Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Cập nhật: 21:05 Ngày 23/04/2016

Báo cáo thực tập Giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 3

3. Phạm vi nghiên cứu, đối tƣợng nghiên cứu .................................................. 4

4. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn.................................................. 4

5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 5

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHÈO VÀ

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ......................................................................... 6

1.1. Nghèo và chuẩn nghèo ............................................................................... 6

1.1.1. Quan điểm về nghèo.......................................................................... 6

1.1.2. Quan điểm về chuẩn nghèo ............................................................... 8

1.2. Giảm nghèo và chính sách g ................................... 13

1.2.1. Giảm nghèo và giảm nghèo bền vững ............................................ 13

1.2.2. Các chính sách giảm nghèo ............................................................ 17

1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động giảm nghèo bền vững................... 20

1.3.1. Các yếu tố khách quan .................................................................... 21

1.3.2. Các yếu tố chủ quan........................................................................ 23

1.4. Kinh nghiệm giảm nghèo bền vững......................................................... 24

1.4.1. Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo ở một số nƣớc trên thế giới ...... 24

1.4.2. Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo ở một số tỉnh thành................... 25

1.4.3. Bài học rút ra cho huyện Sóc Sơn................................................... 27

Chương 2. CÂU HỎI, PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU.... 30

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 30

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 30

2.2.1. Phƣơng pháp luận ........................................................................... 30

2.2.2. Phƣơng pháp thu ........................................... 30

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu............................................................. 32

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG 

TẠI HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI ................................................................. 34

3.1. Tổng quan về huyện Sóc Sơn, Hà Nội..................................................... 34

3.1.1. Đặc điểm tự nhiên............................................................................ 34

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................ 35

3.2. Thực trạng nghèo đói và nguyên nhân nghèo đói ở huyện Sóc Sơn ....... 38

3.2.1. Thực trạng nghèo tại Huyện Sóc Sơn............................................. 38

3.2.2. Những nguyên nhân nghèo của huyện Sóc Sơn.............................. 47

3.3. Thực trạng hiệu quả giảm nghèo trên địa bàn huyện Sóc Sơn...... 51

3.3.1. Tình hình thực hiện các chƣơng trình, chính sách xóa đói giảm

nghèo trên địa bàn huyện Sóc Sơn............................................................ 52

3.3.2. Những tồn tại, hạn chế trong hoạt động giảm nghèo...................... 70

3.3.3. Những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động giảm nghèo trên địa

bàn huyện Sóc Sơn.................................................................................... 74

Chương 4. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

TẠI HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI............................................................... 77

4.1. Mục tiêu giảm nghèo bền vững tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.................... 77

4.1.1. Mục tiêu quốc gia ........................................................................... 77

4.1.2. Mục tiêu của huyện Sóc Sơn .......................................................... 81

4.2. Giải pháp giảm nghèo theo hƣớng bền vững tại huyện Sóc Sơn ..... 83

4.2.1. Nhóm giải pháp tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên

truyền về giảm nghèo ............................................................................... 84

4.2.2. Nhóm giải pháp phát triển về kinh tế - xã hội................................ 85

4.2.3. Nhóm giải pháp tạo điều kiện cho ngƣời nghèo phát triển sản

xuất tăng thu nhập..................................................................................... 86

4.2.4. Chính sách tạo điều kiện cho ngƣời nghèo tiếp cận các dịch vụ

xã hội cơ bản............................................................................................. 88

4.2.5. Kiện toàn và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm

công tác giảm nghèo ............................................................................... 89

4.2.6. Giải pháp chống tái nghèo.............................................................. 89

4.2.7. Một số giải pháp khác..................................................................... 90

KẾT LUẬN.................................................................................................... 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 94

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 21:05 23/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp