Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Dịch vụ bảo lãnh tại Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên

Dịch vụ bảo lãnh tại Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên

Cập nhật: 20:51 Ngày 12/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 3

5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ BẢO

LÃNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...................................... 4

1.1. Cơ sở lý luận về bảo lãnh........................................................................... 4

1.1.1. Định nghĩa ngân hàng thƣơng mại và chức năng của ngân hàng ........ 4

1.1.2. Khái niệm về bảo lãnh và bảo lãnh ngân hàng .................................... 6

1.1.3. Một số đặc điểm cơ bản của bảo lãnh NHTM..................................... 8

1.1.4. Chức năng, vai trò của bảo lãnh NHTM............................................ 10

1.1.5. Phân loại bảo lãnh NHTM ................................................................. 14

1.1.6. Các bên tham gia trong nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng..................... 18

1.1.7. Rủi ro trong bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại.............................. 24

1.1.8. Nội dung về phát triển dịch vụ bảo lãnh của ngân hàng

thƣơng mại .................................................................................................. 27

1.1.9. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của dịch vụ bảo lãnh ........ 28

1.2. Cơ sở thực tiễn ......................................................................................... 32

1.2.1. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bảo lãnh của một số Ngân hàng

nƣớc ngoài tại Việt Nam.............................................................................. 32

1.2.2. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bảo lãnh của một số Ngân hàng

tại Việt Nam................................................................................................. 36

1.2.3. Tình hình phát triển dịch vụ bảo lãnh của các ngân hàng trên

địa bàn tỉnh Thái Nguyên và bài học kinh nghiệm cho phát triển dịch

vụ bảo lãnh tại BIDV Thái Nguyên ............................................................. 39

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 40

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 40

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 40

2.2.1. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu.................................................. 40

2.2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin......................................................... 40

2.2.3. Phƣơng pháp tổng hợp thông tin........................................................ 43

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích thông tin ....................................................... 43

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 44

2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá quy mô dịch vụ bảo lãnh................................. 44

2.3.2. Các chỉ tiêu đánh gia sự tăng trƣởng thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh......... 45

2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá thị phần bảo lãnh ............................................. 46

2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá sự đa dạng hóa các sản phẩm bảo lãnh ........... 46

2.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng bảo lãnh......................................... 46

2.3.6. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ kiểm soát rủi ro trong dịch vụ

bảo lãnh........................................................................................................ 47

Chương 3. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI BIDV

THÁI NGUYÊN ............................................................................................ 48

3.1. Khái quát về tỉnh Thái Nguyên và điều kiện kinh tế của tỉnh Thái Nguyên ...... 48

3.2. Tổng quan về BIDV Thái Nguyên........................................................... 51

3.2.1. Giới thiệu về BIDV............................................................................ 51

3.2.2. Giới thiệu về BIDV Thái Nguyên...................................................... 52

3.2.3. Tình hình hoạt động của BIDV Thái Nguyên trong giai đoạn

2011-2013 .................................................................................................... 55

3.3. Thực trạng dịch vụ bảo lãnh tại BIDV Thái Nguyên............................... 62

3.3.1. Cơ sở pháp lý để phát triển dịch vụ bảo lãnh tại BIDV

Thái Nguyên ............................................................................................... 62

3.3.2. Chính sách khách hàng và quy trình cấp bảo lãnh tại BIDV

Thái Nguyên................................................................................................. 63

3.3.3. Thực trạng dịch vụ bảo lãnh tại BIDV Thái Nguyên qua 3 năm

2011 - 2013 .................................................................................................. 72

3.3.4. Đánh giá chung về dịch vụ bảo lãnh của BIDV Thái Nguyên

qua mô hình SWOT ..................................................................................... 85

3.3.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển dịch vụ bảo lãnh

tại BIDV ...................................................................................................... 87

3.3.6. Các kết quả đạt đƣợc, hạn chế và nguyên nhân tồn tại của dịch

vụ bảo lãnh tại BIDV Thái Nguyên ............................................................. 91

Chương 4. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO

LÃNH TẠI BIDV THÁI NGUYÊN ............................................................ 98

4.1. Báo cáo thực tập Phƣơng hƣớng kinh doanh và định hƣớng phát triển dịch vụ bảo

lãnh của BIDV Thái Nguyên........................................................................... 98

4.1.1. Những căn cứ phát triển dịch vụ bảo lãnh tại BIDV Thái Nguyên......... 98

4.1.2. Phƣơng hƣớng kinh doanh của BIDV Thái Nguyên ....................... 100

4.1.3. Định hƣớng phát triển dịch vụ bảo lãnh trong thời gian tới ............ 101

4.2. Giải pháp phát triển dịch vụ bảo lãnh tại BIDV Thái Nguyên .............. 103

4.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao tính cạnh tranh nhằm tăng quy mô và

thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh...................................................................... 103

4.2.2. Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro......................................................... 112

4.2.3. Nhóm giải pháp hỗ trợ ..................................................................... 113

4.3. Một số kiến nghị..................................................................................... 114

4.3.1. Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam............. 114

4.3.2. Đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc ................................... 114

4.3.3. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.................................... 116

KẾT LUẬN.................................................................................................. 117

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................... 119

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 20:51 12/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, tuyen dung cong chuc, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn,bao cao suCột đèn chiếu sáng cao áp,