Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển

Cập nhật: 20:51 Ngày 28/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD  Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Liên kết đạt 9 điểm  

 MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1.  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN   

1.1. Khái quát về hoạt động giao nhận và ngƣời giao nhận  ................................... 4 

1.1.1.  Khái niệm về hoạt động giao nhận  ......................................................... 4 

1.1.2.  Khái niệm về ngƣời giao nhận  ................................................................ 5 

1.1.3.  Vai trò, quyền hạn, nghĩa vụ và phạm vi trách nhiệm của ngƣời giao 

nhận trong hoạt động thƣơng mại quốc tế  ..................................................... 5 

1.1.3.1.  Vai trò của ngƣời giao nhận ............................................................ 5 

1.1.3.2.  Quyền hạn và nghĩa vụ của ngƣời giao nhận  ................................. 8 

1.1.3.3.  Phạm vi trách nhiệm của ngƣời giao nhận  ..................................... 9 

1.2.Khái quát chung về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển 11 

1.2.1.  Khái niệm giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển  ... 11 

1.2.2.  Cơ sở vật chất kĩ thuật của vận tải biển  .............................................. 11 

1.2.3.  Cơ sở pháp lý liên quan đến vận tải biển ............................................ 14 

1.3.Các loại hình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển và quy 

trình giao nhận  .................................................................................................... 16 

1.3.1.  Giao nhận hàng nguyên container (FCL) ........................................... 16 

1.3.2.  Giao nhận hàng lẻ (LCL)  ...................................................................... 18 

1.3.3.  Giao nhận kết hợp (FCL/LCL – LCL/FCL)  ....................................... 19 

1.4.Các nhân tố  ảnh hƣởng đến hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu bằng 

đƣờng biển  ........................................................................................................... 20 

1.4.1.  Các yếu tố bên ngoài  .............................................................................. 20 

1.4.1.1.  Chính trị - pháp luật  ....................................................................... 20 

1.4.1.2.  Kinh tế  .............................................................................................. 21  

1.4.1.3.  Thời tiết  ............................................................................................ 23 

1.4.1.4.  Đặc điểm hàng hóa  .......................................................................... 23 

1.4.2.  Các yếu tố bên trong doanh nghiệp ..................................................... 24 

1.4.2.1.  Bộ máy tổ chức quản lý  .................................................................. 24 

1.4.2.2.  Tài chính của doanh nghiệp  ........................................................... 24 

1.4.2.3.  Nhân sự  ............................................................................................ 25 

1.4.2.4.  Đối thủ cạnh tranh  .......................................................................... 25 

1.5 Bài học kinh nghiệm của các doanh nghiệp khác  ............................................ 26 

1.5.1.  Công ty giao nhận kho vận ngoại thƣơng - VIETRANS ................... 26 

1.5.2.  Công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế Minh Long  ....................... 27 

CHƯƠNG 2.  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ 

GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ  PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN KẾT 3T   

2.1.Sơ lƣợc về công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ liên kết 3T .......................... 29 

2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển của công ty  ................................. 29 

2.1.2.  Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động của công ty  ................. 30 

2.1.2.1.  Chức năng  ........................................................................................ 30 

2.1.2.2.  Nhiệm vụ  .......................................................................................... 31 

2.1.2.3.  Mục tiêu hoạt động  ......................................................................... 32 

2.1.3.  Cơ cấu tổ chức của công ty  ................................................................... 33 

2.1.3.1.  Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý  ........................................................ 33 

2.1.3.2.  Chức năng của các phòng ban  ....................................................... 34 

2.2. Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đƣờng biển của công ty (FCL) 

2.2.1.  Kí kết hợp đồng giao nhận  .................................................................... 37 

2.2.2.  Nhận và kiểm tra bộ chứng từ của khách hàng  .................................. 38 

2.2.3.  Lấy lệnh giao hàng và làm thủ tục nhận container  ............................ 42 

2.2.4.  Khai báo hải quan điện tử .................................................................... 44 

2.2.5.  Thực hiện thủ tục hải quan và nhận hàng .......................................... 47 

2.2.5.1.  Đối với hàng miễn kiểm  .................................................................. 47 

2.2.5.2.  Đối với hàng kiểm hóa  .................................................................... 50 

2.2.6.  Kéo container về kho và giao hàng cho khách hàng  .......................... 52 

2.2.7.  Trả vỏ và lấy tiền cọc container ........................................................... 53 

2.2.8.  Quyết toán và lƣu hồ sơ ........................................................................ 54 

2.3. Phân tích tình hình  hoạt động kinh doanh dịch vụ  giao nhận hàng nhập 

khẩu bằng đƣờng biển của công ty  ................................................................... 55 

2.3.1.  Phân tích kết quả kinh doanh  ............................................................... 55 

2.3.2.  Phân tích cơ cấu dịch vụ kinh doanh  ................................................... 60 

2.3.3.  Phân tích thị trƣờng và đối thủ cạnh tranh  ........................................ 62 

2.4.Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng 

nhập khẩu bằng đƣờng biển của công ty.......................................................... 64 

2.4.1.  Các nhân tố bên ngoài  ........................................................................... 64 

2.4.1.1.  Chính trị - pháp luật  ....................................................................... 64 

2.4.1.2.  Thời tiết  ............................................................................................ 66 

2.4.1.3.  Đặc điểm hàng hóa  .......................................................................... 66 

2.4.2.  Các nhân tố bên trong  ........................................................................... 68 

2.4.2.1.  Bộ máy tổ chức quản lý  .................................................................. 68 

2.4.2.2.  Tài chính doanh nghiệp  .................................................................. 68  

2.4.2.3.  Nhân sự  ............................................................................................ 69 

2.5. Mô hình SWOT ................................................................................................. 71 

2.5.1.  Điểm mạnh ............................................................................................. 71 

2.5.2.  Điểm yếu  ................................................................................................. 72 

2.5.3.  Cơ hội  ...................................................................................................... 74 

2.5.4.  Thách thức  .............................................................................................. 75 

CHƯƠNG 3.  CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẦU BẰNG 

ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY   

3.1.Cơ sở đề nhập giải pháp  .................................................................................... 78 

3.1.1.  Dự báo tình hình ngành giao nhận ...................................................... 78 

3.1.2.  Mục tiêu và phƣơng hƣớng trong tƣơng  lai của Công Ty  ................ 79 

3.1.3.  Báo cáo thực tập Kết hợp các yếu tố ma trận SWOT  

3.2.Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu của công 

ty  ........................................................................................................................... 82 

3.2.1.  W4O2O3 - Xây dựng chiến lƣợc marketing ......................................... 82 

3.2.2.  S3S4W2 - Giải pháp nâng cao trình độ dịch vụ khách hàng  ............... 85 

3.2.3.  T1O1O3 – Xây dựng chính sách giá phù hợp  ....................................... 86 

3.2.4.  W2O1S1 - Phát triển thị trƣờng và quy mô kinh doanh ..................... 87 

3.2.5.  S3S4C1O1 - Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực  .............. 90 

3.2.6.  W1W2W3O1C1 - Giải pháp đầu tƣ cơ sở hạ tầng  ................................. 91 

3.3.Một số kiến nghị  ................................................................................................. 92 

3.3.1.  Phát triển cơ cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giao 

nhận vận tải hàng hóa quốc tế  ....................................................................... 92  

3.3.2.  Đẩy mạnh hình thức khai hải quan qua mạng, đơn giản hóa thủ tục 93 

3.3.3.  Phát huy hiệu lực của luật Hải quan ................................................... 95 

3.3.4.  Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ công chức hải quan  .................... 96 

KẾT LUẬN 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 27 lần - Cập nhật: 20:51 28/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp