Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập marketing row Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của Công ty thực phẩm Thiên Hải sang thị trường Hàn Quốc

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của Công ty thực phẩm Thiên Hải sang thị trường Hàn Quốc

Cập nhật: 18:53 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập Marketing Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của Công ty TNHH thực phẩm Thiên Hải sang thị trường Hàn Quốc theo định hướng hiệp định Asean - Hàn Quốc  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU  .............................................................................................................  1 

1.  Lý do chọn đề tài  ...............................................................................................  1 

2.  Mục tiêu nghiên cứu  .........................................................................................  3 

3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  ...................................................................  4 

4.  Ý nghĩa và giới hạn của bài báo cáo ...............................................................  5 

5.  Phƣơng pháp nghiên cứu  .................................................................................  6 

6.  Kết cấu của báo cáo  ..........................................................................................  7 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU VÀ TỔNG QUAN VỀ HIỆP 

ĐỊNH ASEAN-HÀN QUỐC  ......................................................................................  8 

1.1.  Cơ sở lý luận về xuất khẩu  ...............................................................................  8 

1.1.1.  Khái niệm, đặc điểm, vai trò của xuất khẩu  ...............................................  8 

1.1.2.  Các hình thức xuất khẩu ............................................................................  11 

1.1.3.  Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động của xuất khẩu  ............................  13 

1.1.4.  Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá tình hình xuất khẩu ............................  21 

1.2.  Tổng quan về hiệp định thƣơng mại tự do Asean-Hàn Quốc  .....................  23 

1.2.1.  Bối cảnh ra đời của hiệp định ....................................................................  23 

1.2.2.  Mục tiêu của hiệp định ...............................................................................  23 

1.2.3.  Nội dung chủ yếu của hiệp định  .................................................................  24 

1.2.4.  Những tác động tích cực và tiêu cực của Việt Nam khi tham gia hiệp 

định thƣơng mại tự do Asean-Hàn Quốc. ..............................................................  32 

1.3.  Kết luận ...........................................................................................................  37 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THỰC PHẨM THIÊN HẢI VÀ THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HÀN QUỐC ......  38 

2.1.  Tổng quan về công ty TNHH Thực Phẩm Thiên Hải..................................  38  

2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển  ...........................................................  38 

2.1.2.  Chức năng, nhiệm vụ của công ty  ..............................................................  38 

2.1.3.  Cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản lý của công ty .................................  39 

2.1.4.  Tình hình sử dụng nguồn vốn của công ty giai đoạn 2010-2014  .............  41 

2.1.5.  Tình hình sử dụng chi phí của công ty giai đoạn 2010-2014  ...................  44 

2.1.6.  Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2014  ...........  46 

2.1.7.  Định hƣớng phát triển của công ty trong thời gian tới  ............................  50 

2.2.  Tổng quan về thị trƣờng Hàn Quốc  ..............................................................  50 

2.2.1.  Đặc điểm xã hội ...........................................................................................  50 

2.2.2.  Đặc điểm kinh tế  ..........................................................................................  51 

2.2.3.  Thị trƣờng thủy sản Hàn Quốc  ..................................................................  52 

2.3.  Kết luận chƣơng 2  ...........................................................................................  64 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIÊN HẢI SANG THỊ TRƯỜNG HÀN 

QUỐC TRONG BỐI CẢNH ASEAN-HÀN QUỐC  ..............................................  65 

3.1.  Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hàn Quốc .................  65 

3.1.1.  Thực trạng về ngành thủy sản Việt Nam  ..................................................  65 

3.1.2.  Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hàn Quốc  ..............  74 

3.2.  Báo cáo thực tập Tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH Thực Phẩm Thiên Hải 

sang thị trƣờng Hàn Quốc  .......................................................................................  76 

3.2.1  Tình hình chung về xuất khẩu thủy sản của công ty ...............................  76 

3.2.2  Tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty sang thị trƣờng Hàn Quốc  ..  81 

3.3.  Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến chuỗi hoạt động xuất khẩu thủy sản 

của công ty sang thị trƣờng Hàn Quốc giai đoạn 2010-2014  ................................  89 

3.3.1  Sản phẩm xuất khẩu ...................................................................................  89 

3.3.3  Chế biến thủy sản xuất khẩu  ......................................................................  93 

3.3.4  Công tác marketing và các hoạt động xúc tiến xuất khẩu ......................  93 

3.3.5  Tính liên kết giữa các khâu trong chuỗi hoạt động xuất khẩu thủy sản  94 

3.3.6  Cơ sở hạ tầng  ...............................................................................................  94 

3.3.7  Kênh phân phối  ...........................................................................................  95   

3.4.  Đánh giá hoạt động xuất khẩu thủy sản tại công ty TNHH Thực Phẩm 

Thiên Hải giai đoạn 2010-2014  ................................................................................  95 

3.4.1  Các khía cạnh bên trong  .............................................................................  95 

3.4.2  Các khía cạnh bên ngoài  .............................................................................  98 

3.5.  Kết luận chƣơng 3  .........................................................................................  106 

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN 

CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM THIÊN HẢI 

SANG THỊ TRƢỜNG HÀN QUỐC THEO ĐỊNH HƢỚNG HIỆP ĐỊNH ......  107 

ASEAN - HÀN QUỐC ...........................................................................................  107 

4.1  Mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH Thực Phẩm 

Thiên Hải sang thị trƣờng Hàn Quốc theo định hƣớng hiệp định ASEAN - Hàn 

Quốc.  ........................................................................................................................  107 

4.1.1  Mục tiêu chung  ..........................................................................................  107 

4.1.2  Mục tiêu cụ thể ..........................................................................................  107 

4.2  Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH Thực 

Phẩm Thiên Hải sang thị trƣờng Hàn Quốc theo định hƣớng hiệp định ASEAN 

- Hàn Quốc ..............................................................................................................  108 

4.2.1  Nhóm giải pháp 1: Nâng cao chất lƣợng thủy sản xuất khẩu, đáp ứng 

tiêu chuẩn thị trƣờng Hàn Quốc theo hiệp định ASEAN - Hàn Quốc. .............  108 

4.2.2  Nhóm giải pháp 2: Đẩymạnh xúc tiến thƣơng mại, xây dựng, quảng bá 

thƣơng hiệu và nâng cao khả năng thâm nhập thị trƣờng nƣớc ngoài của sản 

phẩm thủy sản xuất khẩu ......................................................................................  113 

4.2.3  Nhóm giải pháp 3: Xây dựng bền vững các liên kết dọc và liên kết ngang.................  118 

4.2.4  Nhóm giải pháp 4: Các giải pháp về cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ. . ...............  120 

4.2.5  Nhóm giải pháp 5: Đảm bảo đƣợc nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và nâng 

cao hoạt động bảo vệ quyền  sở hữu trí tuệ theo nhƣ quy định trong hiệp định 

ASEAN - Hàn Quốc  ................................................................................................  121 

4.2.5.1  Đảm bảo truy xuất đƣợc nguồn gốc xuất khẩu sản phẩm  .................  121 

4.2.5.2  Nâng cao hoạt động bảo vệ quyền  sở hữu trí tuệ  ...............................  122 

4.3  Một số kiến nghị  ............................................................................................  124 

4.4  Kết luận chƣơng 4  .........................................................................................  125  

KẾT  LUẬN ............................................................................................................  127 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ......................................................................................  129 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 5 lần - Cập nhật: 18:53 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp