Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần VILACO (2015)

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần VILACO (2015)

Cập nhật: 21:55 Ngày 06/12/2015

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần VILACO (2015) được hoàn thành vào tháng 5/2015 để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU.
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG VỐN TẠI DOANH NGHIỆP 
1.1.Tổng quan về vốn của doanh nghiệp  
1.1.1.Khái niệm và đặc trƣng của vốn  .
1.1.1.1.Khái niệm vốn 
1.1.1.2.Đặc trƣng cơ bản của vốn
1.1.1.3.Tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
1.1.2.Phân loại vốn trong doanh nghiệp  
1.1.2.1.Căn cứ vào nguồn hình thành
1.1.2.2.Căn cứ vào phƣơng thức luân chuyển 
1.1.2.3.Căn cứ vào thời hạn luân chuyển 
1.1.2.4.Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn
1.2.Hiệu quả sử dụng vốn và ý nghĩa của nó đối với doanh nghiệp
1.2.1.Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu 
quả sử dụng vốn  
1.2.1.1.Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn  
1.2.1.2.Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 
1.2.2.Phƣơng pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2.1.Phƣơng pháp so sánh  
1.2.2.2.Phƣơng pháp tỷ lệ  
1.2.3.Hệ  thống các chỉ  tiêu đánh giá hiệu quả  sử  dụng vốn của doanh nghiệp . 
1.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn 
1.2.3.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 
1.2.3.3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định  
1.3.Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 
1.3.1.Nhân tố khách quan 
1.3.1.1.Đặc điểm chung của nền kinh tế 
1.3.1.2.Chính sách của Nhà nƣớc 
1.3.1.3. Môi trƣờng pháp lý 
1.3.2.Nhân tố chủ quan  
1.3.2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 
1.3.2.2.Đặc điểm về sản phẩm kinh doanh  
1.3.2.3.Trình độ quản lý và sử dụng vốn  
1.3.2.4. Nhân tố con ngƣời  
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 
CỔ PHẦN VILACO QUA CÁC NĂM 2012- 2014 
2.1.Khái quát về công ty cổ phần VILACO
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 
2.1.2.Cơ cấu tổ chức của công ty  
2.1.2.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 
2.1.2.2.Chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận
2.2.Các đặc điểm có ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty 
2.2.1.Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh 
2.2.1.1.Ngành nghề kinh doanh 
2.2.1.2.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2012-2014
2.2.2.Đặc điểm về lao động  
2.2.3.Đặc điểm về thị trƣờng tiêu thụ  
2.2.4.Khái quát chung về  tình hình tài chính của công ty từ  năm 2013-  2014 
2.3.Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần VILACO từ năm 
2012- 2014 .
2.3.1.Khái quát tình hình biến động về vốn và nguồn vốn của công ty 
2.3.1.1.Cơ cấu vốn
2.3.1.2.Cơ cấu nguồn vốn
2.3.2.Tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty  
2.3.2.1.Tình hình quản lý và sử dụng tổng vốn  .
2.3.2.2.Tình hình quản lý và sử dụng vốn cố định
2.3.2.3.Tình hình quản lý và sử dụng vốn lƣu động  .
2.3.3.Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty  
2.3.3.1.Hiệu quả sử dụng tổng vốn 
2.3.3.2.Hiệu quả sử dụng vốn lƣu động
2.3.3.3.Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.4.Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty  
2.4.1.Những kết quả đạt đƣợc 
2.4.2.Những tồn tại và hạn chế  
2.4.3.Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế 
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CÔ PHẦN VILACO 
3.1.Định hƣớng phát triển của công ty từ nay đến năm 2020.
3.2.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty
3.2.1.Giải pháp 1: Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, giảm các khoản phải thu  .
3.2.1.1.Lý do thực hiện biện pháp
3.2.1.2.Mục tiêu 
3.2.1.3. Báo cáo thực tập Nội dung thực hiện  
3.2.1.4.Dự tính kết quả đạt đƣợc
3.2.2.Biện pháp 2: Giảm lƣợng hàng tồn kho 
3.2.2.1.Lý do thực hiện giải pháp  .
3.2.2.2.Mục tiêu
3.2.2.3.Nội dung thực hiện 
3.2.2.4.Dự tính kết quả đạt đƣợc
3.2.3. Giải pháp 3: Giảm chi phí quản lý kinh doanh 
3.2.3.1.Lý do thực hiện giải pháp 
3.2.3.2.Mục tiêu 
3.2.3.3.Nội dung thực hiện 
3.2.3.4. Dự tính kết quả đạt được
KẾT LUẬN  
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 21:55 06/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp