Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Yên

Công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Yên

Cập nhật: 22:36 Ngày 18/03/2016

Báo cáo thực tập Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính Kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của luận văn..................................... 3

5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.......................................... 5

1.1. Tổng quan về dự án đầu tƣ......................................................................... 5

1.1.1. Khái niệm dự án đầu tƣ .................................................................... 5

1.1.2. Phân loại dự án đầu tƣ ...................................................................... 5

1.1.3. Chu kỳ hoạt động của dự án đầu tƣ sử dụng vốn NSNN ............... 10

1.1.4. Nội dung dự án đầu tƣ .................................................................... 11

1.1.5. Dự án đầu tƣ vốn ngân sách nhà nƣớc............................................ 16

1.2. Thẩm định dự án đầu tƣ sử dụng vốn ngân sách nhà nước...................... 16

1.2.1. Khái niệm........................................................................................ 16

1.2.2. Vai trò của thẩm định dự án đầu tƣ sử dụng vốn NSNN ............... 18

1.2.3. Tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thiện thẩm định dự án

đầu tƣ......................................................................................................... 19

1.3. Nội dung quy trình và phƣơng pháp thẩm định dự án đầu tƣ sử

dụng vốn NSNN............................................................................................. 20

1.3.1. Tài liệu cơ sở để thẩm định dự án đầu tƣ sử dụng vốn NSNN....... 20

1.3.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tƣ sử dụng vốn NSNN .................. 21

1.3.3. Quy trình thẩm định dự án đầu tƣ................................................... 24

1.3.4. Phƣơng pháp thẩm định dự án đầu tƣ............................................. 29

1.4. Đặc điểm thẩm định các dự án đầu tƣ từ NSNN ..................................... 32

1.4.1. Một số nội dung cơ bản của dự án đầu tƣ....................................... 32

1.4.2. Yêu cầu của quản lý và thẩm định dự án đầu tƣ............................. 34

1.4.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng thẩm định dự án đầu

tƣ sử dụng vốn NSNN .............................................................................. 35

Kết luận chƣơng 1 ........................................................................................... 37

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 38

2.1. Địa điểm, đối tƣợng, phạm vi và thời gian nghiên cứu ........................... 38

2.1.1. Địa điểm, đối tƣợng nghiên cứu ..................................................... 38

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu, thời gian nghiên cứu..................................... 38

2.2. Câu hỏi đặt ra cần nghiên cứu.................................................................. 38

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 38

2.3.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin...................................................... 39

2.3.2. Phƣơng pháp xử lý thông tin .......................................................... 40

2.3.3. Phƣơng pháp phân tích thông tin.................................................... 40

Kết luận chƣơng 2 ........................................................................................... 42

Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM

ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NSNN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH

KẾ HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH

VĨNH PHÚC........................................................................................... 43

3.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội thành phố Vĩnh Yên.......................... 43

3.1.1. Vị trí địa lý....................................................................................... 43

3.1.2. Đặc điểm địa hình............................................................................ 44

3.1.3. Khí hậu thủy văn.............................................................................. 44

3.1.4. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên ................................................... 45

3.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội Thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2010-2013......... 48

3.2.1. Đặc điểm kinh tế.............................................................................. 48

3.2.2. Các thành phần kinh tế .................................................................... 49

3.2.3. Chuyển dịch cơ cấu lao động thành phố Vĩnh Yên 2010-2013............ 55

3.3. Tình hình thực hiện đầu tƣ từ NSNN tại phòng tài chính kế hoạch

trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên .................................................................... 55

3.4. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tƣ từ NSNN tại phòng

Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên..................................... 57

3.4.1. Thực trạng cơ chế quản lý đầu tƣ xây dựng....................................... 57

3.4.2. Tổ chức thẩm định dự án................................................................. 58

3.4.3. Đặc điểm thẩm định dự án đầu tƣ từ NSNN tại phòng tài

chính kế hoạch trên địa bàn TP Vĩnh Y ên............................................. 65

3.4.4. Nội dung thẩm định dự án đầu tƣ từ NSNN tại phòng tài

chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên ................................... 65

3.4.5. Thực trạng về phƣơng pháp thẩm định dự án đầu tƣ từ NSNN

tại phòng tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên ............. 79

3.4.6. Dự án minh hoạ................................................................................. 81

3.5. Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tƣ từ NSNN tại

phòng Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên ......................... 91

3.5.1. Những kết quả thẩm định ................................................................ 91

3.5.2. Những tồn tại, hạn chế..................................................................... 92

3.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế..................................................... 94

Kết luận chƣơng 3 ........................................................................................... 96

Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NSNN TẠI PHÒNG TÀI

CHÍNH KẾ HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN........ 98

4.1. Quan điểm về thẩm định các dự án đầu tƣ từ NSNN tại phòng tài

chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên......................................... 98

4.1.1. Thẩm định dự án đầu tƣ phải đảm bảo xem xét, đánh giá toàn

diện các nội dung của dự án...................................................................... 98

4.1.2. Thẩm định dự án đầu tƣ thuộc vốn NSNN phải bám sát đối

tƣợng đầu tƣ của vốn NSNN..................................................................... 98

4.1.3. Thẩm định dự án đầu tƣ phải đảm bảo tính khách quan................. 98

4.1.4. Thẩm định dự án đầu tƣ phải đánh giá đầy đủ những nhân tố

ảnh hƣởng từ bên ngoài............................................................................. 99

4.1.5. Thẩm định dự án đầu tƣ phải đảm bảo tính kịp thời, nắm bắt

cơ hội đầu tƣ sát với nhiệm vụ kinh tế, chính trị của thành phố trong

từng giai đoạn đảm bảo đầu tƣ đem lại hiệu quả .................................... 100

4.2. Giải pháp hoàn thiện phƣơng pháp thẩm định dự án.................................. 100

4.2.1. Đổi mới công tác thẩm định dự án đầu tƣ .................................... 100

4.2.2. Nâng cao nhận thức về công tác thẩm định dự án đầu tƣ............. 101

4.2.3. Hoàn thiện quy trình thẩm định dự án đầu tƣ............................... 101

4.2.4. Hoàn thiện về công tác tổ chức thẩm định.................................... 102

4.2.5. Hoàn thiện nội dung thẩm định dự án đầu tƣ ............................... 103

4.2.6. Hoàn thiện về phƣơng pháp thẩm định dự án đầu tƣ.................... 105

4.3. Điều kiện thực hiện để giải pháp trên thực hiện đƣợc, tác giả có

một số kiến nghị sau đây............................................................................... 107

4.3.1. Đối với thành phố Vĩnh Yên ........................................................ 107

4.3.2. Đối với các bộ, ngành Trung ƣơng............................................... 104

4.3.3. Đối với chính phủ......................................................................... 111

KẾT LUẬN.................................................................................................. 112

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 113

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 22:36 18/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp