Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên

Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên

Cập nhật: 20:51 Ngày 23/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ...................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................ 1

2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................................. 2

3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 2

4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu và những đóng góp dự kiến mới

của đề tài .......................................................................................................................... 3

5. Kết cấu của luận văn .................................................................................................. 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC THANH

TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT ......................................................................4

1.1. Những vấn đề chung về thanh toán KDTM ........................................................ 4

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt ............................ 4

1.1.2. Sự cần thiết và vai trò của thanh toán KDTM ................................................. 6

1.1.3. Nội dung của thanh toán KDTM ..................................................................... 10

1.1.4. Các quy định trong thanh toán KDTM ........................................................... 15

1.1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng tới đẩy mạnh thanh toán KDTM ............................... 16

1.2. Cơ sở thực tiễn về thanh toán KDTM ................................................................ 20

1.2.1. Thực tiễn thanh toán không dùng tiền mặt ở một số quốc gia trên thế giới ......... 20

1.2.2. Thực tiễn thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam ............................... 23

1.2.3. Bài học kinh nghiệm về quản lý TTKDTM ................................................... 29

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....................................................30

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................... 30

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ..................................................................................... 30

2.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu ................................................................................ 30

2.2.1. Phƣơng pháp tiếp cận ........................................................................................ 31

2.2.3. Thu thập thông tin ............................................................................................. 31

2.2.4. Phƣơng pháp tổng hợp số liệu .......................................................................... 33

2.2.5. Phƣơng pháp phân tích thông tin ..................................................................... 33

2.2.6. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ........................................................................... 34

Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG

TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ................................36

3.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam Chi

nhánh Thái Nguyên ............................................................................................ 36

3.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ & Phát

triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên ......................................................... 36

3.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy ................................................................................... 38

3.1.3. Tình hình hoạt động của BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013 ......... 41

3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh giai đoạn 2011 - 2013 ............... 47

3.2. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Thái Nguyên ............. 51

3.2.1. Cơ sở pháp lý hoạt động thanh toán KDTM .................................................. 51

3.2.2. Tình hình thanh toán tại BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013 ......... 55

3.2.3. Hoạt động TTKDTM giữa cá nhân, tổ chức kinh tế qua BIDV Thái Nguyên ....... 57

3.2.4. Chi tiết các thể thức thanh toán KDTM tại BIDV Thái Nguyên ................. 60

3.2.3. Thực trạng hoạt động thanh toán vốn của BIDV Thái Nguyên với các

ngân hàng khác trên địa bàn ............................................................................. 72

3.3. Đánh giá thực trạng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV

Thái Nguyên ....................................................................................................... 74

3.3.1. Đánh giá của khách hàng .................................................................................. 74

3.3.2. Đánh giá của cán bộ ngân hàng về đẩy mạnh công tác thanh toán

KDTM tại BIDV Thái Nguyên ......................................................................... 77

3.3.3 Nhận xét về công tác thanh toán KDTM tại BIDV Thái Nguyên ................ 79

Chương 4: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG

DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ....................85

4.1. Quan điểm - định hƣớng - mục tiêu .................................................................... 85

4.1.1. Báo cáo thực tập Định hƣớng đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại

BIDV Thái Nguyên ......................................................................................... 85

4.1.2. Mục tiêu của BIDV Thái Nguyên ................................................................... 87

4.2. Một số giải pháp đẩy mạnh công tác thanh toán KDTM tại BIDV Thái Nguyên .......... 87

4.2.1. Giải pháp về nâng cao năng lực quản trị điều hành ...................................... 87

4.2.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ............................................................... 88

4.2.3. Giải pháp về dịch vụ thanh toán ...................................................................... 90

4.2.4. Giải pháp về marketing chăm sóc khách hàng ............................................... 93

4.2.5. Giải pháp phát triển công nghệ ........................................................................ 95

4.3. Kiến nghị ................................................................................................................ 96

4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam ............... 96

4.3.2. Kiến nghị với chính phủ và các Bộ, Ngành ................................................... 98

4.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc ................................................................ 98

KẾT LUẬN ...........................................................................................................100

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................102

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 9 lần - Cập nhật: 20:51 23/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, tuyen dung cong chuc, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn,bao cao suCột đèn chiếu sáng cao áp,