Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang

Cập nhật: 21:11 Ngày 23/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Tổng quan về một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài ................ 2

3. Mục đích nghiên cứu..................................................................................... 4

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 4

4.2. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................... 5

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài.......................................................................... 5

6. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 6

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TRONG

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG......................... 6

1.1. Khái quát chung về tín dụng và những vấn đề cơ bản về rủi ro tín

dụng của Ngân hàng.......................................................................................... 6

1.1.1. Tín dụng Ngân hàng................................................................................ 6

1.1.2. Tín dụng đầu tƣ phát triển....................................................................... 8

1.1.3. Những vấn đề cơ bản về rủi ro TDĐT của Ngân hàng ......................... 12

1.2. Các chỉ tiêu đo lƣờng rủi ro tín dụng ....................................................... 20

1.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn.................................................................................... 21

1.2.2.Tỷ lệ nợ xấu............................................................................................ 23

1.2.3. Tỷ lệ rủi ro mất vốn............................................................................... 23

1.2.4. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng................................................ 23

1.3. Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro tín dụng đầu tƣ ...................................... 24

1.4. Nội dung nghiên cứu giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tƣ ............... 25

1.4.1. Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý của Ngân hàng .......................... 25

1.4.2. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình cho vay ............................................ 25

1.4.3. Phân tích tín dụng.................................................................................. 26

1.4.4. Tăng cƣờng công tác thẩm định dự án.................................................. 26

1.4.5. Tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay..................... 27

1.4.6. Bảo hiểm tín dụng ................................................................................. 27

1.4.7. Chú trọng công tác kiểm tra nội bộ....................................................... 27

1.4.8. Phân loại nợ và trích lập quỹ dự phòng rủi ro ...................................... 27

1.4.9. Tăng cƣờng công tác đào tạo ................................................................ 28

1.4.10. Đa dạng hoá danh mục đầu tƣ tín dụng .............................................. 28

1.4.11. Tài sản đảm bảo tiền vay..................................................................... 29

1.4.12. Công tác quản lý rủi ro tín dụng ......................................................... 30

1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng đầu tƣ phát triển của Ngân

hàng Phát triển................................................................................................. 30

1.5.1.Các yếu tố thuộc về bản thân ngân hàng................................................ 31

1.5.2. Các yếu tố thuộc về khách hàng............................................................ 34

1.5.3. Các yếu tố thuộc môi trƣờng vĩ mô ...................................................... 34

1.6. Cơ sở thực tiễn ......................................................................................... 35

1.6.1. Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng trong nƣớc.................................. 35

1.6.2. Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng Quốc tế....................................... 37

1.6.3. Bài học kinh nghiệm rút ra.................................................................... 39

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 .............................................................................. 41

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 41

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 41

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 41

2.2.1. Phƣơng pháp thu tập thông tin .............................................................. 42

2.2.2. Phƣơng pháp xử lý số liệu..................................................................... 43

2.2.3. Phƣơng pháp phân tích thông tin .......................................................... 43

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 44

2.3.1. Các chỉ tiêu nghiên cứu về rủi ro tín dụng............................................ 44

2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng đầu tƣ ..... 50

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2................................................................................ 51

Chương 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TẠI CHI

NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TUYÊN QUANG ....................... 52

3.1. Báo cáo thực tập Khái quát về tình hình hoạt động của Chi nhánh NHPT Tuyên Quang .. 52

3.1.1. Quá trình thành lập, chức năng, nhiệm vụ ............................................ 52

3.1.2. Mô hình tổ chức quản lý, hoạt động và tổ chức bộ máy Chi nhánh

NHPT Tuyên Quang ....................................................................................... 53

3.1.3. Các hoạt động cơ bản của Chi nhánh NHPT Tuyên Quang ................. 55

3.1.4. Một số kết quả đạt đƣợc........................................................................ 56

3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro vốn tín dụng đầu tƣ của Nhà

nƣớc tại Chi nhánh NHPT Tuyên Quang........................................................ 60

3.2.1. Đánh giá công tác rủi ro tín dụng đầu tƣ............................................... 60

3.2.2. Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHPT Tuyên

Quang đã và đang thực hiện............................................................................ 67

3.2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác rủi ro tín dụng đầu tƣ tại Chi

nhánh NHPT Tuyên Quang............................................................................ 79

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3................................................................................ 87

Chương 4: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT

ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT

TRIỂN TUYÊN QUANG..................................................................... 89

4.1. Định hƣớng, mục tiêu hạn chế rủi ro tín dụng đầu tƣ của Chi nhánh

Ngân hàng Phát triển đến năm 2020 ............................................................... 89

4.1.1. Định hƣớng hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên

Quang đến năm 2020 ...................................................................................... 89

4.1.2. Mục tiêu tổng quát ................................................................................ 90

4.1.3. Mục tiêu cụ thể...................................................................................... 90

4.2. Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng đầu tƣ tại

Chi nhánh NHPT Tuyên Quang...................................................................... 91

4.2.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng............................................................. 91

4.2.2.Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay ............................................... 92

4.2.3.Tăng cƣờng công tác thẩm định dự án................................................... 93

4.2.4.Tăng cƣờng công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay.... 94

4.2.5. Bảo hiểm tín dụng ................................................................................. 95

4.2.6. Trích lập quỹ dự phòng rủi ro hợp lý.................................................... 95

4.2.7. Tăng cƣờng công tác đào tạo ................................................................ 95

4.2.8. Đa dạng hoá danh mục đầu tƣ tín ......................................................... 96

4.2.9. Tài sản đảm bảo tiền vay....................................................................... 97

4.2.10. Thiết lập hệ thống quản trị rủi ro, xây dựng hệ thống xếp hạng tín

dụng nội bộ...................................................................................................... 98

4.3. Kiến nghị............................................................................................... 100

4.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ, các Bộ.................................................. 100

4.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nƣớc ............................................. 101

4.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam............................. 103

KẾT LUẬN CHƢƠNG 4.............................................................................. 104

KẾT LUẬN.................................................................................................. 105

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 107

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 5 lần - Cập nhật: 21:11 23/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, tuyen dung cong chuc, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn,bao cao suCột đèn chiếu sáng cao áp,