Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các mô hình canh tác lúa nước tỉnh Yên Bái

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các mô hình canh tác lúa nước tỉnh Yên Bái

Cập nhật: 20:04 Ngày 23/04/2016

Báo cáo thực tập là Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các mô hình canh tác lúa nước sri và fdp tại huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................................. 4

1.1. Hệ thống canh tác lúa nƣớc SRI............................................................. 4

1.2. Hệ thống canh tác lúa nƣớc FDP............................................................ 6

1.3. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phân viên nén dúi sâu (FDP) trên

thế giới và trong nƣớc.................................................................................. 10

1.4. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến

(SRI) trên thế giới ...................................................................................... 13

1.4.1. Những nghiên cứu SRI ở Ấn Độ..............................................................14

1.4.2. Tình hình nghiên cứu ở Trung Quốc........................................................15

1.4.3. Tình hình nghiên cứu ở Thái Lan.............................................................17

1.5. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến

(SRI) ở Việt Nam......................................................................................... 18

Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................................... 26

2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ........................................................ 26

2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu................................................................................26

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................26

2.2. Nội dung nghiên cứu ............................................................................ 26

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................... 26

2.3.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu....................................................................26

2.3.2. Phƣơng pháp so sánh.................................................................................29

2.3.3. Phƣơng pháp tham khảo ý kiến chuyên gia. ...........................................29

2.3.4. Phƣơng pháp xử lý số liệu, tính toán, đánh giá hiệu quả kinh tế...........29

2.3.5. Phƣơng pháp đánh giá...............................................................................31

Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .............................................. 32

3.1. Kết quả nghiên cứu về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội.................. 32

3.1.1. Điều kiện tự nhiên......................................................................................32

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội..........................................................................36

3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên......................................................40

3.1.4. Tình hình phát triển ngành nông nghiệp của huyện Văn Chấn trong 3

năm qua........................................................................................................ 41

3.1.4.1. Tình hình kinh tế chung .........................................................................41

Bảng 3.1: Tình hình sản xuất nông lâm nghiệp huyện Văn Chấn...................41

3.1.4.2. Tình hình sản xuất một số cây trồng chính trên địa bàn .....................43

Bảng 3.2: Diện tích sản xuất của một số cây trồng chính trên địa bàn huyện

Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.......................................................................................44

Bảng 3.3. Năng suất của một số cây trồng chính trên địa bàn huyện Văn

Chấn, tỉnh Yên Bái...............................................................................................46

3.1.4.3. Tình hình phát triển ngành chăn nuôi...................................................47

Bảng 3.4. Tình hình phát triển ngành chăn nuôi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên

Bái..........................................................................................................................48

3.1.4.4. Tình hình phát triển ngành lâm nghiệp.................................................48

Bảng 3.5. Tình hình phát triển rừng tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.........49

3.2.1. Hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI..........................................................49

Bảng 3.6: Hiện trạng của mô hình canh tác lúa nước SRI tại Văn Chấn........51

3.2.2. Hệ thống canh tác lúa FDP .......................................................................52

Bảng 3.7: Hiện trạng của mô hình canh tác lúa FDP tại Văn Chấn ................53

Văn Chấn...............................................................................................................53

Bảng 3.8: So sánh kết quả sản xuất của các mô hình........................................54

Bảng 3.9 Mức độ đầu tƣ và hiệu quả sử dụng vốn của các mô hình...............55

Bảng 3.10: Hiệu quả lao động của các mô hình................................................57

3.2.4. Ảnh hƣởng của các mô hình canh tác đến tính chất đất.........................58

Bảng 3.11: Ảnh hƣởng của các kỹ thuật canh tác đến tính chất đất .............59

3.2.5. Ảnh hƣởng của các mô hình canh tác đến khả năng bảo vệ

môi trƣờng.........................................................................................................60

3.3.1. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của 2 mô hình SRI và FDP.....63

Bảng 3.13: Bảng đánh giá tính bền vững, hạn chế và lợi thế của 2 hệ thống

canh tác lúa nƣớc SRI và FDP ............................................................................64

3.3.2. Kết quả phân tích SWOT................................................................... 68

3.3.2.1. Kết quả phân tích SWOT cho mô hình SRI.........................................69

3.3.2.2. Kết quả phân tích SWOT cho mô hình FDP .......................................70

3.3.2.3. Ma trận SWOT cho 2 mô hình canh tác lúa SRI và FDP...................71

3.4. Giải pháp phát triển và mở rộng các mô hình canh tác lúa theo SRI và

FDP .............................................................................................................. 71

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................... 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 77

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:04 23/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp