Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh

Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh

Cập nhật: 22:20 Ngày 18/03/2016

Báo cáo thực tập Du Lịch Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2

4. Kết cấu luận văn............................................................................................ 3

Chương 1: KHÁCH DU LỊCH VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH

HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ..................... 4

1.1. Tổng quan về khách du lịch ....................................................................... 4

1.1.1. Du lịch..................................................................................................... 4

1.1.2. Khách du lịch ........................................................................................ 11

1.2. Kinh nghiệm của một số quốc gia và đại phƣơng trong nƣớc về thu

hút khách du lịch và bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Quảng Ninh .......... 21

1.2.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia và địa phƣơng trong nƣớc.............. 21

1.2.2. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Quảng Ninh .......................................... 28

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC..................... 30

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 30

2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu................................................................... 30

2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu........................................................................ 31

2.4. Phƣơng pháp phân tích số liệu................................................................. 31

2.4.1. Phƣơng pháp so sánh............................................................................. 31

2.4.2. Phƣơng pháp phân tổ............................................................................. 32

2.4.3. Phƣơng pháp thống kê........................................................................... 32

2.4.4. Phƣơng pháp chuyên khảo .................................................................... 32

2.5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá và phƣơng pháp phân tích............................. 32

Chương 3: THỰC TRẠNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH CỦA

TỈNH QUẢNG NINH ................................................................................... 35

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh.............................. 35

3.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu của tỉnh Quảng Ninh............................. 35

3.1.2. Tài nguyên thiên nhiên.......................................................................... 38

3.1.3. Dân số và lao động................................................................................ 40

3.2. Các điều kiện để phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh ........................ 46

3.2.1. Tài nguyên du lịch tỉnh Quảng Ninh.................................................... 46

3.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thụât của ngành du lịch Quảng Ninh ....................... 56

3.2.3. Lao động trong ngành du lịch Quảng Ninh .......................................... 60

3.2.4. Sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Ninh....................................................... 61

3.3. Đánh giá thực trạng thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh và kết

quả kinh doanh du lịch .................................................................................... 64

3.3.1. Tình hình khách du lịch đến Quảng Ninh trong thời gian vừa qua ..... 64

3.3.2. Cơ cấu khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh.......................................... 68

3.3.3. Đánh giá kết quả thu hút khách du lịch của tỉnh Quảng Ninh

trong thời gian vừa qua ................................................................................... 74

3.3.4. Những nhân tố ảnh hƣởng đến việc thu hút khách du lịch tỉnh

Quảng Ninh trong thời gian qua...................................................................... 76

3.4. Đánh giá tổng quát về việc thu hút khách du lịch của tỉnh Quảng

Ninh trong giai đoạn 2009 - 2013. .................................................................. 83

3.4.1. Những tiến bộ và kết quả đạt đƣợc ....................................................... 83

3.4.2. Những yếu kém tồn tại.......................................................................... 86

Chương 4: GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TỈNH

QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN NĂM 2015-2020 .......................................... 89

4.1. Quan điểm phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh ................................. 89

4.2. Định hƣớng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh................................ 89

4.3. Các mục tiêu của ngành du lịch Quảng Ninh trong giai đoạn năm ......... 90

2015-2020........................................................................................................ 90

4.4. Báo cáo thực tập Những giải pháp thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh. ....................... 91

4.4.1. Giải pháp chung .................................................................................... 91

4.4.2. Giải pháp đối với doanh nghiệp du lịch................................................ 96

4.5. Một số kiến nghị nhằm phát triển nguồn khách du lịch đến tỉnh

Quảng Ninh trong giai đoạn năm 2015 - 2020 ............................................. 100

4.5.1. Kiến nghị với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh ..... 100

4.5.2. Kiến nghị với Sở Văn hoá, Thông tin và Du lịch Quảng Ninh .......... 100

4.5.3. Kiến nghị đối với UBND tỉnh Quảng Ninh ........................................ 100

KẾT LUẬN.................................................................................................. 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 103

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 20 lần - Cập nhật: 22:20 18/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp