Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập marketing row Giải pháp đẩy mạnh dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển của Công ty dịch vụ giao nhận song song

Giải pháp đẩy mạnh dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển của Công ty dịch vụ giao nhận song song

Cập nhật: 16:53 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập Marketing Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển của Công ty TNHH dịch vụ giao nhận song song  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU  

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI  ...............................  4 

1.1. Khái quát về giao nhận hàng hóa và ngƣời giao nhận  .........................................  4 

1.1.1. Khái niệm  ..........................................................................................................  4 

1.1.1.1. Giao nhận .......................................................................................................  4 

1.1.1.2. Ngƣời giao nhận  .............................................................................................  5 

1.1.2. Phân loại  ............................................................................................................  5 

1.1.3. Vai trò, quyền hạn, nghĩa vụ và phạm vi của ngƣời giao nhận.........................  8 

1.1.3.1. Vai trò của ngƣời giao nhận trong hoạt động xuất nhập khẩu  .......................  8 

1.1.3.2. Quyền hạn, nghĩa vụ và phạm vi trách nhiệm của ngƣời giao nhận  ............  10 

1.2. Khái quát chung về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển  .......  12 

1.2.1. Khái niệm  ........................................................................................................  12 

1.2.2. Cơ sở vật chất kỹ  thuật của hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 

bằng đƣờng biển  ........................................................................................................  13 

1.2.2.1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đƣờng biển  .......................................  13 

1.2.2.2. Tác động của vận tải đƣờng biển đối với buôn bán quốc tế  ........................  13 

1.2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải biển ......................................................  13 

1.2.3. Cơ sở pháp lý ..................................................................................................  14 

1.2.3.1. Các luật lệ quốc tế mà Việt Nam là thành viên  ............................................  14 

1.2.3.2. Các văn bản của Nhà nƣớc  ...........................................................................  19 

1.3. Các loại hình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển  .................  21  

1.3.1. Giao nhận hàng nguyên container (FCL)  ........................................................  21 

1.3.2. Giao nhận hàng lẻ (LCL) ................................................................................  23 

1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh giao nhận  ...........................  25 

1.4.1. Nhân tố bên ngoài ...........................................................................................  25 

1.4.1.1. Yếu tố thời tiết  ..............................................................................................  25 

1.4.1.2. Thuế xuất nhập khẩu  ....................................................................................  27 

1.4.1.3. Tỷ giá hối đoái .............................................................................................  27 

1.4.1.4. Nhà cung cấp dịch vụ  ...................................................................................  28 

1.4.1.5. Khách hàng  ...................................................................................................  28 

1.4.1.6. Đối thủ cạnh tranh  ........................................................................................  29 

1.4.1.7. Tính chất lô hàng  ..........................................................................................  29 

1.4.2. Nhân tố bên trong  ............................................................................................  30 

1.4.2.1. Bộ máy tổ chức – quản lý ............................................................................  30 

1.4.2.2. Nhân sự ........................................................................................................  30 

1.4.2.3. Cơ sở vật chất của doanh nghiệp .................................................................  32 

1.4.2.4. Mức độ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ  .....................................  33 

1.5. Bài học kinh nghiệm của một số công ty trong lĩnh vực giao nhận  ...................  34 

1.5.1. Schenker:  .........................................................................................................  34 

1.5.2. DHL  .................................................................................................................  35 

1.5.3. GEMARDEPT ................................................................................................  36 

1.5.4. TCS .................................................................................................................  37 

1.5.5. Sotrans  .............................................................................................................  38 

1.5.6. Vietfracht  .........................................................................................................  39  

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH 

VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN SONG SONG  .......................................................  40 

2.1. Giới thiệu về Công ty  .........................................................................................  40 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ..................................................................  40 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty  .....................................  42 

2.1.2.1. Chức năng ....................................................................................................  42 

2.1.2.2. Nhiệm vụ  ......................................................................................................  43 

2.1.3. Bộ máy tổ chức và nhân sự  .............................................................................  43 

2.1.4. Kết quả kinh doanh qua các năm  ....................................................................  47 

2.2. Quy trình kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đƣờng biển của 

Công ty TNHH dịch vụ giao nhận Song Song  ..........................................................  50 

2.2.1. Sơ đồ  thể hiện quy trình kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu của 

Công ty  ......................................................................................................................  50 

2.2.2. Quy trình thực tế về thực hiện dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu của công ty

  ...................................................................................................................................  50 

2.2.2.1. Ký kết hợp đồng  ...........................................................................................  50 

2.2.2.2. Nhận và kiểm tra bộ chứng từ nhập khẩu  ....................................................  54 

2.2.2.3. Lập bộ chứng từ hoàn chỉnh  .........................................................................  55 

2.2.2.4. Khai báo hải quan điện tử ............................................................................  56 

2.2.2.5. Lấy lệnh giao hàng (D/O) và kiểm tra D/O .................................................  57 

2.2.2.6. Nhận hàng và làm thủ tục nhận hàng tại cảng .............................................  59 

2.2.2.7. Giao hàng cho khách hàng  ...........................................................................  65 

2.2.2.8. Quyết toán và bàn giao chứng từ .................................................................  65  

2.3. Báo cáo thực tập Phân tích tình hình kinh doanh giao nhận hàng nhập khẩu bằng đƣờng biển của công ty  ..................  67 

2.3.1. Phân tích doanh thu dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đƣờng biển của 

công ty  .......................................................................................................................  67 

2.3.3. Phân tích doanh thu theo loại hình giao nhận  .................................................  71 

2.3.4. Phân tích doanh thu theo loại hàng giao nhận ................................................  73 

2.3.5. Phân tích doanh thu theo nhóm khách hàng ...................................................  77 

2.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập 

khẩu bằng đƣờng biển của công ty  ............................................................................  79 

2.4.1. Các nhân tố bên ngoài  .....................................................................................  79 

2.4.1.1. Môi trƣờng chính trị, văn hóa, pháp luật .....................................................  79 

2.4.1.2. Nhà cung ứng  ...............................................................................................  80 

2.4.1.3. Đối thủ cạnh tranh  ........................................................................................  80 

2.4.2. Các nhân tố bên trong .....................................................................................  81 

2.4.2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật  .................................................................................  81 

2.4.2.2. Nhân sự ........................................................................................................  82 

2.4.2.3. Cơ cấu tổ chức quản lý  .................................................................................  82 

2.5. Xây dựng ma trận SWOT ..................................................................................  83 

2.5.1. Điểm mạnh  ......................................................................................................  83 

2.5.2. Điểm yếu  .........................................................................................................  85 

2.5.3. Cơ hội  ..............................................................................................................  86 

2.5.4. Thách thức  .......................................................................................................  87 

2.5.5. Ma trận SWOT  ................................................................................................  88  

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH KINH DOANH DỊCH 

VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN SONG SONG  .......................................................  91 

3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp  ......................................................................................  91 

3.1.1. Dự báo về ngành giao nhận trong thời gian tới  ...............................................  91 

3.1.2. Quan điểm, định hƣớng và mục tiêu của công ty trong thời gian tới .............  92 

3.1.3. Ma trận kết hợp các giải pháp  .........................................................................  93 

3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập 

khẩu bằng đƣờng biển của công ty  ............................................................................  95 

3.2.1. S1S3S4S6O1O3: Giải pháp về  thành lập phòng Marketing  và nâng cao về 

dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng ...........................................................  95 

3.2.2. S5O4: Giải pháp về giá  .................................................................................  101 

3.2.3. S2T4: Giải pháp về phân khúc khách hàng  ...................................................  102 

3.2.4. W2O1O3O4: Giải pháp về mở rộng dịch vụ giao nhận ...............................  104 

3.2.5. W3W4O1O3O4: Giải pháp về hoàn thiện cơ sở vật chất  .............................  105 

3.2.6. W3O1O4O5: Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin  ...........................  107 

3.2.7. W4W5O1O4 : Giải pháp về nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ..............  110 

3.2.8. W6O3O4: Giải pháp về mở rộng thêm mạng lƣới chi nhánh  .......................  112 

3.2.9. W1W2T5: Giải pháp về hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành  ............  114 

3.2.10. W3W4T7: Giải pháp về hoàn thiện quy trình, quản trị rủi ro  .....................  116 

3.3. Một số kiến nghị  ...............................................................................................  118 

KẾT LUẬN  .............................................................................................................  121 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .......................................................................................  122 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 16:53 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp