Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng balo, túi sách sang Hoa Kỳ của Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

Đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng balo, túi sách sang Hoa Kỳ của Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

Cập nhật: 21:04 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng balo, túi sách sang Hoa Kỳ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU  ........................................................................................................... 1 

1.  Lý do chọn đề tài  ................................................................................................ 1 

2.  Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................................... 2 

3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  ...................................................................... 2 

4.  Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................... 2 

5.  Bố cục đề tài  ....................................................................................................... 3 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU ..  4 

1.1. Khái quát về hoạt động xuất khẩu ........................................................................  4 

1.1.1. Khái niệm về hoạt động xuất khẩu  .....................................................................  4 

1.1.2. Các hình thức xuất khẩu  .....................................................................................  5 

1.1.3. Vai trò xuất khẩu ................................................................................................  8 

1.2. Nội dung của hoạt động xuất khẩu  ......................................................................  10 

1.2.1. Nghiên cứu thị trƣờng xuất khẩu và lựa chọn mặt hàng ..................................  10 

1.2.2. Lập phƣơng án kinh doanh vào tạo nguồn hàng xuất khẩu  ..............................  12 

1.2.3. Đàm phán và ký kết hợp đồng xuất khẩu  .........................................................  13 

1.2.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng  .............................................................................  14 

1.2.4.1. Xin giấy phép xuất khẩu  ...........................................................................  15 

1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động xuất khẩu  .............................................  18 

1.3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp  ................................................................  18 

1.3.2. Các nhân tố môi trƣờng vi mô  ..........................................................................  21 

1.3.3. Các nhân tố môi trƣờng vĩ mô  ..........................................................................  23 

1.4. Cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động xuất khẩu balo, túi xách ....................  26 

1.4.1. Thuế quan .........................................................................................................  26 

1.4.2. Nhãn mác, xuất xứ hàng hóa ............................................................................  27 

1.4.3. Thuế bảo vệ môi trƣờng  ....................................................................................  28 

1.4.4. Quy trình thực hiện thủ tục hải quan  ................................................................  28 

1.5. Tình hình xuất khẩu của mặt hàng balo, túi xách của nƣớc ta trong những 

năm 2010 – 2014  ...........................................................................................................  29 

1.5.1. Tình hình chung  ................................................................................................  29 

1.5.2. Đánh giá chung  .................................................................................................  39 

1.5.2.1. Khó khăn ..................................................................................................  39 

1.5.2.2. Thuận lợi...................................................................................................  40 

CHƯƠNG 2. THỊ TRƯỜNG HOA KỲ VỀ MẶT HÀNG BALO, TÚI XÁCH  .....  43 

2.1. Tổng quan về thị trƣờng Hoa Kỳ.........................................................................  43 

2.1.1. Đặc điểm kinh tế Hoa Kỳ .................................................................................  43 

2.1.2. Đặc điểm văn hóa xã hội ..................................................................................  47 

2.1.3. Đặc điểm chính trị, pháp luật  ............................................................................  49 

2.1.4. Mối quan hệ Việt – Mỹ  .....................................................................................  51 

2.2. Thị trƣờng Hoa Kỳ về mặt hàng balo, túi xách  ..................................................  56 

2.2.1. Đặc điểm, xu hƣớng sử dụng balo, túi xách tại Hoa Kỳ...................................  56 

2.2.2. Kim ngạch nhập khẩu balo, túi xách tại Hoa Kỳ  ..............................................  57 

2.2.3. Cơ cấu các nƣớc nhập khẩu vào thị trƣờng trong những năm gần đây  ............  59 

2.2.4. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu tại Hoa Kỳ  ...........................................................  63 

2.3. Quy định pháp lý về nhập khẩu mặt hàng balo, túi xách tại Hoa Kỳ  ..............  65 

2.3.1. Quy định về thuế quan  ......................................................................................  66 

2.3.2. Quy định về hạn ngạch nhập khẩu  ....................................................................  66 

2.3.3. Quy định về xuất xứ..........................................................................................  67 

2.3.4. Quy định về nhãn hiệu thƣơng mại ..................................................................  68 

2.4. Những cơ hội và thách thức khi Việt Nam xâm nhập thị trƣờng Hoa Kỳ đối 

với mặt hàng balo, túi xách .........................................................................................  69 

2.4.1. Cơ hội................................................................................................................  69 

2.4.2. Thách thức ........................................................................................................  70

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP 

KHẨU MẶT HÀNG BALO, TÚI XÁCH SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH 

THẠNH (GILIMEX)  ...................................................................................................  73 

3.1. Tổng quan về công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình 

Thạnh.............................................................................................................................  73 

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển  .......................................................................  73 

3.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý  .....................................................................................  77 

3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 - 2014  ...............  82 

3.2. Phân tích hoạt động xuất khẩu balo, túi xách sang thị trƣờng Hoa Kỳ giai 

đoạn 2010 – 2014 ..........................................................................................................  94 

3.2.1. Tổ chức nghiệp vụ xuất khẩu  ............................................................................  94 

3.2.2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu balo, túi xách sang thị trƣờng Hoa Kỳ giai 

đoạn  2010-2014 .........................................................................................................  96 

3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động xuất khẩu balo, túi xách của công ty 

sang thị trƣờng Hoa Kỳ  .............................................................................................  109 

3.3.1. Nhân tố môi trƣờng vĩ mô ..............................................................................  109 

3.3.2. Các nhân tố môi trƣờng vi mô  ........................................................................  112 

3.3.3. Các nhân tố môi trƣờng nội vi  ........................................................................  113 

3.4. Đánh giá thực trạng  xuất khẩu balo, túi xách sang thị trƣờng Hoa Kỳ  .......  119 

3.4.1. Điểm mạnh  ......................................................................................................  119

3.4.2. Điểm yếu  .........................................................................................................  120 

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT 

KHẨU MẶT HÀNG BA LÔ, TÚI XÁCH SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH 

THẠNH (GILIMEX)  .................................................................................................  123 

4.1. Báo cáo thực tập Dự báo tình hình xuất khẩu mặt hàng balo, túi xách vào thị trƣờng Hoa Kỳ 

đến năm 2020.  .............................................................................................................  123 

4.2. Mục tiêu và phƣơng hƣớng chiến lƣợc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu balo, 

túi xách sang Hoa Kỳ của GILIMEX giai đoạn 2015-2020  ....................................  124 

4.3. Phân tích SWOT .................................................................................................  126 

4.4. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu balo, túi xách sang 

Hoa Kỳ  .........................................................................................................................  127 

4.4.1. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trƣờng của công ty ................................................  127 

4.4.2. Hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh, đặc biệt chiến lƣợc marketing  ................  129 

4.4.3. Nâng cao thiết kế sản phẩm đa dạng hơn  .......................................................  132 

4.4.4. Cơ sở đề xuất giải pháp ..................................................................................  133 

4.4.5. Duy trì lƣợng khách hàng thân thiết, tìm kiếm khách hàng mới  ....................  135 

4.4.6. Nâng cao trình độ đội ngũ công nhân viên  .....................................................  136 

4.5. Kiến nghị  ..............................................................................................................  138 

4.5.1. Đối với nhà nƣớc ............................................................................................  138 

4.5.2. Đối với các hiệp hội  ........................................................................................  141 Chuyên đề tốt nghiệp 

KẾT LUẬN

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 21:04 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp