Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhập khẩu máy vi tính của Công ty Công nghệ Tin học Viễn Sơn

Giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhập khẩu máy vi tính của Công ty Công nghệ Tin học Viễn Sơn

Cập nhật: 20:20 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD là Phân tích thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhập khẩu máy vi tính của Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn Sơn  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU  .....................................................................................................................  1 

1.  Lý do chọn đề tài ..................................................................................................  1 

2.  Mục tiêu nghiên cứu  .............................................................................................  2 

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  .......................................................................  2 

4.  Phương pháp nghiên cứu  .....................................................................................  2 

5.  Kết cấu đề tài ........................................................................................................  3 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU  .............................  4 

1.1.  Khái quát chung về hoạt động nhập khẩu  .........................................................  4 

1.1.1.  Khái niệm hoạt động nhập khẩu ...................................................................  4 

1.1.2.  Đặc điểm của hoạt động nhập khẩu  ..............................................................  5 

1.1.3.  Vai trò của hoạt động nhập khẩu  ..................................................................  5 

1.1.3.1.  Đối với nền kinh tế quốc dân  ....................................................................  6 

1.1.3.2.  Đối với doanh nghiệp  ...............................................................................  6 

1.2.  Các hình thức kinh doanh nhập khẩu chủ yếu  ..................................................  7 

1.2.1.  Nhập khẩu trực tiếp  ........................................................................................  7 

1.2.2.  Nhập khẩu ủy thác .........................................................................................  7 

1.2.3.  Nhập khẩu dưới hình thức liên doanh liên kết  .............................................  8 

1.2.4.  Tạm nhập tái xuất  ...........................................................................................  8 

1.2.5.  Nhập khẩu theo hình thức hàng đổi hàng  ....................................................  8 

1.2.6.  Nhập khẩu đấu thầu  .......................................................................................  8 

1.3.  Cơ sở pháp lý của hoạt động nhập khẩu  ............................................................  8 

1.4.  Nội dung của hoạt động nhập khẩu  ..................................................................  15 

1.4.1.  Nghiên cứu thị trường  ..................................................................................  15 

1.4.2.  Lựa chọn đối tác và lập phương án kinh doanh  .........................................  17 

1.4.3.  Đàm phán và ký kết hợp đồng  ......................................................................  18 

1.4.4.  Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu  .....................................................  19 

1.4.5.  Thực hiện khiếu nại và giải quyết tranh chấp (nếu có) .............................  22 

1.4.6.  Đánh giá kết quả thực hiện  ..........................................................................  22 

1.5.  Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu  ...........................................  24 

1.5.1.  Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp  ..........................................................  24 

1.5.1.1.  Môi trường chính trị - pháp luật ............................................................  24 

1.5.1.2.  Môi trường văn hóa – xã hội:  .................................................................  25 

1.5.1.3.  Môi trường kinh tế  ..................................................................................  26 

1.5.1.4.  Môi trường khoa học – kỹ thuật và công nghệ  .......................................  27 

1.5.1.5.  Nhà cung ứng .........................................................................................  27 

1.5.1.6.  Đối thủ cạnh tranh..................................................................................  28 

1.5.1.7.  Khách hàng  .............................................................................................  28 

1.5.1.8.  Sản phẩm thay thế ..................................................................................  29 

1.5.2.  Các nhân tố bên trong doanh nghiệp  ..........................................................  29 

1.5.2.1.  Nhân tố con người  ..................................................................................  29 

1.5.2.2.  Tổ chức bộ máy quản lý  ..........................................................................  29 

1.5.2.3.  Tổ chức hoạt động kinh doanh  ...............................................................  29 

1.5.2.4.  Tình hình tài chính..................................................................................  29 

1.5.2.5.  Cơ sở vật chất và kỹ thuật  ......................................................................  30 

1.5.2.6.  Uy tín của doanh nghiệp ........................................................................  30 

1.5.2.7.  Hệ thống Marketing  ................................................................................  30 

1.5.2.8.  Nghiên cứu và phát triển  ........................................................................  31 

1.6.  Tình hình chung về thị trường máy vi tính và phụ kiện máy vi tính.  ...........  31 

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ..................................................................................................  37 

CHƯƠNG 2.  KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG HÀNG MÁY VI TÍNH VÀ PHỤ 

KIỆN MÁY VI TÍNH Ở ĐÀI LOAN  .............................................................................  38

2.1.  Khái quát về thị trường Đài Loan ....................................................................  38 

Về hệ thống pháp luật – chính trị:  ...........................................................................  38 

Về kinh tế: .................................................................................................................  39 

Về văn hóa:  ................................................................................................................  46 

2.2.  Đặc điểm thị trường hàng máy vi tính và phụ kiện máy vi tính ở Đài Loan  47 

2.2.1.  Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của thị trường Đài Loan  ...............................  47 

2.2.2.  Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của 

Đài Loan  ....................................................................................................................  49 

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ..................................................................................................  53 

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU MÁY 

VI TÍNH VÀ PHỤ KIỆN MÁY VI TÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV CÔNG 

NGHỆ TIN HỌC VIỄN SƠN  .........................................................................................  55 

3.1.  Tổng quan về Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn  ...............  55 

3.1.1.  Giới thiệu chung về Công ty  .........................................................................  55 

3.2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển  .........................................................  55 

3.2.1.2.  Chức năng và nhiệm vụ  ..........................................................................  56 

3.1.2.  Cơ cấu tổ chức  ..............................................................................................  57 

3.1.3.  Nguồn vốn của Công ty  ................................................................................  59 

3.1.4.  Đặc điểm nguồn nhân lực  ............................................................................  70 

3.1.5.  Các lĩnh vực hoạt động và mặt hàng kinh doanh của Công ty  ..................  73 

3.2.  Báo cáo thực tập Thực trạng kinh doanh nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của 

Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn  .................................................  75 

3.2.1.  Thực trạng về khai thác nguồn hàng nhập khẩu của Công ty TNHH MTV 

Công nghệ Tin học Viễn Sơn  ...................................................................................  75 

3.2.1.3.  Tổng quan về các nhà cung cấp  .............................................................  75 

3.2.1.4.  Đánh giá về hoạt động khai thác nguồn hàng của công ty trong thời 

gian qua    ................................................................................................................  79 

3.2.1.5.  Phương thức lấy hàng và thanh toán  .....................................................  79 

3.2.2.  Thực trạng về hoạt động nghiên cứu thị trường khách hàng của Công ty 

TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn  .............................................................  81 

3.2.3.  Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy 

vi tính của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn ............................  83 

3.2.4.  Đánh giá về hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty  ......................  89 

a.  Thuận lợi  ........................................................................................................  90 

b.  Khó khăn  ........................................................................................................  92 

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ..................................................................................................  94 

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH NHẬP KHẨU MÁY VI TÍNH VÀ PHỤ KIỆN MÁY VI TÍNH CỦA 

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỄN SƠN .................................  95 

4.1.  Định hướng kinh doanh của công ty trong giai đoạn (2015 – 2017)  ..............  95 

4.1.1.  Dự báo về cơ hội cho mặt hàng máy vi tính và phụ kiện máy vi tính  ........  95 

4.1.2.  Mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin 

học Viễn Sơn  .............................................................................................................  96 

4.2.  Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhập khẩu máy vi 

tính và phụ kiện máy vi tính của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn 

Sơn  98 

4.2.1.  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, mở rộng quan hệ với nhiều 

nhà cung cấp tiềm năng ...........................................................................................  98 

4.2.2.  Xây dựng và duy trì sự uy tín đối với khách hàng, đồng thời nghiên cứu 

mở rộng những thị trường khách hàng mới ...........................................................  99 

4.2.3.  Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ  ........  101 

4.2.4.  Tăng cường hoạt động Marketing cho bán hàng nhập khẩu trong nước

4.2.5.  Đa dạng hóa các hình thức nhập khẩu  .....................................................  105 

4.2.6.  Nâng cao khả năng tài chính của công ty bằng cách huy động và sử dụng 

có hiệu quả nguồn vốn ...........................................................................................  105 

4.3.  Một số kiến nghị ...............................................................................................  106 

4.3.1.  Đối với Nhà nước .......................................................................................  106 

4.3.2.  Đối với Tổng cục Hải quan  ........................................................................  107 

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 ................................................................................................  109 

KẾT LUẬN  .....................................................................................................................  110 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 9 lần - Cập nhật: 20:20 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp