Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập marketing row Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng bột cá của Công ty Viet Delta sang thị trường Nhật Bản

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng bột cá của Công ty Viet Delta sang thị trường Nhật Bản

Cập nhật: 17:36 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập Marketing Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng bột cá của Công ty TNHH SX Cn Viet Delta sang thị trường Nhật Bản  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1.  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU VÀ HIỆP 

ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG 

(TPP).    .........................................................................................................  7 

1.1. Cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu...............................................................  7 

1.1.1.  Khái niệm  .........................................................................................................  7 

1.1.2.  Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất khẩu  ...................................................  8 

1.1.3.  Các hình thức xuất khẩu ................................................................................  9 

1.1.4.  Vai trò của xuất khẩu  ....................................................................................  12 

1.1.5.  Các nhân tố có ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của một doanh 

nghiệp........................................................................................................................  17 

1.2. Cơ sở lý luận về Hiệp định đối tác kinh tế chiến lƣợc xuyên Thái Bình 

Dƣơng (TPP).  ................................................................................................  24 

1.2.1.  Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong bối cảnh của Hiệp định TPP. .........  24 

1.2.2.  Tổng quan về Hiệp định TPP  .......................................................................  25 

1.2.3.  Cơ hội của Việt Nam khi ký kết hiệp định TPP  ...........................................  33 

1.2.4.  Thách thức của Việt Nam khi ký kết hiêp định TPP  ...................................  34 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1  ........................................................................................  37 

CHƯƠNG 2.  TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU BỘT CÁ CỦA 

NHẬT BẢN    .......................................................................................................  38 

2.1. Các đặc điểm kinh tế, văn hóa xã hội .............................................................  38 

2.1.1.  Đặc điểm kinh tế  ............................................................................................  38 

2.1.2.  Đặc điểm xã hội  .............................................................................................  39 

2.2. Tình hình nhập khẩu bột cá tại Nhật Bản  ......................................................  39 

2.3. Hệ thống phân phối mặt hàng bột cá trên thị trƣờng Nhật Bản  ..................  43 

2.4. Yêu cầu về sản phẩm bột cá nhập khẩu vào thị trƣờng Nhật Bản  ..............  44 

2.4.1.  Yêu cầu kỹ thuật  ............................................................................................  45 

2.4.2.  Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển.  ...............................................  46 

2.5. Thuế suất và hạn ngạch....................................................................................  47 

2.6. Đánh giá cơ hội và thách thức khi công ty xuất khẩu bột cá sang thị trƣờng 

Nhật Bản  ........................................................................................................  47 

2.6.1.  Cơ hội  .............................................................................................................  47 

2.6.2.  Thách thức  .....................................................................................................  48 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2  ........................................................................................  49 

CHƯƠNG 3.  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU BỘT CÁ CỦA 

CÔNG TY TNHH SX – CN VIET DELTA SANG THỊ TRƯỜNG  NHẬT BẢN 

GIAI ĐOẠN 2010 - 2014, ĐỊNH HƢỚNG THEO HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC 

KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)......................  50 

3.1. Giới thiệu về Công ty TNHH SX-CN Viet Delta ...........................................  50 

3.1.1.  Giới thiệu sơ lược về công ty.........................................................................  50 

3.1.2.  Các giai đoạn hình thành và phát triển .......................................................  51 

3.1.3.  Ngành nghề kinh doanh của công ty ...........................................................  52 

3.1.4.  Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của công ty  ............................................  53 

3.1.4.1. Mục tiêu  ........................................................................................................  53 

3.1.4.2. Chức năng  ....................................................................................................  53 

3.1.4.3. Nhiệm vụ ......................................................................................................  53 

3.1.5.  Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty  ...........................................  54 

3.1.6.  Tình hình sử dụng vốn và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH SX – 

CN Viet Delta qua các năm 2010 – 2014 ................................................................  58 

3.1.7.  Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới  ...............................  63 

3.2. Tổng quan về hoạt động xuất khẩu bột cá của công ty TNHH SX-CN Viet 

Delta  ...............................................................................................................  63 

3.2.1.  Phương thức xuất khẩu bột cá của công ty  .................................................  63 

3.2.2.  Vai trò của hoạt động xuất khẩu bột cá đối với công ty  ..............................  64 

3.2.3.  Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu bột cá của công ty  .......  64 

3.3. Báo cáo thực tập Tình hình xuất khẩu bột cá của công ty TNHH SX-CN Viet Delta sang thị 

trƣờng Nhật Bản giai đoạn 2010 – 2014.  ....................................................  69 

3.3.1.  Tình hình xuất khẩu bột cá của công ty giai đoạn 2010-2014....................  69 

3.3.2.  Tình hình xuất khẩu bột cá của công ty TNHH SX-CN Viet Delta sang thị 

trường Nhật Bản giai đoạn 2010-2014, định hướng ký kết hiệp định TPP.  .........  76 

3.3.3.  Hệ thống phân phối bột cá của công ty trên thị trường Nhật Bản  .............  82 

3.3.4.  Tình hình các hoạt động xúc tiến mặt hàng bột cá trên thị trường Nhật 

Bản của công ty TNHH SX – CN Viet Delta ..........................................................  83 

3.4. Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu bột cá của công ty TNHH SX – CN 

Viet Delta sang thị trƣờng Nhật Bản giai đoạn 2010 - 2014, định hƣớng 

kí kết Hiệp định TPP  ....................................................................................  83 

3.4.1.  Điểm mạnh ....................................................................................................  83 

3.4.2.  Điểm yếu  ........................................................................................................  84 

3.5. Thực trạng hoạt động xuất khẩu bột cá của công ty TNHH SX – CN Viet 

Delta sang thị trƣờng Nhật Bản giai đoạn 2010 – 2014, định hƣớng kí kết 

Hiệp định TPP ..............................................................................................  86 

3.5.1.  Thực trạng về nguồn cung bột cá  .................................................................  86 

3.5.2.  Thực trạng giữ gìn quan hệ với các cơ sở cung ứng bột cá  ........................  86 

3.5.3.  Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng ..............................................  87 

3.5.4.  Thực trạng về chất lượng bột cá xuất khẩu  .................................................  87 

3.5.5.  Thực trạng hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp ........  88 

3.5.6.  Thực trạng hiệu quả các hoạt động xúc tiến mặt hàng bột cá ...................  88 

3.5.7.  Thực trạng năng lực làm việc của nhân viên ngoại thương.......................  89 

3.5.8.  Thực trạng hoạt động kênh phân phối ........................................................  90 

3.5.9.  Thực trạng chất lượng cơ sở hạ tầng  ...........................................................  90 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3  ........................................................................................  91 

CHƯƠNG 4.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU MẶT 

HÀNG BỘT CÁ CỦA CÔNG TY TNHH SX-CN VIET DELTA SANG THỊ 

TRƯỜNG NHẬT BẢN, ĐỊNH HƯỚNG KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC 

KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)......................  92 

4.1. Hiệp định TPP đối với mặt hàng bột cá – Cơ hội và thách thức cho công ty 

TNHH SX – CN Viet Delta  ..........................................................................  92 

4.1.1.  Cơ hội: ...........................................................................................................  92 

4.1.2.  Thách thức: ...................................................................................................  92 

4.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu bột cá sang thị trƣờng Nhật 

Bản, định hƣớng ký kết Hiệp định TPP.  ....................................................  93 

4.2.1.  Giải pháp ổn định nguồn cung bột cá  ..........................................................  94 

4.2.2.  Giữ gìn mối quan hệ với các cơ sở cung ứng bột cá. ..................................  96 

4.2.3.  Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng  .............................................  97 

4.2.4.  Kiểm soát và nâng cao chất lượng bột cá xuất khẩu  ...................................  98 

4.2.5.  Hình thành và nâng cao hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ  ................  98 

4.2.6.  Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến ...........................  100 

4.2.7.  Nâng cao khả năng làm việc của nhân viên ngoại thương ......................  101 

4.2.8.  Cải tổ kênh phân phối  .................................................................................  102 

4.2.9.  Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng  ............................................................  103 

4.2.10.  Tập trung vào các mặt hàng chủ lực  .....................................................  104 

4.2.11.  Phát triển chuỗi cung ứng bột cá bền vững  ..........................................  104 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 4  ......................................................................................  106 

KIẾN NGHỊ  ...........................................................................................................  107 

KẾT LUẬN  ............................................................................................................  110 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ....................................................................................  112 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 17:36 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp