Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Công tác tiền lương khối quản lý gián tiếp tại công ty cảng Hải Phòng

Công tác tiền lương khối quản lý gián tiếp tại công ty cảng Hải Phòng

Cập nhật: 22:13 Ngày 01/03/2016

Báo cáo thực tập kế toán là Một số giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương khối quản lý gián tiếp tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng - Chi nhánh cảng Chùa Vẽ  đạt 9 điểm  


MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG I: CƠ SỞ  LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG. ........................................... 3 

1.1.  Khái quát về tiền lƣơng................................................................................ 3 

1.1.1. Khái niệm và bản chất về tiền lƣơng. ......................................................... 3 

1.1.2. Phân loại tiền lƣơng. ................................................................................... 5 

1.1.3. Chức năng của tiền lƣơng. .......................................................................... 5 

1.1.4. Ý nghĩa của tiền lƣơng.  ............................................................................... 6 

1.1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng tới công tác trả lƣơng.  ............................................. 7 

1.1.6. Các yêu cầu trong tổ chức tiền lƣơng. ........................................................ 8 

1.1.7. Các nguyên tắc cơ bản tổ chức thực hiện trả lƣơng trong doanh nghiệp. .... 

1.2.  Xây dựng quy chế trả lƣơng. ..................................................................... 11 

1.3.  Các chế độ trả lƣơng của nhà nƣớc. .......................................................... 11 

1.3.1. Chế độ tiền lƣơng theo cấp bậc.  ................................................................ 11 

1.3.2. Chế độ tiền lƣơng theo chức vụ- chức danh.  ............................................ 12 

1.4.  Các hình thức trả lƣơng. ............................................................................ 13 

1.4.1. Hình thức trả lƣơng theo thời gian  ............................................................ 13 

1.4.2. Hình thức trả lƣơng theo sản phẩm:  .......................................................... 16 

1.5.  Xây dựng và quản lý quỹ lƣơng trong doanh nghiệp.  ............................... 23 

1.5.1. Khái quát về quỹ lƣơng.  ............................................................................ 23 

1.5.2. Lập kế hoạch quỹ lƣơng trong doanh nghiệp. .......................................... 24 

1.5.3. Quản  lý quỹ lƣơng : ................................................................................. 26 

1.6.  Tiền thƣởng.  ............................................................................................... 26 

1.7.  Các khoản trích theo lƣơng.  ....................................................................... 27 

1.8.  Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức tiến lƣơng của doanh nghiệp. 

CHƯƠNG II: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẢNG HẢI PHÒNG  - CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ.  ............................ 29 

2.1.  Qúa trình hình thành và phát triển Cảng Hải Phòng. ................................ 29 

2.1.1. Giới thiệu chung về Cảng Hải Phòng. ...................................................... 29 

2.1.2. Các đơn vị trực thuộc và công ty con. ...................................................... 30 

2.1.3. Ngành nghề kinh doanh. ........................................................................... 30 

2.1.4. Vị trí địa lý .  .............................................................................................. 30 

2.2.  Một số nét khái quát về  Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng- Chi nhánh 

Cảng Chùa Vẽ. .................................................................................................... 30 

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.  ................. 30 

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ. .............................. 32 

2.2.3. Cơ cấu tổ chức Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.  ............................................... 32 

2.2.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.  ............... 36 

2.2.5. Những thuận lợi và khó khăn của Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.  .................. 38 

2.2.6. Đặc điểm về lao động.  ............................................................................... 39 

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG 

KHỐI QUẢN  GIÁN TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI 

PHÒNG- CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ  .................................................... 43 

3.1. Đặc điểm tổ chức vận hành.  ......................................................................... 43 

3.2.   Thực trạng công tác tiền lƣơng khối quản  lý gián tiếp của chi nhánh.  ..... 43 

3.2.1. Xác định hệ số lƣơng và mức lƣơng tối thiểu.  .......................................... 43 

3.2.2. Thực trạng quản lý định mức lao động, đơn giá tiền lƣơng...................... 44 

3.2.3. Nguồn hình thành quỹ tiền lƣơng. ............................................................ 44 

3.2.4. Hình thức trả lƣơng theo thời gian cho khối quản lý gián tiếp.  ................ 44 

3.2.5. Một số hình thức trả lƣơng chi nhánh còn áp dụng. ................................. 45 

3.2.5.1. Tiền lƣơng trả cho những ngày nghỉ đƣợc hƣởng lƣơng  ....................... 45 

3.2.5.2. Tiền lƣơng chi trả thời gian học tập, tham quan nghỉ mát  ..................... 45 

3.2.5.3. Tiền lƣơng chi trả thời gian tham gia các hoạt động thể thao, văn hoá.  ....... 46 

3.2.6. Các khoản thu nhập khác .......................................................................... 47 

3.2.7. Các khoản trích theo lƣơng tại công ty.  .................................................... 49 

3.2.8. Các chứng từ thanh toán  ............................................................................ 50 

3.3.  Ví dụ minh họa.  ........................................................................................... 51 

3.4.  Đánh giá chung về công tác tiền lƣơng.  ...................................................... 57 

3.4.1 Ƣu điểm  ...................................................................................................... 57 

3.4.2 Nhƣợc điểm  ................................................................................................ 57 

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN 

LƯƠNG KHỐI QUẢN LÝ GIÁN TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG 

HẢI PHÒNG- CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ. .......................................... 59 

4.1.  Định hƣớng phát triển.  ............................................................................... 59 

4.1.1. Định hƣớng phát triển công ty cổ phần cảng Hải Phòng.  ......................... 59 

4.1.2. Định hƣớng phát triển chi nhánh cảng Chùa Vẽ.  ...................................... 60 

4.2.  Báo cáo thực tập Một số giải pháp hoàn thiện công tác tiền lƣơng khối quản lý gián tiếp tại 

công ty cổ phần cảng Hải Phòng- Chi nhánh cảng Chùa Vẽ.  ............................. 60 

4.3.  Kiến nghị.  ................................................................................................... 66 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 67 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 14 lần - Cập nhật: 22:13 01/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp