Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của 5 xã phía tây thành phố Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của 5 xã phía tây thành phố Thái Nguyên

Cập nhật: 20:27 Ngày 23/04/2016

Báo cáo thực tập là Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của 5 xã phía tây thành phố Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................3

3. Yêu cầu của đề tài nghiên cứu ................................................................................4

4. Ý nghĩa của đề tài....................................................................................................4

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .........................................................................................5

1.1. Một số vần đề lý luận cơ bản về sử dụng đất và hiệu quả sử dụng đất sản

xuất nông nghiệp .......................................................................................................5

1.1.1. Đất nông nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp...................................................5

1.1.1.1. Đất nông nghiệp;............................................................................................5

1.1.1.2. Khái niệm về loại hình sử dụng đất nông nghiệp ..........................................6

1.1.1.3. Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp .............................................................7

1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất nông nghiệp ................................8

1.1.2.1. Nhóm yếu tố về điều kiện tự nhiên;...............................................................8

1.1.2.2. Nhóm các yếu tố kinh tế, kỹ thuật canh tác; ..................................................8

1.1.2.3. Nhóm các yếu tố kinh tế tổ chức;...................................................................9

1.1.2.4. Nhóm các yếu tố xã hội;...............................................................................10

1.1.3. Đặc điểm, tiêu chuẩn đánh giá việc sử dụng đất nông nghiệp........................11

1.1.3.1. Đặc điểm đánh giá việc sử dụng đất nông nghiệp; ......................................11

1.1.3.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; .................................12

1.1.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá sử dụng đất nông nghiệp ...............................14

1.1.4.1. Cơ sở để lựa chọn hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.....14

1.1.4.2. Nguyên tắc lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông

nghiệp;.......................................................................................................................15

1.1.4.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp;.............15

1.2. Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên thế

giới, Việt Nam và quan điểm về phát triển nông nghiệp bền vững, sử dụng đất

bền vững. ..................................................................................................................17

1.2.1. Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên thế

giới.............................................................................................................................17

1.2.2. Tình hình nghiên cứu nâng cao việc sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam...18

1.2.3. Quan điểm về phát triển nông nghiệp bền vững và sử dụng đất bền vững.....19

1.2.3.1. Quan điểm về phát triển bền vững;..............................................................19

1.2.3.2. Quan điển về nông nghiệp bền vững; ..........................................................21

1.2.3.3. Quan điểm sử dụng đất bền vững; ...............................................................23

1.3. Định hƣớng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp.............................................25

1.3.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn trong đề xuất sử dụng đất ..................................25

1.3.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ................................25

1.3.3. Định hướng sử dụng đất..................................................................................26

Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................28

2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu...................................................................28

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu: ...................................................................................28

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu:........................................................................................28

2.2. Nội dung nghiên cứu ........................................................................................28

2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến sử dụng đất và sản xuất

nông nghiệp của 05 xã phía tây thành phố................................................................28

2.2.2. Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của 05 xã phía tây thành phố. 29

2.2.3. Đánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp ........................29

2.2.4. Đánh giá tổng hợp, lựa chọn các LUT có triển vọng và định hướng sử dụng

đất nông nghiệp…………………………………………………………………….29

2.2.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ..................................29

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu.................................................................................29

2.3.1. Phương pháp thống kê kinh tế.........................................................................31

2.3.2. Phương pháp điều tra nhanh có sự tham gia của người dân (PRA)................322

Chương 3.KẾT QUẢ

3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.................................................33

3.1.1. Điều kiện tự nhiên...........................................................................................33

3.1.2. Về kinh tế - xã hội...........................................................................................36

3.1.2.1. Dân số và lao động......................................................................................36

3.1.2.2. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng;.............................................................38

3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ................................38

3.2. Đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của 05 xã khu vực

phía tây thành phố ..................................................................................................39

3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất ....................................................................................39

3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp.................................................42

3.2.3.Giá trị sản lượng ngành nông nghiệp năm 2013 ..............................................43

3.3. Đánh giá hiệu quả một số loại hính sử dụng đất nông nghiệp.....................45

3.3.1. Hiện trạng các loại hình sử dụng đất nông nghiệp..........................................45

3.3.1.1. Các vùng sản xuất nông nghiệp; ..................................................................45

3.3.1.2. Loại hình sử dụng đất và kiểu sử dụng đất nông nghiệp vùng nghiên cứu .46

3.3.1.3. Mô tả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính ....................................48

3.3.2. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất ..................................................52

3.3.2.1. Hiệu quả một số loại cây trồng chính ..........................................................52

3.3.2.2. Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất...................................................56

3.3.2.3. Hiệu quả xã hội trong sử dụng đất nông nghiệp ........................................66

3.3.2.4. Hiệu quả môi trường trong sử dụng đất nông nghiệp ..................................69

3.4. Đánh giá tổng hợp và lựa chọn các LUT có triển vọng ................................71

3.4.1. Nguyên tắc lựa chọn LUT có triển vọng.........................................................71

3.4.2. Các tiêu chuẩn để lựa chọn các LUT có triển vọng ........................................72

3.4.2.1. Loại hình sử dụng đất 2 lúa..........................................................................72

3.4.2.2. Loại hình sử dụng đất Lúa – Màu ................................................................73

3.4.2.3. Loại hình sử dụng đất chuyên màu ..............................................................73

3.4.2.4. Loại hình sử dụng đất Chè ...........................................................................73

3.4.3. Định hướng sử dụng đất..................................................................................74

3.4.3.1. Cơ sở chính làm căn cứ để chu chuyển các loại hình sử dụng đất...............74

3.4.3.2. Dự kiến xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp trong tương lai .............74

3.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của khu vực................................77

3.5.1. Giải pháp về cơ chế chính sách.......................................................................77

3.5.2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng ..............................................................................77

3.5.3. Giải pháp về vốn .............................................................................................78

3.5.4. Giải pháp về khoa học kỹ thuật.......................................................................79

3.5.5. Giải pháp về nguồn nhân lực ..........................................................................79

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.....................................................................................81

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 20:27 23/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp