Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập marketing row Giải pháp marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của Công ty Hải Nam sang thị trường Hoa Kỳ

Giải pháp marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của Công ty Hải Nam sang thị trường Hoa Kỳ

Cập nhật: 20:54 Ngày 28/03/2016

Báo cáo thực tập Marketing  Các giải pháp marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của Công ty TNHH Hải Nam sang thị trường Hoa Kỳ  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 

0.1.  Tính cấp thiết của đề tài  ......................................................................................... 1 

0.2.  Mục tiêu nghiên cứu  .............................................................................................. 3 

0.3.  Phạm vi nghiên cứu  ............................................................................................... 3 

0.4.  Phƣơng pháp nghiên cứu  ....................................................................................... 3 

0.5.  Bố cục đề tài  .......................................................................................................... 4 

CHƯƠNG 1:  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ  MARKETING XUẤT KHẨU .......................... 5 

1.1.  Khái niệm Marketing xuất khẩu:  ........................................................................... 5 

1.1.1.  Khái niệm Marketing  ................................................................................... 5 

1.1.2.  Khái niệm xuất khẩu  .................................................................................... 6 

1.1.3.  Khái niệm marketing xuất khẩu .................................................................. 7 

1.2.  Bản chất, đặc trƣng và vai trò của marketing xuất khẩu  ....................................... 8 

1.2.1.  Bản chất:  ...................................................................................................... 8 

1.2.2.  Đặc trƣng của marketing xuất khẩu: ........................................................... 8 

1.2.3.  Vai trò của marketing xuất khẩu ................................................................. 9 

1.3.  Quá trình marketing xuất khẩu  ............................................................................ 10 

1.3.1.  Nghiên cứu thị trƣờng xuất khẩu  ............................................................... 10 

1.3.2.  Phân khúc thị trƣờng, chọn thị trƣờng mục tiêu và định vị trong marketing 

quốc tế    ................................................................................................................... 13 

1.3.3.  Chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng xuất khẩu  .............................................. 21 

1.3.4.  Các yếu tố Marketing – Mix...................................................................... 25 

CHƢƠNG 2:  TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG THỦY HẢI SẢN HOA KỲ  ................. 39 

2.1.  Khái quát tình hình kinh tế - chính trị - xã hội Hoa Kỳ ...................................... 39 

2.1.1.  Giới thiệu chung về Hoa Kỳ  ...................................................................... 39 

2.2.  Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội Hoa Kỳ  ...................................................... 41  

2.2.1.  Tình hình kinh tế Hoa Kỳ  .......................................................................... 41 

2.2.2.  Tình hình chính trị - chính sách và pháp luật của Hoa Kỳ  ........................ 42 

2.2.3.  Giá trị văn hóa – lối sống của Hoa Kỳ  ...................................................... 44 

2.2.4.  Thị hiếu của ngƣời tiêu dùng  ..................................................................... 45 

2.3.  Phân tích tình hình thị trƣờng thủy hải sản Hoa Kỳ  ............................................ 46 

2.3.1.  Khái quát thị trƣờng thủy hải sản Hoa Kỳ ................................................ 46 

2.3.2.  Tình hình cung – cầu thủy hải sản trên thị trƣờng Hoa Kỳ  ....................... 46 

2.3.3.  Tình hình sản phẩm thủy hải sản trên thị trƣờng Hoa Kỳ  ......................... 54 

2.3.4.  Tình hình giá cả hải sản trên thị trƣờng Hoa Kỳ  ....................................... 56 

2.3.5.  Tình hình cạnh tranh trên thị trƣờng hải sản Hoa Kỳ ............................... 64 

2.3.6.  Hệ thống phân phối trên thị trƣờng hải sản Hoa Kỳ  ................................. 67 

2.3.7.  Tình hình xúc tiến thƣơng mại trên thị trƣờng hải sản Hoa Kỳ  ................ 74 

2.3.8.  Các quy định nhằm kiểm soát việc nhập khẩu thủy sản............................ 76 

2.4.  Khái quát thực trạng xuất khẩu và marketing của thủy sản Việt Nam vào Hoa Kỳ 

2.4.1.  Khái quát tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Hoa Kỳ  ................ 79 

2.4.2.  Khái quát tình hình marketing xuất khẩu hải sản Việt Nam vào Hoa Kỳ  . 85 

2.4.3.  Những mặt cần phát huy............................................................................ 91 

2.4.4.  Những hạn chế cần phải hoàn thiện .......................................................... 92 

2.5.  Dự báo tình hình hải sản Hoa Kỳ đến năm 2020 ................................................ 95 

2.5.1.  Dự báo về sự thay đổi nhu cầu, xu hƣớng giá cả, thị hiếu tiêu dùng  ........ 95 

2.5.2.  Dự báo về tình hình cạnh tranh  ................................................................. 98 

2.5.3.  Dự báo về khả năng thay đổi các yêu cầu pháp lý đối với thủy hải sản ... 99 

2.6.  Cơ hội và thách thức cho hải sản Việt Nam trên thị trƣờng Hoa Kỳ  ................ 100 

2.6.1.  Cơ hội  ...................................................................................................... 100  

2.6.2.  Thách thức  ............................................................................................... 100 

CHƯƠNG 3:  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN SANG  

THỊ TRƯỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM  ..................................... 103 

3.1.  Giới thiệu về công ty TNHH Hải Nam  .............................................................. 103 

3.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Hải Nam ........... 103 

3.1.2.  Nhiệm vụ sản xuất và chức năng của công ty  ......................................... 107 

3.1.3.  Cơ cấu bộ máy tổ chức và nhân sự của công ty  ...................................... 108 

3.1.4.  Tình hình hoạt động kinh doanh 5 năm  ................................................... 113 

3.1.5.  Thuận lợi và khó khăn của công ty TNHH Hải Nam  .............................. 119 

3.2.  Thực trạng xuất khẩu thủy hải sản của Công ty TNHH Hải Nam nói chung và 

sang thị trƣờng Hoa Kỳ nói riêng  ................................................................................ 120 

3.2.1.  Thực trạng xuất khẩu thủy hải sản của Công ty TNHH Hải Nam  .......... 120 

3.2.2.  Xuất khẩu thủy hải sản vào thị trƣờng Hoa Kỳ  ....................................... 125 

3.2.3.  Các biện pháp mà công ty áp dụng để tăng cƣờng xuất khẩu thủy sản sang 

thị trƣờng Hoa Kỳ  ................................................................................................... 141 

3.2.4.  Đánh giá chung về thực trạng xuất khẩu thủy sản sang thị trƣờng Hoa Kỳ 

của công ty TNHH Hải Nam  ................................................................................... 148 

CHƯƠNG 4:  THỰC TRẠNG MARKETING XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN CỦA 

CÔNG TY TNHH HẢI NAM......................................................................................... 150 

4.1.  Thực trạng nghiên cứu thị trƣờng  ...................................................................... 150 

4.1.1.  Mục tiêu  ................................................................................................... 150 

4.1.2.  Nội dung thực hiện  .................................................................................. 151 

4.1.3.  Kết quả đạt đƣợc và những hạn chế  ........................................................ 153 

4.2.  Thực trạng phân khúc thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng và định vị  ..................... 155 

4.2.1.  Mục tiêu của Công ty đặt ra .................................................................... 155 

4.2.2.  Nôi dung thực hiện  .................................................................................. 156 

4.2.3.  Kết quả thực hiện và hạn chế tồn tại  ....................................................... 157  

4.3.  Thực trạng thâm nhập thị trƣờng  ....................................................................... 158 

4.3.1.  Mục tiêu của Công ty đặt ra .................................................................... 158 

4.3.2.  Nội dung thực hiện  .................................................................................. 158 

4.3.3.  Kết quả thực hiện và hạn chế tồn tại  ....................................................... 162 

4.4.  Thực trạng hoạt động marketing - mix  .............................................................. 162 

4.4.1.  Sản phẩm  ................................................................................................. 162 

4.4.2.  Giá cả  ....................................................................................................... 181 

4.4.3.  Phân phối  ................................................................................................. 187 

4.4.4.  Xúc tiến xuất khẩu  ................................................................................... 192 

4.4.5.  Những thành tựu và hạn chế  trong hoạt động marketing xuất khẩu sang 

Hoa Kỳ của công ty TNHH Hải Nam  ..................................................................... 199 

CHƯƠNG 5:  MỘT SỐ  GIẢI PHÁP MARKETING THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU 

THỦY HẢI SẢN SANG THỊ TRƢỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM  ..  204 

5.1.  Cơ sở đề xuất giải pháp marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu  ........................... 204 

5.1.1.  Định hƣớng chiến lƣợc của Công ty đến năm 2020  ................................ 204 

5.1.2.  Các hạn chế  tồn tại trong hoạt động marketing của Công ty TNHH Hải 

Nam giai đoạn 2010 – 2014  .................................................................................... 206 

5.2.  Một số giải pháp marketing chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thủy hải sản của 

Công ty TNHH Hải Nam sang Hoa Kỳ ...................................................................... 208 

5.2.1.  Nhóm giải pháp nhằm phát triển các hoạt động nghiên cứu thị trƣờng thủy 

hải sản Hoa Kỳ  ........................................................................................................ 208 

5.2.2.  Nhóm giải pháp về hoạt động phân khúc thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng và 

định vị sản phẩm ..................................................................................................... 211 

5.2.3.  Nhóm giải pháp về sản phẩm  .................................................................. 215 

5.2.4.  Nhóm giải pháp về giá  ............................................................................. 220 

5.2.5.  Nhóm giải pháp về phân phối.................................................................. 222  

5.2.6.  Giải pháp về xúc tiến xuất khẩu  .............................................................. 226 

5.2.7.  Nhóm các giải pháp khác ........................................................................ 231 

5.3.  Báo cáo thực tập Kiến nghi đối với Nhà nƣớc và Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt 

Nam (VASEP) và các cơ quan ban ngành có liên quan  .............................................. 235 

5.3.1.  Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thƣơng mại để quảng bá sản phẩm thủy hải 

sản Việt Nam trên thị trƣờng Hoa Kỳ  ..................................................................... 235 

5.3.2.  Tăng cƣờng quản lý, giám sát hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản 

trên cả nƣớc nhằm duy trì nguồn cung  .................................................................... 236 

5.3.3.  Áp dụng khoa học công nghệ hiện đại để  tạo nguồn hàng cho hoạt động 

xuất khẩu thủy hải sản  ............................................................................................. 237 

5.3.4.  Đầu tƣ và phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo tiền đề cho hoạt động xuất 

khẩu thủy sản  ........................................................................................................... 238 

5.3.5.  Áp dụng các chính sách vốn, tài chính, tín dụng để  khuyến khích các 

doanh nghiệp trong nƣớc xuất khẩu sang thị trƣờng Hoa Kỳ.  ................................ 239 

5.3.6.  Tăng cƣờng công tác quản lý chất lƣợng hàng thủy hải sản xuất khẩu .. 240 

KẾT LUẬN  ..................................................................................................................... 242 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:54 28/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp