Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đồi núi trên địa bàn huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đồi núi trên địa bàn huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Cập nhật: 20:44 Ngày 23/04/2016

Báo cáo thực tập Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đồi núi trên địa bàn huyện Phú Lương, Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài .............................................................................. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................... 2

2.1. Mục tiêu tổng quát ................................................................................... 2

2.2. Mục tiêu cụ thể......................................................................................... 2

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn..................................................................... 2

3.1. Ý nghĩa khoa học ..................................................................................... 2

3.2. Ý nghĩa thực tiễn...................................................................................... 2

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................... 3

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài ........................................................................ 3

1.1.1. Khái quát chung về đất đồi núi ............................................................. 3

1.1.2. Các quan điểm về quản lý đất đai ......................................................... 4

1.1.3. Một số vấn đề về sử dụng đất theo quan điểm phát triển bền vững ..... 6

1.2. Khái quát về đất đồi núi ......................................................................... 11

1.2.1. Vị trí địa lý vùng đồi núi Việt Nam .................................................... 11

1.2.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình hình thành đất vùng đồi núi..... 11

1.3. Một số nghiên cứu về quản lý đất đai và đất đồi núi ............................. 25

1.3.1. Các nghiên cứu về quản lý đất đai ...................................................... 25

1.3.2. Các nghiên cứu về đất đồi núi............................................................. 26

1.4. Nghiên cứu về đất đồi nứi trên thế giới và ở Việt Nam......................... 30

1.4.1. Nghiên cứu về đất đồi nứi trên thế giới .............................................. 30

1.4.2. Nghiên cứu về đất đồi núi tại Việt Nam ............................................. 32

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN

CỨU ................................................................................................... 34

2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ......................................... 34

2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu.......................................................................... 34

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu............................................................................. 34

2.2. Nội dung nghiên cứu.............................................................................. 34

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu........................................................................ 34

2.3.1. Thu thập số liệu thứ cấp ...................................................................... 34

2.3.2. Tài liệu sơ cấp ..................................................................................... 35

2.3.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu................................................................... 36

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................... 38

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và đất đai huyện Phú Lƣơng ......... 38

3.1.1. Điều kiện tự nhiên............................................................................... 38

3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.................................................. 41

3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tác động

đến việc sử dụng đất đai.............................................................. 43

3.2. Khái quát chung về công tác quản lý và hiện trạng sử dụng đất trên

địa bàn huyện Phú Lƣơng ........................................................... 45

3.2.1. Khái quát chung về công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai trên địa

bàn huyện Phú Lƣơng ................................................................. 45

3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất huyện Phú Lƣơng năm 2013 ........................ 49

3.3. Thực trạng sử dụng đất đồi núi trên địa bàn huyện Phú Lƣơng ............ 51

3.3.1. Hiện trạng sử dụng đất đồi núi trong trồng rừng ................................ 51

3.3.2. Thực trạng sử dụng đất đồi núi trong sản xuất nông nghiệp .............. 53

3.4. Hiệu quả sử dụng đất đồi núi trên địa bàn huyện Phú Lƣơng ............... 54

3.4.1. Hiệu quả kinh tế .................................................................................. 54

3.4.2. Hiệu quả xã hội ................................................................................... 60

3.4.3. Hiệu quả môi trƣờng ........................................................................... 63

3.5. Quan điểm sử dụng đất đồi núi trên địa bàn huyện Phú Lƣơng ............ 66

3.5.1. Quan điểm sử dụng đất đồi núi trên địa bàn huyện Phú Lƣơng ......... 66

3.5.2. Định hƣớng sử dụng đất đồi núi từ 5 - 10 năm tới.............................. 67

3.6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất đồi núi trên

địa bàn huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên............................. 70

3.6.1. Giải pháp quy hoạch sử dụng đất........................................................ 70

3.6.2. Giải pháp về chính sách ...................................................................... 70

3.6.3. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................... 71

3.6.4. Giải pháp về vốn ................................................................................. 72

3.6.5. Giải pháp tiêu thụ ................................................................................ 72

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................. 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 77

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 6 lần - Cập nhật: 20:44 23/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp