Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Giải pháp giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 20:19 Ngày 02/04/2016

Báo cáo thực tập Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ................................................................. 4

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................. 4

4. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và đóng góp mới của đề tài.......................... 4

5. Bố cục của đề tài ....................................................................................... 5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG .... 6

1.1. Cơ sở lý luận về vấn đề nghèo, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững ....... 6

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về nghèo, giảm nghèo và giảm nghèo

bền vững.............................................................................................. 6

1.1.2. Sự cần thiết phải giảm nghèo bền vững............................................ 11

1.1.3. Tiêu chí đánh giá về đói nghèo và giảm nghèo bền vững ................ 14

1.1.4. Đặc điểm của ngƣời nghèo ............................................................... 17

1.1.5. Nguyên nhân đói nghèo ..................................................................... 18

1.1.6. Những yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển bền vững............................ 20

1.1.7. Những yếu tố ảnh hƣởng đến giảm nghèo bền vững........................ 21

1.2. Cơ sở thực tiễn về giảm nghèo bền vững............................................. 24

1.2.1. Chủ trƣơng chính sách của Việt Nam về xóa đói, giảm

nghèo bền vững............................................................................... 24

1.2.3. Kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo của một số nƣớc trên thế giới.......... 30

1.2.4. Kinh nghiệm giảm nghèo của các tỉnh, thành trong nƣớc ................ 32

1.2.5. Bài học cho thành phố Thái Nguyên................................................. 34

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................. 36

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................. 36

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu...................................................................... 36

2.2.1. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu................................................. 36

2.2.3. Phƣơng pháp thu thập thông tin ........................................................ 37

2.2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu................................................................. 40

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích thông tin ...................................................... 40

2.3. Khung phân tích ................................................................................... 41

2.4. Hệ thống chỉ tiêu phân tích .................................................................. 43

Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY...... 45

3.1. Khái quát về thành phố Thái Nguyên .................................................. 45

3.1.1. Điều kiện tự nhiên của thành phố Thái Nguyên ............................... 45

3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ................................................. 47

3.2. Những thuận lợi, khó khăn đối với công tác giảm nghèo bền vững

tại thành phố Thái Nguyên.................................................................. 54

3.2.1. Thuận lợi ........................................................................................... 54

3.2.2.Khó khăn ............................................................................................ 55

3.3. Thực trạng về thu nhập và vấn đề nghèo tại thành phố Thái Nguyên . 55

3.3.1. Thực trạng về thu nhập........................................................................ 55

3.3.2. Thực trạng về vấn đề đói, nghèo.......................................................... 56

3.3.3. Những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nghèo tại thành phố

Thái Nguyên........................................................................................ 60

3.3.4.Những yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển bền vững tại thành phố

Thái Nguyên........................................................................................ 60

3.3.5. Những yếu tố ảnh hƣởng đến giảm nghèo cho các hộ nghèo ............... 63

3.3.6. Những yếu tố ảnh hƣởng đến giảm nghèo của các hộ điều tra......... 68

3.4. Thực trạng công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành

phố Thái Nguyên.................................................................................. 70

3.4.1. Thực trạng xóa đói ............................................................................ 70

3.4.2. Thực trạng giảm nghèo bền vững ..................................................... 70

3.5. Tình hình thực hiện các chƣơng trình, chính sách giảm nghèo trên

địa bàn thành phố Thái Nguyên.......................................................... 70

3.5.1. Các chính sách tạo điều kiện cho ngƣời nghèo phát triển sản xuất,

tăng thu nhập........................................................................................ 71

3.6. Kết quả xóa đói, giảm nghèo bền vững ............................................... 77

3.6.1. Kết quả đạt đƣợc ............................................................................... 77

3.6.2. Tồn tại, hạn chế ................................................................................. 78

3.6.3. Nguyên nhân ..................................................................................... 81

Chương 4: GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH

PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN.................................................. 83

4.1. Quan điểm, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của thành phố Thái

Nguyên trong những năm tiếp theo và định hƣớng đến năm 2020 .... 83

4.1.1. Quan điểm chỉ đạo ............................................................................ 83

4.1.2. Mục tiêu ............................................................................................ 83

4.1.3. Các chỉ tiêu cần đạt đƣợc đến năm 2015 .......................................... 83

4.2. Các giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Thái

Nguyên tỉnh Thái Nguyên................................................................... 84

4.2.1. Các giải pháp để phát triển bền vững................................................ 84

4.2.2. Giải pháp về giảm nghèo bền vững .................................................. 93

4.3. Một số kiến nghị................................................................................. 100

4.2.1. Đối với Trung ƣơng ......................................................................... 100

4.2.2. Đối với tỉnh Thái Nguyên ............................................................. 102

4.2.3. Đối với TP Thái Nguyên .................................................................. 103

4.2.4. Đối với các xã, phƣờng..................................................................... 104

4.2.5. Đối với các hộ nghèo ...................................................................... 105

4.2.6. Đối với các hộ cận nghèo................................................................ 105

4.2.7. Đối với các hộ trung bình................................................................ 105

4.2.8. Đối với các hộ giàu ......................................................................... 106

KẾT LUẬN.................................................................................................... 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 109

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 20:19 02/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp