Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tỉnh Quảng Ninh

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tỉnh Quảng Ninh

Cập nhật: 07:00 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tỉnh Quảng Ninh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài.................................................................................. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ....................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................... 3

4. Những đóng góp của luận văn ........................................................................ 3

5. Kết cấu của luận văn....................................................................................... 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG

DỊCH VỤ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ....................... 5

1.1. Những vấn đề cơ bản về dịch vụ và chất lƣợng dịch vụ ............................... 5

1.1.1. Khái niệm về dịch vụ và đặc điểm của dịch vụ ......................................... 5

1.1.2. Chất lƣợng dịch vụ ................................................................................... 7

1.2. Một số vấn đề lý luận về nâng cao chât lƣợng dịch vụ ............................... 16

1.2.1. Khái niệm nâng cao chất lƣợng dịch vụ .................................................. 16

1.2.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ ........................................ 16

1.2.3. Nội dung nâng cao chất lƣợng dịch vụ .................................................... 18

1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng dịch vụ. ............................................... 19

1.4. Một số kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng dịch vụ của một số Công ty

trong nƣớc.............................................................................................. 20

1.4.1. Kinh nghiệm của Công ty Asia Sun Travel ............................................. 20

1.4.2. Kinh nghiệm của Khách sạn Mƣờng Thanh Quảng Ninh ........................ 21

1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Công ty CPQT Hoàng Gia .............................. 22

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................ 24

2.1. Câu hỏi nghiên cứu.................................................................................... 24

2.2. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu ..................................... 24

2.2.1. Mô hình nghiên cứu................................................................................ 24

2.2.2. Các giả thuyết nghiên cứu....................................................................... 25

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................... 25

2.3.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu.................................................................. 28

2.3.2. Hệ số tin cậy Cronbach Alpha (Đánh giá thang đo) ................................ 32

2.3.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA............................................................ 33

2.3.4. Phƣơng pháp phân tích hồi quy tƣơng quan ............................................ 34

2.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu ............................................................... 34

2.4.1. Hệ thống chỉ tiêu cơ bản ......................................................................... 34

2.4.2. Hiệu quả kinh tế...................................................................................... 35

Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA ................................................... 36

3.1. Khái quát chung về Công ty CPQT Hoàng Gia .......................................... 36

3.1.1. Vị trí địa lý ............................................................................................. 36

3.1.2. Lịch sử hình thành .................................................................................. 37

3.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý....................................................................... 39

3.1.4. Ngành nghề kinh doanh .......................................................................... 43

3.1.5. Về lao động ............................................................................................ 43

3.1.6. Cơ sở vật chất......................................................................................... 44

3.1.7. Đối thủ cạnh tranh .................................................................................. 45

3.1.8. Kết quả hoạt động kinh doanh ................................................................ 46

3.2. Đánh giá thực trạng chất lƣợng dịch vụ tại Công ty CPQT Hoàng Gia....... 47

3.2.1. Nội dung chủ yếu hoạt động kinh doanh của Công ty ............................. 47

3.2.2. Hệ thống chỉ tiêu cơ bản ......................................................................... 51

3.2.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty ............................................. 58

3.2.4. Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lƣợng dịch vụ của

công ty CPQT Hoàng Gia....................................................................... 64

3.3. Đánh giá chung về tình hình kinh doanh và nâng cao chất lƣợng dịch vụ

tại Công ty CPQT Hoàng Gia ................................................................. 78

3.3.1. Những mặt đạt đƣợc ............................................................................... 78

3.3.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân của hạn chế .................................... 80

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA..............................85

4.1. Định hƣớng và mục tiêu phát triển của Công ty từ năm 2015-2020............ 85

4.1.1. Định hƣớng phát triển của Công ty CPQT Hoàng Gia............................. 85

4.1.2. Mục tiêu phát triển.................................................................................. 86

4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ tại Công ty CPQT

Hoàng Gia .............................................................................................. 87

4.2.1. Giải pháp tăng cƣờng marketting ................................................................ 88

4.2.2. Giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua các

nhân tố ảnh hƣởng.................................................................................. 90

4.2.3. Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực....................................... 93

4.2.4. Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản lý dịch vụ....................................... 94

4.2.5. Các giải pháp hỗ trợ................................................................................ 94

KẾT LUẬN ..................................................................................................... 97

TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 99

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 07:00 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp