Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức của Tập đoàn Intimex giai đoạn 2015-2020

Đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức của Tập đoàn Intimex giai đoạn 2015-2020

Cập nhật: 21:09 Ngày 28/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD là Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex giai đoạn 2015-2020  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1.  CƠ SỞ LÝ LUẬN ..........................................................................  5 

1.1  Khái niệm xuất khẩu  ...............................................................................  5 

1.2  Vai trò của xuất khẩu  ..............................................................................  6 

1.2.1  Đối với nền kinh tế  ......................................................................  6 

1.2.2  Đối với các doanh nghiệp  ............................................................  7 

1.3  Một số hình thức của xuất khẩu  ..............................................................  8 

1.3.1  Xuất khẩu trực tiếp  ......................................................................  8 

1.3.2  Xuất khẩu gián tiếp  ......................................................................  8 

1.3.3  Xuất khẩu ủy thác  ........................................................................  8 

1.3.4  Xuất khẩu đối lưu  ........................................................................  9 

1.3.5  Xuất khẩu tại chỗ  .........................................................................  9 

1.3.6  Gia công Quốc Tế  ......................................................................  10 

1.3.7  Hình thức tạm nhập tái xuất ......................................................  10 

1.4  Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu  ..................................................  11 

1.4.1  Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô  .....................................  11 

1.4.1.1  Nhân tố thuộc môi trường tự nhiên và nhân tố công nghệ .  11 

1.4.1.2  Môi trường  kinh tế  .............................................................  12 

1.4.1.3  Môi trường chính trị- pháp luật  ...........................................  14 

1.4.1.4  Môi trường văn hóa- xã hội ................................................  14 

1.4.2  Nhóm nhân tố thuộc môi trường vi mô và nội tại doanh nghiệp .. .......  15 

1.4.2.1  Nhóm nhân tố thuộc môi trường vi mô  ...............................  15 

1.4.2.2  Nhóm nhân tố thuộc nội tại doanh nghiệp  ..........................  17 

1.5  Khái quát về ngành cà phê Việt Nam  ...................................................  19  

1.5.1  Vài nét về mặt hàng cà phê Việt Nam  .......................................  19 

1.5.1.1  Nguồn gốc cây cà phê và sơ lược quá trình phát triển cây cà 

phê ở Việt Nam  ................................................................................  19 

1.5.1.2  Các loại cà phê phổ biến ở Việt Nam .................................  20 

1.5.2  Vị trí của ngành cà phê trong nền kinh tế nước ta  .....................  21 

1.5.2.1  Vị trí của cà phê đối với ngành nông nghiệp nước ta  .........  21 

1.5.2.2  Vị trí ngành cà phê trong nền kinh tế quốc dân  ..................  22 

1.5.3  Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê của nước ta giai đoạn 

2010- 2014  ..............................................................................................  23 

1.5.3.1  Tình hình sản xuất cà phê của nước ta giai đoạn 2010- 2014  . ...................  23 

1.5.3.2  Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 2010- 

2014    .............................................................................................  26 

1.6  Kinh nghiệm xuất khẩu cà phê của Brazil và bài học kinh nghiệm .....  28 

1.6.1.1  Kinh nghiệm xuất khẩu cà phê của Brazil  ..........................  28 

1.6.1.2  Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam  ..............................  30 

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 .........................................................................  32 

CHƯƠNG 2.  THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG THỊ TRƯỜNG 

ĐỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX GIAI ĐOẠN 2010- 

2014      .......................................................................................................  33 

2.1  Tổng quát về công ty cổ phần tập đoàn Intimex  ...................................  33 

2.1.1  Quá trình hình thành và phát triển  .............................................  33 

2.1.2  Cơ cấu nhân sự của công ty  .......................................................  36 

2.1.2.1  Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý của công ty  ......................  36 

2.1.2.2  Tình hình sử dụng lao động ................................................  38 

2.1.3  Sơ lược một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của công ty  .........  39 

2.1.4  Các thị trường xuất khẩu hiện tại của công ty  ...........................  41 

2.1.5  Kết quả kinh doanh và thành tựu nổi bật của công ty trong 

những năm gần đây  .................................................................................  43  

2.1.5.1  Kết quả kinh doanh những năm gần đây ............................  43 

2.1.5.2  Thành tựu nổi bật của công ty  .............................................  44 

2.2  Tổng quan về thị trường Đức  ................................................................  44 

2.2.1  Đặc điểm của thị trường Đức ....................................................  44 

2.2.1.1  Khái quát chung về Đức  ......................................................  45 

2.2.1.2  Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức  .............................  46 

2.2.1.3  Một số yêu cầu của Đức về cà phê  ......................................  48 

2.2.2  Nhu cầu tiêu thụ cà phê của Đức  ...............................................  50 

2.2.2.1  Tình hình nhập khẩu cà phê của Đức từ thế giới  ................  50 

2.2.2.2  Tình hình nhập khẩu cà phê của Đức từ Việt Nam  .............  52 

2.3  Thực trạng xuất khầu cà phê của công ty cổ phần tập đoàn Intimex sang 

Đức trong giai đoạn 2010- 2014 ...................................................................  54 

2.4  Các nhân tố  ảnh hưởng đến kinh doanh xuất khẩu cà phê của 

INTIMEX GROUP sang thị trường Đức.  .....................................................  61 

2.4.1  Cà phê nguyên liệu  ....................................................................  61 

2.4.2  Lao động  ....................................................................................  63 

2.4.3  Khoa học – công nghệ  ...............................................................  65 

2.4.4  Phân phối và các hoạt động marketing  ......................................  67 

2.4.4.1  Phân phối  .............................................................................  67 

2.4.4.2  Hoạt động marketing  ...........................................................  69 

2.4.5  Khả năng tài chính của công ty .................................................  71 

2.5  Đánh giá hoạt  động kinh doanh xuất khẩu cà phê của INTIMEX 

GROUP sang thị trường Đức.  .......................................................................  73 

2.5.1  Những thành tựu  ........................................................................  73 

2.5.2  Những hạn chế  ...........................................................................  74 

2.5.3  Cơ hội khi xuất khẩu cà phê vào thị trường Đức ......................  76 

2.5.4  Thách thức khi xuất khẩu cà phê vào thị trường Đức ...............  76 

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 .........................................................................  78  

CHƯƠNG 3.  GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA CÔNG 

TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC .................  79 

3.1  Cơ sở đề ra giải pháp ............................................................................  79 

3.1.1  Phương hướng phát triển cà phê của công ty trên thị trường Đức .........  79 

3.1.2  Xu hướng của thị trường Đức về cà phê....................................  80 

3.1.3  Phân tích SWOT về hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê 

sang Đức của công ty cổ phần tập đoàn Intimex  ....................................  81 

3.1.3.1  Điểm mạnh (S)  ....................................................................  81 

3.1.3.2  Điểm yếu (W)  ......................................................................  83 

3.1.3.3  Cơ hội (O)  ...........................................................................  85 

3.1.3.4  Thách thức (T).....................................................................  87 

3.2  Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang Đức của công ty cổ 

phần tập đoàn Intimex  ...................................................................................  89 

3.2.1  Giải pháp nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu sang thị trường 

Đức (W2-O5)  ..........................................................................................  89 

3.2.1.1  Khâu canh tác  ......................................................................  90 

3.2.1.2  Khâu chế biến  ......................................................................  90 

3.2.2  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty (S2,S1-O1)  . .....................  91 

3.2.3  Giải pháp ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào công 

tác quản lý xuất khẩu (S1-O5)  ................................................................  91 

3.2.4  Báo cáo thực tập Giải pháp tuyển dụng, đào tạo, nâng cao khả năng ngoại ngữ cho 

đội  ngũ cán bộ công  nhân viên (S5-O3)  ...............................................  92 

3.2.5  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing (W1-T3,T2)  ... ....................  93 

3.2.6  Giải pháp tối thiểu chi phí (W4,W3-T3)  ...................................  94 

3.2.6.1  Giảm chi phí thu mua, tạo nguồn hàng  ...............................  94 

3.2.6.2  Giảm các chi phí khác  .........................................................  95  

3.2.7  Nâng cao thương hiệu cà phê cuất khẩu tại thị trường Đức 

(S2,S4-T2) ..............................................................................................  95 

3.3  Một số  kiến nghị  thúc đẩy xuất khẩu cà phê của INTIMEX GROUP 

sang thị trường Đức  .......................................................................................  96 

3.3.1  Kiến nghị Nhà nước  ...................................................................  96 

3.3.2  Kiến nghị Hiệp Hội....................................................................  97 

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 .........................................................................  99 

KẾT LUẬN ..........................................................................................  100 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ....................................................................  101 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 21:09 28/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp