Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Giải pháp đáp ứng quy định xuất xứ hàng hóa cho hàng may mặc tại Công ty May Việt Thắng trước thềm TPP

Giải pháp đáp ứng quy định xuất xứ hàng hóa cho hàng may mặc tại Công ty May Việt Thắng trước thềm TPP

Cập nhật: 20:59 Ngày 28/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD Giải pháp đáp ứng quy định xuất xứ hàng hóa cho hàng may mặc tại Công ty Cổ phần May Việt Thắng trước thềm TPP  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC  

LỜI NÓI ĐẦU  ........................................................................................................... 1 

1.  Tính cấp thiết của đề tài: .................................................................................... 1 

2.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:  ..................................................................... 3 

3.  Phƣơng pháp nghiên cứu:  ................................................................................... 3 

4.  Kết cầu đề tài :  .................................................................................................... 3 

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KD – XK :  .................................................... 5 

1.1. Các khái niệm cơ bản :  ....................................................................................... 5 

1.2. Các hình thức KD-XK chủ yếu của công ty:  ..................................................... 6 

1.3. Vai trò của KD-XK đối với nền kinh tế Việt Nam:  ........................................... 12 

1.3.1.  Tạo nguồn vốn cho nhập khẩu &  điều kiện  cho hiện đại hóa đất 

nƣớc:    ............................................................................................................... 12 

1.3.2.  Thúc đẩy quá trình  chuyển dịch cơ cấu kinh tế &  sản xuất phát 

triển:    ............................................................................................................... 13 

1.3.3.  Giải quyết công ăn, việc làm và cải thiện đời sống ngƣời dân:  ........... 14 

1.3.4.  Tạo cơ sở mở rộng các mối quan hệ kinh tế đối ngoại :  ...................... 15 

1.4. Nội dung hoạt động KD – XK của công ty:....................................................... 15 

1.4.1.  Nghiên cứu thị trƣờng: ......................................................................... 15 

1.4.2.  Xây dựng và lựa chọn phƣơng án sản xuất – kinh doanh xuất khẩu 

hàng hóa:    ............................................................................................................... 16 

1.4.3.  Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng:  ............................................ 17 

1.4.4.  Tổ chức thực hiện hợp đồng :  ............................................................... 17 

1.4.5.  Đánh giá kết quả thực hiện:  .................................................................. 20 

1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả hoạt động KD-XK của công ty: .............. 21 1.5.1.  Các nhân tố bên ngoài công ty:  ............................................................ 21 

1.5.1.1.  Nhân tố kinh tế:  .............................................................................. 21 

1.5.1.2.  Nhân tố chính trị - pháp luật :  ........................................................ 24 

1.5.1.3.  Nhân tố văn hóa – xã hội:  .............................................................. 26 

1.5.1.4.  Nhân tố tự nhiên : .......................................................................... 26 

1.5.1.5.  Nhân tố khoa học – công nghệ:  ..................................................... 27 

1.5.2.  Các nhân tố bên trong công ty:  ............................................................. 28 

1.5.2.1.  Cơ cấu tổ chức, trình độ quản lý: .................................................. 28 

1.5.2.2.  Vốn:  ................................................................................................ 28 

1.5.2.3.  Danh tiếng và uy tín của doanh nghiệp trên thị trƣờng: ............... 29 

1.5.2.4.  Cơ sở vật chất – kỹ thuật của công ty: .......................................... 29 

1.5.2.5.  Chất lƣợng nguồn lao động của công ty:....................................... 30 

1.6. Cơ sở pháp lý cho hoạt động xuất khẩu :  ........................................................... 30 

Tóm tắt và kết luận chƣơng 1  .................................................................................... 36 

CHƯƠNG 2 : HIỆP ĐỊNH TPP VÀ QUY ĐỊNH VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA 

CHO HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU:  ............................................................... 38 

2.1. Giới thiệu tổng quan về hiệp định TPP:  ............................................................. 38 

2.1.1.  Quá trình đàm phán: ............................................................................. 38 

2.1.2.  Phạm vi điều chỉnh ............................. 41 

2.1.3.  Các đặc trƣng nổi bật của TPP ............................ 43 

2.1.4.  Thƣơng mại hàng hóa của Việt Nam với các đối tác TPP ..... 44 

2.1.5.  Đánh giá các tác động chung khi Việt Nam gia nhập TPP:  ................. 48 

2.1.5.1.  Những tác động tích cực ......................................... 48 

2.1.5.2.  Những tác động tiêu cực ......................... 50 

2.2. Tình hình đàm phán TPP tính đến thời điểm T3/2015 và quy định xuất xứ 

hàng hóa cho hàng may mặc:  .................................................................................... 53 

2.3. Thực trạng nguồn nguyên – phụ liệu may mặc Việt Nam: ............................... 58 

2.3.1.  Thực trạng phát triển ngành hàng may mặc Việt Nam:  ....................... 58 

2.3.2.  Nguồn nguyên  –  phụ  liệu phục vụ  sản xuất hàng may mặc Việt 

Nam:    ............................................................................................................... 60 

2.4. Những đề xuất chung cho các doanh nghiệp may mặc Việt Nam nhằm đáp 

ứng quy định xuất xứ hàng hóa cho hàng may mặc theo TPP:  ................................ 67 

2.4.1.  Giải quyết tồn tại từ khâu dệt nhuộm:  .................................................. 67 

2.4.2.  Tăng cƣờng thông tin giữa các doanh nghiệp:  ..................................... 68 

2.4.3.  Đào tạo hƣớng dẫn doanh nghiệp trƣớc thềm TPP:  ............................. 68 

2.4.4.  Phát triển hệ thống nhà cung cấp nguyên, phụ liệu:  ............................ 69 

2.4.5.  Áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất:  ................................. 69 

Tóm tắt và kết luận chƣơng 2  .................................................................................... 71 

CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  –  KINH DOANH 

HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ  VỀ  XUẤT XỨ 

HÀNG HÓA TRƯỚC THỀM TPP TẠI CÔNG TY CỔ  PHẦN MAY VIỆT 

THẮNG:  .................................................................................................................... 73 

3.1. Giới thiệu công ty cổ phần may Việt Thắng:  ..................................................... 73 

3.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển:  .......................................................... 73 

3.1.2.  Chức năng và nhiệm vụ:  ....................................................................... 74 

3.1.3.  Cơ cấu tổ chức và quản lý:  ................................................................... 75 

3.1.4.  Tình hình nhân lực của công ty:  ........................................................... 76 

3.1.5.  Kết quả SX – KD chung của công ty:  .................................................. 78 

3.2. Phân tích môi trƣờng kinh doanh của công ty:  .................................................. 83 3.2.1.  Môi trƣờng vĩ mô:  ................................................................................. 83 

3.2.2.  Môi trƣờng vi mô:  ................................................................................. 85 

3.2.3.  Môi trƣờng nội vi:  ................................................................................. 87 

3.3. Thực trạng hoạt động KD – XK hàng may mặc tại VIGACO:  ......................... 88 

3.3.1.  Kim ngạch XK hàng may mặc của công ty may Việt Thắng:  ............. 88 

3.3.1.1.  Phân tích theo cơ cấu thị trƣờng của công ty:  ............................... 90 

3.3.1.2.  Phân tích theo cơ cấu sản phẩm của công ty.  ................................ 92 

3.3.1.3.  Phân tích theo hình thức KD – XK của công ty:  ........................... 93 

3.3.2.  Nguồn lao động:.................................................................................... 96 

3.3.3.  Cơ sở vật chất trong sản xuất: .............................................................. 97 

3.3.4.  Kiểu dáng, chất lƣợng sản phẩm:  ......................................................... 98 

3.4. Nguồn nguyên, phụ liệu:  .................................................................................... 99 

3.5. Quy định xuất xứ hàng hóa trƣớc thềm TPP tại VIGACO: .............................. 106 

Tóm tắt và kết luận chƣơng 3  .................................................................................... 109 

CHƯƠNG 4 : GIẢI PHÁP NHẰM ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ XUẤT XỨ 

HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU THEO TPP TẠI CÔNG TY MAY VIỆT 

THẮNG:  .................................................................................................................... 111 

4.1. Cơ sở đề xuất giải pháp:  ..................................................................................... 111 

4.1.1.  Dự báo kết quả hiệp định TPP và xu hƣớng phát triển trong những 

năm tới của ngành may mặc Việt Nam:  ............................................................... 111 

4.1.2.  Phƣơng hƣớng kinh doanh trong những năm tới của công ty may 

Việt Thắng:  ............................................................................................................   ...  113 

4.1.3.  Phân tích SWOT :  ................................................................................. 116 

4.2. Các giải pháp nhằm đáp ứng quy định xuất xứ hàng hóa theo TPP:................. 120 

4.2.1.  Báo cáo thực tập Giải pháp 1: Cần có phƣơng án chuyển đổi dần nhà cung cấp 

nguyên, phụ  liệu từ  các nƣớc ngoài TPP nhƣ Trung Quốc sang các nƣớc 

thuộc TPP nhƣ Nhật Bản, Úc..: ............................................................................ 120 

4.2.2.  Giải pháp 2 : Tăng cƣờng liên kết với các doanh nghiệp trong cùng 

khối ngành và với nhà nƣớc:................................................................................. 121 

4.2.3.  Giải pháp 3: Xây dựng phƣơng án tự  sản xuất nguyên, phụ  liệu 

hoặc mua từ các nhà sàn xuất trong nƣớc: ........................................................... 122 

4.2.4.  Giải pháp 4: Có phƣơng án nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 

nhằm nâng cao khả năng tạo ra giá trị để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi 

cung ứng toàn cầu về hàng may mặc:  ................................................................... 122 

4.2.5.  Giải pháp 5 : Áp dụng công nghệ kỹ thuật mới vào sản xuất:  ............. 123 

4.2.6.  Giải pháp 6: Đầu tƣ vào hoạt động marketing  ..................................... 124 

Tóm tắt và kết luận chƣơng 4  .................................................................................... 125 

KIẾN NGHỊ  ............................................................................................................... 127 

KẾT LUẬN  ............................................................................................................... 129 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ......................................................................................... 134 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 20:59 28/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp