Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nội thất 190

Giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nội thất 190

Cập nhật: 12:35 Ngày 02/03/2016

Báo cáo thực tập kế toán Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nội thất 190  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  ........ 2 

1.1  Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp  ........................................... 2 

1.1.1 Bản chất của tài chính doanh nghiệp ........................................................... 2 

1.1.2  Vai trò của tài chính doanh nghiệp  ........................................................... 2 

1.2  Những vấn đề cơ bản của phân tích tài chính doanh nghiệp  ....................... 3 

1.2.1  Khái niệm  .................................................................................................. 3 

1.2.2  Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp .............................................. 4 

1.2.3  Chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp  ..................................... 4 

1.2.4  Ý nghĩa và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp  ......................... 5 

1.2.5  Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp  ...................................... 6 

1.3 Phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp  .............................................. 6 

1.3.1 Phƣơng pháp so sánh  .................................................................................... 6 

1.3.1.1 Tiêu chuẩn so sánh  .................................................................................... 6 

1.3.1.2 Điều kiện so sánh ...................................................................................... 7 

1.3.1.3 Kỹ thuật so sánh  ........................................................................................ 7 

1.3.1.4 Hình thức so sánh  ...................................................................................... 7 

1.3.2 Phƣơng pháp phân tích tỉ lệ  .......................................................................... 7 

1.3.3 Phƣơng pháp dupont .................................................................................... 8 

1.3.4 Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp  ............................. 8 

1.4 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp .................................................. 10 

1.4.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp  ................................ 10 

1.4.1.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua BCĐKT  .............................. 10 

1.4.1.2 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo KQHĐKD  ............. 12 

1.4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp  .......................... 13 

1.4.2.1 Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán  ...................................................... 14 

1.4.2.2 Nhóm chỉ số cơ cấu vốn và tình hình đầu tƣ........................................... 15 

1.4.2.3 Nhóm chỉ số hoạt động ........................................................................... 16 

1.4.2.4 Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời  ........................................................... 18 

1.4.2.5 Đẳng thức Dupont 1  ................................................................................ 19 

1.4.2.6 Đẳng thức Dupont 2  ................................................................................ 19  

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ 

PHẦN NỘI THẤT 190  ...................................................................................... 20 

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần nội thất 190  ........... 20 

2.1.1 Tên và địa chỉ của Công ty  ......................................................................... 20 

2.1.2 Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng của Công ty  .............. 20 

2.1.3 Những đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty .................................... 20 

2.1.4 Chức năng nhiệm vụ của Công ty  .............................................................. 21 

2.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty  .............................................. 22 

2.1.6 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:  ......................................................... 23 

2.1.6.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .......................................... 23 

2.1.6.2 Nhiệm vụ bộ máy quản lý Công ty  ......................................................... 23 

2.2 Thực trạng tài chính công ty cổ phần nội thất 190  ........................................ 26 

2.2.1 Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty CP nội thất 190  ................................. 26 

2.2.2 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn  ....................................................... 27 

2.2.2.1 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn( Phân tích theo chiều dọc) ........ 27 

2.2.2.2 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn( phân tích theo chiều ngang)  ..... 32 

2.6.3 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  ....................................... 37 

2.6.4 Phân tích các hệ số tài chính đặc trƣng  ...................................................... 40 

2.6.4.1 Phân tích nhóm các chỉ số khả năng thanh toán ..................................... 40 

2.6.4.2 Nhóm chỉ số về cơ cấu vốn và tình hình đầu tƣ  ...................................... 43 

2.6.4.3 Nhóm các chỉ số hoạt động  ..................................................................... 45 

2.6.4.4 Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời  ........................................................... 49 

2.7 Phân tích phƣơng trình Dupont  ..................................................................... 51 

2.7.1 Đẳng thức Dupont 1  ................................................................................... 51 

2.7.2  Đẳng thức Dupont 2  .................................................................................. 53 

2.8Đánh giá tình hình tài chính tại công ty  ......................................................... 54 

2.8.1 Những kết quả đạt đƣợc  ............................................................................. 54 

2.8.2 Những hạn chế còn tồn tại ......................................................................... 55 

2.8.3  Nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại  .......................................... 56 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI 

CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190 ............................................ 57 

3.1  Báo cáo thực tập Định hƣớng chung của doanh nghiệp đến năm 2020 .......... 57 

3.2  Giải pháp 1: Giảm lƣợng hàng tồn kho ..................................................... 58 

3.2.1 Lý do đƣa ra giải pháp  ................................................................................ 58 

3.2.2  Mục tiêu của giải pháp  ............................................................................ 59  

3.2.3 Nội dung của giải pháp .............................................................................. 59 

3.2.4  Kết quả dự kiến  ....................................................................................... 61 

3.3Giải pháp 2: Giải pháp đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ  .......................... 62 

3.3.1 Lý do đƣa ra giải pháp  ................................................................................ 62 

3.3.2 Mục tiêu của giải pháp  ............................................................................... 63 

3.3.3 Nội dung giải pháp  ..................................................................................... 63 

3.3.4 Kết quả dự kiến .......................................................................................... 64 

3.4 Giải pháp 3: Giải pháp về tăng doanh thu cho Công ty  ................................ 66 

3.4.1 Lý do đƣa ra giải pháp  ................................................................................ 66 

3.4.2 Mục tiêu của giải pháp  ............................................................................... 66 

3.4.3 Nội dung giải pháp  ..................................................................................... 66 

3.4.4 Kết quả dự kiến .......................................................................................... 66 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 68 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 20 lần - Cập nhật: 12:35 02/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp