Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật: 07:05 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Ý nghĩa khoa học của đề tài .......................................................................... 3

5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 3

Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT

TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ................................................... 4

1.1. Cơ sở lý luận về doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa ........................ 4

1.1.1. Khái niệm, phân loại doanh nghiệp ........................................................ 4

1.1.2. Khái niệm và tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa ...................... 6

1.1.4. Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế ................................................. 12

1.2. Cơ sở lý luận về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.............................. 14

1.2.1. Khái niệm về phát triển, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa .............. 14

1.2.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển DNNVV ................................ 15

1.3. Cơ sở thực tiễn về phát triển DNNVV..................................................... 19

1.3.1. Kinh nghiệm phát triển DNNVV của một số nƣớc trên thế giới và

bài học đối với Việt Nam................................................................................ 19

1.3.2. Kinh nghiệm phát triển DNNVV của một số tỉnh trong nƣớc.............. 28

1.3.3. Bài học kinh nghiệm về phát triển DNNVV đối với thành phố

Tuyên Quang................................................................................................... 33

Chương 2:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 34

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 34

2.2.Chọn địa điểm nghiên cứu ........................................................................ 34

2.3. Ph .......................................................................... 34

2.4. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích................................................................ 37

Chương 3:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ

VÀ VỪA CỦA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG........................................ 38

3.1. Tổng quan về thành phố Tuyên Quang.................................................... 38

3.1.1. Điều kiện tự nhiên................................................................................. 38

3.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội...................................................................... 39

3.2. Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Tuyên

Quang giai đoạn 2008-2012............................................................................ 47

3.2.1. Số lƣợng doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Tuyên Quang ........ 47

3.2.2. Vốn đăng kí kinh doanh của DNNVV của thành phố Tuyên Quang ... 53

3.2.3. Số lao động làm việc trong DNNVV của thành phố Tuyên Quang ..... 56

3.2.4. Trình độ cán bộ quản lý DNNVV của thành phố Tuyên Quang .......... 58

3.2.5. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh các DNNVV của thành

phố Tuyên Quang............................................................................................ 59

3.2.6. Số DNNVV thành lập mới và giải thể của thành phố Tuyên Quang.... 60

3.2.7. Môi trƣờng kinh doanh của DNNVV của thành phố Tuyên Quang..... 62

3.3. Đánh giá chung về phát triển DNNVV của thành phố Tuyên Quang

giai đoạn 2008-2012........................................................................................ 65

3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc ........................................................................ 65

3.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân của hạn chế........................................ 69

3.4. Phân tích mô hình SWOT về hiện trạng của DNNVV của thành phố

Tuyên Quang................................................................................................... 71

3.4.1. Điểm mạnh ........................................................................................... 71

3.4.2. Điểm yếu .............................................................................................. 71

3.4.3.Cơ hội..................................................................................................... 72

3.4.4. Thách thức............................................................................................. 72

Chương 4:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DOANH

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG............ 74

4.1. Mục tiêu phát triển DNNVVcủa thành phố Tuyên Quang đến

năm 2015 ........................................................................................................ 74

4.1.1. Quan điểm, định hƣớng phát triển DNNVV đến năm 2015 ................. 74

4.1.2. Mục tiêu phát triển DNNVV đến năm 2015......................................... 75

4.2. Một số giải pháp phát triển DNNVV của thành phố Tuyên Quang ........ 75

4.2.1. Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để cải thiện môi trƣờng đầu

tƣ kinh doanh................................................................................................... 75

4.2.2. Hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn tài chính, tín dụng và nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với điều kiện của DNNVV............................ 82

4.2.3. Hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật cho các

DNNVV .......................................................................................................... 82

4.2.4. Hỗ trợ DNNVV tiếp cận thị trƣờng, mở rộng sản xuất kinh doanh ..... 83

4.2.5. Trợ giúp phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cho DNNVV............. 83

4.2.6. Hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn....................... 84

KẾT LUẬN.................................................................................................... 86

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 07:05 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp