Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật: 22:36 Ngày 01/03/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh An Lão  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC 

CHƯƠNG I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  .......................................................................... 2 

1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI  ....................................... 2 

1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại  .............................................................. 2 

1.2 Chức năng và vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 

1.2.1 Chức năng của NHTM  ................................................................................. 2 

1.2.2 Vai trò của NHTM ....................................................................................... 5 

1.3 Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại ........................................ 7 

1.3.1 Hoạt động huy động vốn  .............................................................................. 7 

1.3.2 Hoạt động tín dụng  ....................................................................................... 7 

1.3.3 Hoạt đông dịch vụ thanh toán và ngân quỹ  .................................................. 8 

1.3.4 Hoạt động khác  ............................................................................................. 9 

2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI  .............. 9 

2.1 Khái niệm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại  .............................. 9 

2.2 Đặc điểm cho vay của ngân hàng thương mại  .............................................. 10 

2.3 Phân loại cho vay của ngân hàng thương mại  ............................................... 10 

2.3.1 Phân loại theo thời hạn  ............................................................................... 10 

2.3.2 Phân loại theo phương thức cho vay  .......................................................... 11 

2.3.3 Phân loại theo thành phần kinh tế  .............................................................. 12 

2.3.4 Phân loại theo đảm bảo tiền vay ................................................................ 13 

2.4 Vai trò hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị 

trường   ............................................................................................................. 13 

2.4.1 Đối với nền kinh tế  ..................................................................................... 13 

2.4.2 Đối với ngân hàng  ...................................................................................... 15 

2.4.3 Đối với khách hàng nói chung ................................................................... 15 

2.5 Quy trình cho vay  .......................................................................................... 16 

3. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY  ....................................................... 19 

3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay  ........................................ 19 

3.1.1 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ (%) ...................................................................... 19 

3.1.2 Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay (DSCV) (%)  ...................................... 20 

3.1.3 Tỷ lệ thu lãi (%)  .......................................................................................... 20 

3.1.4 Tỷ lệ doanh số cho vay/ Vốn huy đông (%)................................................ 21 3.1.5 Tỷ lệ dư nợ/Vốn huy động  .......................................................................... 21 

3.1.6 Tỷ lệ nợ xấu  ................................................................................................ 21 

3.1.7 Tỷ lệ nợ quá hạn  ......................................................................................... 22 

3.1.8 Vòng quay vốn tín dụng  .............................................................................. 22 

3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng 

thương mại  ........................................................................................................... 22 

3.2.1 Nhân tố từ phía khách hàng ....................................................................... 22 

3.2.2 Nhân tố từ phía ngân hàng ......................................................................... 24 

3.2.3 Nhân tố từ môi trường kinh tế  .................................................................... 26 

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH 

NHNo&PTNT AN LÃO ................................................................................... 27 

1. TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH AN LÃO .......................... 27 

1.1 Giới thiệu về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam  ... 27 

1.2 Lịch sử hình thành của NHNo&PTNT chi nhánh An Lão ........................... 28 

1.2.1 Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT chi nhánh An Lão  .............................. 29 

1.2.1.1  Sơ đồ tổ chức bộ máy của NHNo&PTNT chi nhánh An Lão  ................ 29 

1.2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban  ........................................... 29 

2.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO&PTNT CHI 

NHÁNH AN LÃO  .............................................................................................. 32 

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2014  .................................... 32 

2.2 Những thuận lợi và khó khăn  ........................................................................ 33 

2.2.1 Thuận lợi .................................................................................................... 33 

2.2.2 Khó khăn .................................................................................................... 34 

3. THỰC TRẠNG CHO VAY TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH AN LÃO  . 

3.1 Quy mô tín dụng  ............................................................................................ 34 

3.1.1 Quy mô và tốc độ tăng trưởng dư nợ  ......................................................... 34 

3.1.2 Hoạt động cho vay...................................................................................... 39 

3.1.3 Tỷ lệ DSCV/Vốn huy động  ........................................................................ 40 

3.1.4 Tỷ lệ dư nợ/ Vốn huy động  ........................................................................ 41 

4. TÌNH HÌNH THU NỢ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH AN LÃO  ....... 41 

4.1 Tỷ lệ thu lãi ................................................................................................... 41 

4.2 Tình hình nợ xấu ........................................................................................... 42 

4.3 Vòng quay vốn tín dụng  ................................................................................ 43 

4.4 Tỷ lệ nợ quá hạn  ............................................................................................ 44 

5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHNO&PTNT 

CHI NHÁNH AN LÃO  ..................................................................................... 45 

5.1 Những kết quả đã đạt được ........................................................................... 45 

5.2 Những tồn tại và nguyên nhân ...................................................................... 46 

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT 

ĐỘNG CHO VAY TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH AN LÃO  .................. 48 

1. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH AN LÃO NĂM 2015  ............................... 48 

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

CHO VAY TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH AN LÃO  ............................... 49 

2.1 Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng  ......................................................................... 49 

2.2 Kiểm soát nợ xấu gia tăng  ............................................................................. 51 

2.2.1 Báo cáo thực tập Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động sử dụng vay vốn của 

khách hàng.  .......................................................................................................... 51 

2.2.2 Nâng cao chất lượng của công tác thẩm định, đánh giá khách hàng, hoàn 

thiện hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng ........................................... 52 

2.3 Xây dựng quy trình cho vay hợp lý  ............................................................... 52 

3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  .................................................................................. 53 

3.1 Đối với ngân hàng nhà nước  ......................................................................... 54 

3.2 Đối với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố .......... 56 

3.3 Đối với nhà nước  ........................................................................................... 57 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 59 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 22:36 01/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp