Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Bảo Hiểm row Công tác quản lý chi trả bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang

Công tác quản lý chi trả bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 17:38 Ngày 29/02/2016

Báo cáo thực tập Bảo Hiểm là Hoàn thiện công tác quản lý chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu ................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 3

5. Kết cấu của đề tài .......................................................................................... 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI

TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI............................................................................. 5

1.1. Khái quát về Bảo hiểm xã hội.................................................................... 5

1.1.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của Bảo hiểm xã hội .............................. 5

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm tổ chức và hoạt động Quỹ bảo hiểm xã hội ........ 12

1.2. Quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội .............................................................. 16

1.2.1. Khái niệm và vai trò của quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội.................... 16

1.2.2. Những nghiệp vụ chủ yếu trong quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội ........ 29

1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội.................... 32

1.3.1. Hệ thống pháp luật, quy định về Bảo hiểm xã hội................................ 32

1.3.2. Tổ chức bộ máy quản lý, chi trả Bảo hiểm xã hội ................................ 32

1.3.3. Đặc điểm đối tƣợng hƣởng chế độ Bảo hiểm xã hội ............................ 33

1.3.4. Quy trình và thủ tục chi trả Bảo hiểm xã hội........................................ 33

1.3.5. Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chi trả Bảo

hiểm xã hội...................................................................................................... 34

1.3.6. Phối hợp trong công tác quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội..................... 35

1.4. Kinh nghiệm quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội của một số địa phƣơng

trong nƣớc........................................................................................................ 36

1.4.1 quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội ở huyện Vụ Bản, tỉnh

Nam Định ........................................................................................................ 36

1.4.2.

Xuyên, Tỉnh An Giang .................................................................................. 37

1.4.3. Kinh nghiệm quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh

Thái Nguyên..................................................................................................... 39

1.4.4. Những b Bảo hiểm xã hội

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang .................................................................... 40

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 43

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 43

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 43

2.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu .................................................................... 43

2.2.2. Thu thập thông tin ................................................................................. 44

2.2.3. Xử lý thông tin ...................................................................................... 45

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích.......................................................................... 45

2.2.5. Các chỉ tiêu phân tích............................................................................ 47

Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TRẢ BẢO

HIỂM XÃ HỘI TẠI HUYỆN HIỆP HÓA, TỈNH BẮC GIANG............. 51

3.1. Giới thiệu về Bảo hiểm xã hội huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang............ 51

3.1.1. Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội huyện Hiệp Hòa. .......................... 51

3.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện Hiệp Hòa........... 51

3.1.3. Bộ máy tổ chức của Bảo hiểm xã hội huyện Hiệp Hòa........................ 53

3.2. Báo cáo thực tập Thực trạng công tác quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội tại huyện Hiệp

Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2013.................................................... 57

3.2.1. Hệ thống các văn bản về Bảo hiểm xã hội đang đƣợc triển khai tại

huyện Hiệp Hòa............................................................................................... 57

3.2.2. Đặc điểm về đối tƣợng tham gia và hƣởng Bảo hiểm xã hội ............... 58

3.2.3. Kết quả công tác chi trả Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011-2013........... 59

3.3. Đánh giá công tác quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội tại huyện Hiệp

Hòa, tỉnh Bắc Giang........................................................................................ 66

3.3.1. Đánh giá về hệ thống văn bản quy định quản lý Bảo hiểm xã hội ....... 66

3.3.2. Đánh giá về tổ chức bộ máy - nhân sự quản lý chi trả Bảo hiểm xã

hội tại huyện Hiệp Hòa ................................................................................... 68

3.3.3. Đánh giá về quản lý đối tƣợng hƣởng Bảo hiểm xã hội ....................... 71

3.3.4. Đánh giá về việc lập, chấp hành và quyết toán chi Bảo hiểm xã hội ... 73

3.3.5. Đánh giá về tổ chức các quy trình, thủ tục nghiệp vụ trong công tác

chi trả Bảo hiểm xã hội ................................................................................... 76

3.3.6. Đánh giá về tổ chức kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong công tác chi

trả Bảo hiểm xã hội ......................................................................................... 77

3.3.7. Đánh giá về ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý

chi trả Bảo hiểm xã hội tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang......................... 78

3.3.8. Đánh giá về sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quản lý

chi trả Bảo hiểm xã hội tại BHXH huyện Hiệp Hòa....................................... 80

3.4. Đánh giá chung về công tác quản lý chi trả BHXH tại huyện Hiệp

Hòa, tỉnh Bắc Giang........................................................................................ 82

3.4.1. Những kết quả đạt đƣợc ........................................................................ 82

3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân............................................................ 83

Chương 4: PHƯƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI

HUYỆN HIỆP HÓA,TỈNH BẮC GIANG.................................................. 89

4.1. Mục tiêu phát triển của Bảo hiểm xã hội huyện Hiệp Hòa đến năm 2020 .... 89

4.1.1. Mục tiêu phát triển của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020...... 89

4.1.2. Mục tiêu phát triển của Bảo hiểm xã hội huyện Hiệp Hòa, tỉnh

Bắc Giang ....................................................................................................... 90

4.2. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội huyện

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ............................................................................... 92

4.3. Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội

tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ............................................................... 93

4.3.1. Hoàn thiện công tác quản lý đối tƣợng hƣởng Bảo hiểm xã hội .......... 93

4.3.2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý và chi Bảo hiểm xã hội ................ 94

4.3.3. Hoàn thiện công cụ quản lý công tác chi trả Bảo hiểm xã hội ............. 96

4.3.4. Hoàn thiện quy trình chi trả của Bảo hiểm xã hội Hiệp Hòa................ 97

4.3.5. Hoàn thiện sự phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và chính

quyền địa phƣơng............................................................................................ 99

4.3.6. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, triển khai kế hoạch và quyết toán chi 100

4.4. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi trả Bảo hiểm

xã hội tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang .................................................. 101

4.4.1. Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam .......................................... 101

4.4.2. Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.................................. 103

4.4.3. Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội huyện Hiệp Hòa................................ 104

TÓM TẮT CHƢƠNG 4................................................................................ 105

KẾT LUẬN.................................................................................................. 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 110

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 17 lần - Cập nhật: 17:38 29/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp