Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Hải Dương

Công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Hải Dương

Cập nhật: 11:59 Ngày 24/01/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là  Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Hải Dương được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ..

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.............................................. 2

4. Ý nghĩa khoa học của luận văn ..................................................................... 2

5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC

THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG ........................................................................... 4

1.1. Cơ sở lý luận về quản lý thuế..................................................................... 4

1.1.1. Khái niệm quản lý thuế ........................................................................... 4

1.1.2. Mục tiêu, đặc điểm, nguyên tắc quản lý thuế ......................................... 5

1.1.3. Nội dung, cơ chế, quy trình quản lý thuế theo Luật Quản lý thuế.......... 9

1.1.4. Quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ......................... 16

1.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý thuế................................................................ 25

1.2.1. Kinh nghiệm của Singapore.................................................................. 25

1.2.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản................................................................... 30

1.2.3. Kinh nghiệm quản lý thuế của Cục Thuế tỉnh Nghệ An....................... 32

1.2.4. Những bài học kinh nghiệm rút ra cho Cục Thuế tỉnh Hải Dƣơng về

hoàn thiện công tác quản lý thuế..................................................................... 34

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 37

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 37

2.2. Cách tiếp cận nghiên cứu ........................................................................ 37

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu......................................................................... 37

2.3.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin........................................................... 37

2.3.2. Phƣơng pháp phân tích........................................................................ 38

2.4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý thuế các doanh nghiệp

ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Hải Dƣơng ........................................... 38

Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH

HẢI DƯƠNG................................................................................................. 40

3.1. Khái quát hoạt động của doanh nghiệp ngoài quốc doanh và công tác

quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh

Hải Dƣơng....................................................................................................... 40

3.1.1. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng ............ 40

3.1.2. Đặc điểm Cục Thuế tỉnh Hải Dƣơng .................................................... 43

3.2. Thực trạng quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại

Cục Thuế tỉnh Hải Dƣơng............................................................................... 47

3.2.1. Công tác tuyên truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế - Phòng Tuyên truyền

và hỗ trợ ngƣời nộp thuế ................................................................................. 48

3.2.2. Công tác kê khai kế toán thuế - Phòng Kê khai và Kế toán thuế ......... 51

3.2.3. Công tác thu nợ và cƣỡng chế nợ thuế - Phòng Quản lý nợ và cƣỡng chế

nợ thuế.............................................................................................................. 53

3.2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra về thuế - Phòng thanh tra thuế số 1,

kiểm tra thuế số 1 ............................................................................................ 56

3.2.5. Công tác phân công quản lý và sự phối hợp giữa các bộ phận của

cơ quan thuế trong quản lý thuế...................................................................... 59

3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý thuế tại Cục

Thuế tỉnh Hải Dƣơng ...................................................................................... 62

3.4. Đánh giá chung về công tác quản lý thuế tại Cục Thuế tỉnh Hải Dƣơng ...... 63

3.4.1. Những thành tựu.................................................................................... 63

3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân............................................................ 64

Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN

LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI

CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG................................................................ 76

4.1. Định hƣớng công tác quản lý thuế ở Cục Thuế tỉnh Hải Dƣơng ............. 76

4.2. Giải pháp quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại

Cục Thuế tỉnh Hải Dƣơng............................................................................... 77

4.2.1.Báo cáo thực tập  Lập dự toán thu thuế................................................ 77

4.2.2. Tuyên truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế...................................................... 77

4.2.3. Quản lý đăng ký, kê khai thuế, kế toán thuế......................................... 80

4.2.4. Tăng cƣờng công tác thu nợ và cƣỡng chế nợ thuế ........................... 81

4.2.5. Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp

ngoài quốc doanh ............................................................................................ 83

4.2.6. Phối hợp với các ban ngành theo quy chế phố hợp liên quan tới

Ngƣời nộp thuế................................................................................................ 86

4.2.7. Đẩy mạnh công nghệ thông tin vào quản lý thuế.................................. 87

4.2.8. Điều kiện thực hiện giải pháp ............................................................... 88

4.3. Kiến nghị.................................................................................................. 92

KẾT LUẬN .................................................................................................... 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 96

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 6 lần - Cập nhật: 11:59 24/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp