Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Bảo Hiểm row Công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh vĩnh phúc

Công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh vĩnh phúc

Cập nhật: 18:46 Ngày 23/02/2016

Báo cáo thực tập Bảo Hiểm là Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh vĩnh phúc được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC

THU BẢO HIỂM XÃ HỘI................................................................................ 5

1.1. Lý luận chung về Bảo hiểm xã hội............................................................. 5

1.1.1. Khái niệm về Bảo hiểm xã hội................................................................ 5

1.1.2. Vai trò của bảo hiểm xã hội .................................................................... 8

1.1.3. Bản chất của bảo hiểm xã hội ................................................................. 9

1.1.4. Đối tƣợng của bảo hiểm xã hội ............................................................. 10

1.1.5. Chức năng của bảo hiểm xã hội ............................................................ 11

1.1.6. Hệ thống các chế độ trong bảo hiểm xã hội.......................................... 11

1.1.7. Quỹ Bảo hiểm xã hội............................................................................. 12

1.2. Nội dung công tác thu bảo hiểm xã hội.................................................... 14

1.2.1. Đối tƣợng tham gia bảo hiểm xã hội..................................................... 14

1.2.2. Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội................................................................ 14

1.2.3. Mức đóng và phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội ................................ 15

1.2.4. Quy trình thu - nộp bảo hiểm xã hội ..................................................... 16

1.2.5. Quản lý thu bảo hiểm xã hội ................................................................. 17

1.3. Các căn cứ pháp lý liên quan đến Bảo hiểm xã hội và công tác thu

Bảo hiểm xã hội ...................................................................................... 21

1.3.1. Căn cứ pháp lý liên quan đến Bảo hiểm xã hội .................................... 21

1.3.2. Quy định về công tác thu bảo hiểm xã hội của BHXH Việt Nam........ 23

1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác thu bảo hiểm xã hội ........................ 24

TÓM TẮT CHƢƠNG 1..................................................................................... 26

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................. 27

2.1. Các câu hỏi nghiên cứu ............................................................................ 27

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 27

2.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu .................................................................... 27

2.2.2. Phƣơng pháp tiếp cận ............................................................................ 27

2.2.3. Thu thập thông tin ................................................................................. 28

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích thông tin .......................................................... 28

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 29

TÓM TẮT CHƢƠNG 2................................................................................... 31

Chương 3: XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC..................... 32

3.1. Giới thiệu chung về cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc................ 32

3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ............ 34

3.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ............. 35

3.2. Phân tích thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo

hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc .................................................................... 37

3.2.1. Báo cáo thực tập Tình hình tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ........ 37

3.2.4. Phƣơng thức và mức đóng BHXH tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc ............. 46

3.2.5. Công tác thu BHXH bắt buộc tại các đơn vị điều tra ........................... 50

3.2.6. Dẫn chứng của của việc thu BHXH tốt đến đời sống ngƣời lao

động và tới phát triển sản xuất cũng nhƣ tác tác động tiêu cực

không đóng BHXH cho ngƣời lao động của doanh nghiệp................ 55

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc .............................................................................. 55

3.3.1 Những kết quả đã đạt đƣợc .................................................................... 55

3.3.2. Một số tồn tại......................................................................................... 56

3.4. Một số nguyên nhân chính ảnh hƣởng đến công tác thu BHXH tại

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc .......................................................................... 57

TÓM TẮT CHƢƠNG 3..................................................................................... 60

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC... 61

4.1. Định hƣớng phát triển và giải pháp thực hiện của BHXH Việt Nam

đến năm 2020 .......................................................................................... 61

4.1.1. Định hƣớng phát triển ........................................................................... 61

4.1.2. Giải pháp triển khai thực hiện ............................................................... 62

4.2. Định hƣớng và mục tiêu của công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH

tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm tới ...................................................... 63

4.2.1. Định hƣớng............................................................................................ 63

4.2.2. Mục tiêu công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc

trong những năm tới................................................................................ 65

4.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH tại

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc ............................................................................ 66

4.3.1. Giải pháp thu BHXH đối với từng loại khối hình tham gia.................. 66

4.3.2. Giải pháp đối với vấn đề nợ, trốn đóng BHXH .................................... 68

4.3.3. Giải pháp đối với công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính

sách pháp luật về BHXH......................................................................... 70

4.3.4. Một số giải pháp khác nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH tại

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc ............................................................................ 71

4.4. Một số kiến nghị....................................................................................... 73

4.4.1. Kiến nghị với Nhà nƣớc, chính quyền địa phƣơng ............................... 73

4.4.2. Kiến nghị với ngành BHXH.................................................................. 74

4.4.3. Kiến nghị đối với BHXH tỉnh Vĩnh Phúc............................................. 74

TÓM TẮT CHƢƠNG 4..................................................................................... 75

KẾT LUẬN...................................................................................................... 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................... 79

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 18 lần - Cập nhật: 18:46 23/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp