Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Giao nhận và Tiếp vận Quốc tế Interlogistics đến năm 2020

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Giao nhận và Tiếp vận Quốc tế Interlogistics đến năm 2020

Cập nhật: 20:56 Ngày 28/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD là Các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Giao nhận và Tiếp vận Quốc tế Interlogistics đến năm 2020  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU  

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI  ..........................  4 

1.1.  Khái quát chung về giao nhận hàng hóa và người giao nhận  .....................  4 

1.1.1.  Khái niệm  ..................................................................................................  4 

1.1.1.1.  Giao nhận hàng hóa  ...........................................................................  4 

1.1.1.2.  Người giao nhận  .................................................................................  5 

1.1.2.  Vai trò của giao nhận  ...............................................................................  6 

1.1.3.  Phân loại giao nhận  ..................................................................................  7 

1.1.4.  Vai trò, quyền hạn và nghĩa vụ của người giao nhận  ...........................  8 

1.1.4.1.  Vai trò  ..................................................................................................  8 

1.1.4.2.  Quyền hạn của người giao nhận  .......................................................  9 

1.1.4.3.  Nghĩa vụ của người giao nhận  ..........................................................  9 

1.1.4.4.  Phạm vi trách nhiệm của người giao nhận ....................................  10 

1.2.  Khái quát chung về  giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường 

biển  11 

1.2.1.  Khái niệm  ................................................................................................  11 

1.2.2.  Cơ sở vật chất của vận tải biển  .............................................................  12 

1.2.3.  Cơ sở pháp lý liên quan đến vận tải biển  .............................................  12 

1.3.  Các loại hình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển .....  15 

1.3.1.  Giao nhận hàng nguyên container: ......................................................  15 

1.3.2.  Giao nhận hàng lẻ:  .................................................................................  16 

1.3.3.  Giao nhận hàng kết hợp ........................................................................  17 

1.4.  Các nhân tố  ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ  giao nhận 

hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển  .........................................................  18 

1.4.1.  Các nhân tố bên ngoài  ............................................................................  18 

1.4.1.1.  Yếu tố tự nhiên .................................................................................  18 

1.4.1.2.  Yếu tố công nghệ  ..............................................................................  19 

1.4.1.3.  Tỷ giá hối đoái  ..................................................................................  19 

1.4.1.4.  Đối thủ cạnh tranh  ...........................................................................  19 

1.4.2.  Các nhân tố bên trong  ............................................................................  20 

1.4.2.1.  Nguồn nhân lực  ................................................................................  20 

1.4.2.2.  Cơ sở vật chất....................................................................................  20 

1.4.2.3.  Nguồn lực tài chính  ..........................................................................  21 

1.4.2.4.  Hoạt động marketing  ........................................................................  21 

1.5.  Bài học kinh nghiệm của một số công ty kinh doanh dịch vụ giao nhận 

hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển  .........................................................  22 

1.5.1.  Tập đoàn FedEx .....................................................................................  22 

1.5.2.  NYK Logistics  .........................................................................................  23 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO 

NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG 

TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ TIẾP VẬN QUỐC TẾ INTERLOGISTICS 26 

2.1.  Giới thiệu sơ lược về công ty  ........................................................................  26 

2.2.1.  Lịch sử hình thành và phát triển  ..........................................................  26 

2.2.2.  Phạm vi hoạt động  ..................................................................................  27 

2.2.3.  Chức năng và nhiệm vụ của công ty  .....................................................  27 

2.2.4.  Bộ máy tổ chức của công ty  ...................................................................  29 

2.2.  Quy trình kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng 

đường biển tại Công ty Cổ  Phần Giao Nhận và Tiếp Vận Quốc Tế 

Interlogistics  .............................................................................................................  31 

2.2.1.  Quy trình kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng 

đường biển ...............................................................................................................  31 

2.2.1.1.  Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng  .............................  32 

2.2.1.2.  Báo giá ..............................................................................................  32 

2.2.1.3.  Ký kết hợp đồng  ................................................................................  33 

2.2.1.4.  Chuẩn bị giao hàng cho người vận tải  ............................................  33 

2.2.1.5.  Làm thủ tục hải quan  .......................................................................  34 

2.2.1.6.  Giao hàng cho người vận tải ...........................................................  38 

2.2.1.7.  Lập bộ chứng từ thanh toán và quyết toán  .....................................  41 

2.2.2.  Quy trình kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng 

đường biển ...............................................................................................................  41 

2.2.2.1.  Ký kết hợp đồng với khách hàng .....................................................  42 

2.2.2.2.  Nhận và kiểm tra chứng từ  ..............................................................  43 

2.2.2.3.  Lập tờ khai hải quan hàng nhập khẩu  ............................................  44 

2.2.2.4.  Chuẩn bị các chứng từ liên quan  ....................................................  48 

2.2.2.5.  Nhận hàng tại cảng  ..........................................................................  49 

2.2.2.6.  Giao hàng cho khách hàng  ..............................................................  54 

2.2.2.7.  Quyết toán và bàn giao chứng từ cho khách hàng  .........................  54 

2.3.  Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 

khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ Phần Giao Nhận và Tiếp Vận Quốc Tế 

Interlogistics  .............................................................................................................  54 

2.3.1.  Doanh thu  ................................................................................................  54 

2.3.2.  Chi phí  .....................................................................................................  61 

2.3.3.  Lợi nhuận  ................................................................................................  66 

2.3.4.  Phân  tích khách hàng chính và thị  trường kinh doanh dịch vụ giao 

nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty  ...........................  66 

2.3.5.  Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa 

xuất nhập khẩu bằng đường biển của Công ty Cổ Phần Giao Nhận và Tiếp 

Vận Quốc Tế Interlogistics từ 2010-2014  ..............................................................  69 

2.4.  Các nhân tố  ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh dịch vụ  giao nhận 

hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ Phần Giao Nhận và 

Tiếp Vận Quốc Tế Interlogistics  ............................................................................  72 

2.4.1.  Các nhân tố bên ngoài  ............................................................................  72 

2.4.1.1.  Yếu tố tự nhiên .................................................................................  72 

2.4.1.2.  Yếu tố công nghệ  ..............................................................................  72 

2.4.1.3.  Tỷ giá hối đoái  ..................................................................................  73 

2.4.1.4.  Đối thủ cạnh tranh  ...........................................................................  74 

2.4.2.  Các nhân tố bên trong  ............................................................................  75 

2.4.2.1.  Nguồn nhân lực  ................................................................................  75 

2.4.2.2.  Cơ sở vật chất....................................................................................  76 

2.4.2.3.  Nguồn lực tài chính  ..........................................................................  77 

2.4.2.4.  Hoạt động marketing  ........................................................................  78 

2.5.  Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với hoạt động 

kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại 

Công ty Cổ Phần Giao Nhận và Tiếp Vận Quốc Tế Interlogistics  .....................  79 

2.5.1.  Điểm mạnh  ..............................................................................................  79 

2.5.2.  Điểm yếu  ..................................................................................................  80 

2.5.3.  Cơ hội ......................................................................................................  80 

2.5.4.  Thách thức  ..............................................................................................  81 

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG 

ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ  PHẦN GIAO NHẬN VÀ TIẾP VẬN 

QUỐC TẾ INTERLOGISTICS  .............................................................................  84 

3.1.  Cơ sở đề xuất giải pháp  ................................................................................  84 

3.1.1  Quan điểm, định hướng của Nhà nước  ................................................  84 

3.1.2  Dự báo trong tương lai về ngành kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng 

hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển  ...................................................................  86 

3.1.3  Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới  .......................  86 

3.1.4  Xây dựng ma trận SWOT .....................................................................  87 

3.2.  Một số  giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ  giao nhận 

hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ Phần Giao Nhận và 

Tiếp Vận Quốc Tế Interlogistics  ............................................................................  90 

3.2.1.  Giải pháp 1: Kết hợp S1+S6+O2: Phát triển kinh doanh dịch vụ theo 

hướng ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận ..................................  90 

3.2.2.  Giải pháp 2: Kết hợp W2+T4+T5 : Đào tạo nguồn nhân lực chuyên 

nghiệp  92 

3.2.3.  Giải pháp 4: Kết hợp S2+S4+S6+S7+O1: Mở  rộng thị  trường kinh 

doanh giao nhận ......................................................................................................  93 

3.2.4.  Báo cáo thực tập Giải pháp 5: Kết hợp S2+S3+T1: Xây dựng các tiêu chuẩn, qui định 

làm việc trong công ty  .............................................................................................  95 

3.2.5.  Giải pháp 6: Kết hợp W4+T1: Xây dựng chiến lược giá dịch vụ hợp 

lý  96 

3.2.6.  Giải pháp 7: Kết hợp W2+W3+T2+T4+T5: Nâng cao công tác hạn 

chế, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh giao nhận hàng hóa xuất 

nhập khẩu bằng đường biển  ...................................................................................  97 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 17 lần - Cập nhật: 20:56 28/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp