Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn miền núi ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn miền núi ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật: 21:53 Ngày 21/03/2016

Báo cáo thực tập Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn miền núi ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết phải nghiên cứu...................................................................... 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng nghiên cứu.................................................................................... 3

4. Giới hạn của đề tài ........................................................................................ 3

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu ....................................................... 3

6. Những đóng góp mới của luận văn ............................................................... 3

7. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA VIỆC LÀM

VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN MIỀN NÚI....... 5

1.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................. 5

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản......................................................................... 5

1.1.2. Đặc điểm việc làm ở nông thôn ............................................................ 17

1.1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến tạo việc làm lao động nông thôn.............. 20

1.2. Cơ sở thực tiễn ......................................................................................... 28

1.2.1. Kinh nghiệm một số nƣớc về giải quyết việc làm cho lao động

nông thôn......................................................................................................... 28

1.2.2. Kinh nghiệm tạo việc làm cho lao động nông thôn ở Việt Nam .......... 34

1.2.3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm của một số địa phƣơng .................... 39

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 43

2.1. Câu hỏi đặt ra cho vấn đề nghiên cứu...................................................... 43

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 43

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin ............................................................ 43

2.2.2. Phƣơng pháp xử lý thông tin................................................................. 44

2.2.3. Phƣơng pháp phân tích thông tin .......................................................... 45

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 45

Chương 3: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC

LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG............................ 46

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu................................................................... 46

3.1.1. Đặc điểm tự nhiên ................................................................................. 46

3.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội ................................................................. 49

3.2. Thực trạng lao động nông thôn của huyện............................................... 51

3.2.1. Số lƣợng và cơ cấu lao động................................................................. 51

3.2.2. Chất lƣợng lao động.............................................................................. 53

3.3. Thực trạng việc làm cho lao động nông thôn của huyện Sơn Dƣơng

tỉnh Tuyên Quang............................................................................................ 56

3.3.1. Số lƣợng việc làm ở nông thôn của huyện............................................ 56

3.3.2. Tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn của huyện ................................ 61

3.4. Đánh giá công tác tạo việc làm cho lao động nông thôn miền núi

trên địa bàn huyện Sơn Dƣơng Tỉnh Tuyên Quang........................................ 63

3.4.1. Các chủ trƣơng, chính sách giải quyết việc làm cho lao động

nông thôn ........................................................................................................ 63

3.4.2. Các kết quả đạt đƣợc............................................................................. 66

3.4.3. Những hạn chế và nguyên nhân............................................................ 68

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIẢI

QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN MIỀN NÚI

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG ....... 70

4.1. Phƣơng hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020 ....... 70

4.2. Mục tiêu và phƣơng hƣớng tạo việc làm cho ngƣời lao động giai

đoạn 2011 - 2020............................................................................................. 71

4.2.1. Mục tiêu tạo việc làm giai đoạn 2011-2010.......................................... 71

4.2.2. Giải quyết việc làm phải gắn với quy hoạch tổng thể phát triển

kinh tế - xã hội của địa phƣơng....................................................................... 72

4.2.3. Giải quyết việc làm phải gắn với phát triển bền vững.......................... 73

4.2.4. Giải quyết việc làm phải gắn với không ngừng nâng cao chất

lƣợng lao động................................................................................................. 74

4.3. Phƣơng hƣớng .......................................................................................... 76

4.3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện ..................................... 76

4.3.2. Phƣơng hƣớng giải quyết việc làm của huyện...................................... 77

4.4. Một số giải pháp chủ yếu ......................................................................... 77

4.4.1. Các giải pháp về chính sách.................................................................. 77

4.4.2. Các giải pháp cụ thể .............................................................................. 83

KẾT LUẬN.................................................................................................... 93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... 95

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 12 lần - Cập nhật: 21:53 21/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp