................................................... 61

3.3. Những nhân tố tác độ ại tỉnh Thái Nguyên

2011-2013........................................................................................................ 62

3.3.1. Nhân tố tích cực (ƣu điểm) ................................................................... 62

3.3.2. Nhân tố tiêu cực (tồn tại hạn chế)......................................................... 65

3.4. Kết quả nghiên cứu công tác GPMB tại tỉnh Thái Nguyên ..................... 68

3.4.1. Tóm tắt dự án nghiên cứu ..................................................................... 68

KẾT LUẬN.................................................................................................. 103

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 105

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 22:04 21/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp