Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Hoành Bồ

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Hoành Bồ

Cập nhật: 22:47 Ngày 01/03/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Hoành Bồ đạt 9 điểm  

 

MỤC  LỤC 

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.   ....... 3 

1.1.  KHÁI QUÁT VỀ  HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 

THƢƠNG MẠI.   ................................................................................................... 3 

1.1.1. Khái quát về ngân hàng thƣơng mại. .........................................................  3 

1.1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại.   .......................................................... 3 

1.1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại.   .................................................. 3 

1.1.1.3. Các hoạt động kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thương mại.  ............  5 

1.1.2. Tín dụng của ngân hàng thƣơng mại.   ......................................................... 7 

1.1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng.   ............................................................... 7 

1.1.2.2. Đặc điểm của tín dụng.  ........................................................................... 8 

1.1.2.3. Các hình thức tín dụng.   ........................................................................... 9 

1.1.2.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng.  ........................................................... 11 

1.2.  KHÁI QUÁT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.   .. 11 

1.2.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng.  ................................ 11 

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng  ................ 12 

1.2.2.1. Các chỉ tiêu định lượng.   ........................................................................ 12 

1.2.2.2. Các chỉ tiêu định tính.   ........................................................................... 16 

1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng.   ..... 18 

1.2.3.1. Nguyên nhân khách quan.   ..................................................................... 18 

1.2.3.2. Nguyên nhân chủ quan.   ......................................................................... 19 

CHƯƠNG II:  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI 

NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

HUYỆN HOÀNH BỒ. ...................................................................................... 22 

2.1.  TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN HOÀNH BỒ.   22 

2.1.1. Một số nét chính về NHNo&PTNT Việt Nam ....................................... . 22 

2.1.2.  Sơ lƣợc quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT Hoành Bồ.  .. 22 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận ........................  23 

2.1.3.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của NHNo&PTNT Hoành Bồ ........................ . 23 

2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận.   ........................................................ 24 

2.1.4. Những hoạt động chính của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hoành.   .... 26 

2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn.   ...................................................................... 26 

2.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn  ......................................................................... 26 

2.1.4.3. Hoạt động khác.  .................................................................................... 33 

2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn của Chi nhánh.   .......................................... 34 

2.1.5.1. Thuận lợi.  .............................................................................................. 34 

2.1.5.2. Khó khăn.  .............................................................................................. 34 

2.2. KẾT QUẢ  HOẠT  ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo&PTNT CHI 

NHÁNH HUYỆN HOÀNH BỒ.  ....................................................................... 35 

2.2.1. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2014.   .............. 35 

2.2.2. Hoạt động huy động vốn.   ......................................................................... 37 

2.2.3. Hoạt động tín dụng.   .................................................................................. 43 

2.2.4. Hoạt động dịch vụ.   ................................................................................... 45 

2.2.5. Hoạt động khác. ........................................................................................ 46 

2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH 

NHNo&PTNT HOÀNH BỒ.  .............................................................................  47 

2.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh quy mô tín dụng.   ................................................... 47 

2.3.1.1. Tốc độ tăng trưởng dư nợ.  .................................................................... 47 

2.3.1.2. Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay.   .................................................. 52 

2.3.1.3. Tỷ lệ doanh số cho vay/ Vốn huy động. ................................................. 53 

2.3.1.3. Tỷ lệ dư nợ/ Vốn huy động (Hiệu suất sử dụng vốn H1).   ...................... 54 

2.3.2. Tình hình thu nợ.   ...................................................................................... 55 

2.3.2.1. Tỷ lệ thu lãi.   ........................................................................................... 55 

2.3.2.2. Hệ số thu nợ.  ......................................................................................... 55 

2.3.2.3. Tỷ lệ thu nợ đến hạn.   ............................................................................. 56 

2.3.3. Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu của chi nhánh.   .......................................... 56 

2.3.4. Vòng quay vốn tín dụng   ........................................................................... 58 

2.3.5. Tình hình thu nợ ngoại bảng.   ................................................................... 59 

2.3.6. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng.   ............................................................. 59 

2.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH 

NHNo&PTNT HUYỆN HOÀNH BỒ.   .............................................................. 61 

2.4.1. Những thành tựu đã đạt đƣợc.   .................................................................. 61 

2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại.  ...................................................................... 61 

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN HOÀNH BỒ.   ...... 64 

3.1. ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH 

NHNo&PTNT HUYỆN HOÀNH BỒ NĂM 2015.  .......................................... 64 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN HOÀNH BỒ.  .......... 65 

3.2.1. Báo cáo thực tập Thúc đẩy tăng trƣởng tín dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 65 

3.2.1.1. Đa dạng hóa đối tượng cho vay.   ........................................................... 65 

3.2.1.1. Đa dạng hóa phương thức cho vay.   ...................................................... 66 

3.2.2. Đẩy mạnh việc thu hút vốn huy động nhằm cân đối cơ cấu vốn.   ............ 66 

3.2.3. Giải pháp hạn chế các khoản nợ quá hạn, nợ xấu.   ................................... 67 

3.2.4. Tài sản đảm bảo tiền vay.   ......................................................................... 68 

3.2.5. Nhóm các giải pháp khác.   ........................................................................ 69 

3.2.5.1. Cải thiện quy trình tín dụng theo hướng linh hoạt, gọn nhẹ.   ................ 69 

3.2.5.2. Tăng cường hoạt động marketing.   ........................................................ 69 

3.2.5.3. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng.   .................................................. 70 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.   ............................................................................... 71 

3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nƣớc.   ......................................... 71 

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam.  ................................ 72 

3.3.3. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT VIệt Nam.   ........................................... 73 

KẾT LUẬN   ....................................................................................................... 74 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 9 lần - Cập nhật: 22:47 01/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp