Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp Trung Thành - thành phố Thái Nguyên

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp Trung Thành - thành phố Thái Nguyên

Cập nhật: 19:47 Ngày 12/04/2016

Báo cáo thực tập nhân sự là Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp Trung Thành - thành phố Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ..................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2

4. Ý nghĩa khoa học của đề tài.......................................................................... 3

5. Những đóng góp mới của luận văn ............................................................... 3

6. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP..................................... 5

1.1. Các khái niệm cơ bản................................................................................. 5

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực ...................................................................... 5

1.1.2. Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực ......................................................... 6

1.1.3. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực...................................................... 7

1.1.4. So sánh giữa đào tạo và phát triển ........................................................ 10

1.2. Nội dung công tác đào và phát triển nguồn nhân lực .............................. 10

1.2.1. Các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực............................. 10

1.2.2. Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ................................... 18

1.3. Những yếu tố ảnh hƣởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn

nhân lực trong doanh nghiệp........................................................................... 23

1.3.1. Những yếu tố bên trong doanh nghiệp ảnh hƣởng đến đào tạo và

phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp............................................... 23

1.3.2. Những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp ảnh hƣởng đến đào tạo và

phát triển nguồn nhân lực trong DN ............................................................... 25

1.4. Những kinh nghiệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của một

số doanh nghiệp của Việt Nam ....................................................................... 28

1.4.1. Công ty Cổ phần thép Việt - Nhật (HPS) Hải Phòng ........................... 28

1.4.2. Công ty TNHH Sanko Mold Việt Nam ................................................ 30

1.5. Sự cần thiết phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại doanh

nghiệp Trung Thành........................................................................................ 32

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 34

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 34

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 34

2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu .......................................................................... 34

2.2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu................................................................ 35

2.2.3. Phƣơng pháp tổng hợp thông tin........................................................... 36

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích số liệu .............................................................. 36

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 37

2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu về hiện trạng của doanh nghiệp............. 37

2.3.2. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu về quy mô, chất lƣợng nguồn

nhân lực .......................................................................................................... 37

2.3.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển

nguồn nhân lực ................................................................................................ 37

Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT

TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP TRUNG

THÀNH THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN................................................... 39

3.1. Khái quát về doanh nghiệp Trung Thành ................................................ 39

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp ........................... 39

3.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của doanh nghiệp ........................... 40

3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Doanh nghiệp .............................................. 40

3.1.4. Chức năng nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng ban, các bộ

phận phân xƣởng............................................................................................. 41

3.1.5. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp ........................................... 43

3.1.6. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong

những năm gần đây ......................................................................................... 44

3.2. Đặc điểm về nguồn nhân lực của doanh nghiệp từ năm 2009 đến

năm 2013 ......................................................................................................... 45

3.2.1. Cơ cấu tuổi ............................................................................................ 45

3.2.3. Cơ cấu về số lƣợng lao động trực tiếp và gián tiếp .............................. 47

3.2.4. Cơ cấu giới tính..................................................................................... 48

3.3. Tình hình công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại DN............ 49

3.3.1. Số lƣợng nhân lực đƣợc đào tạo qua các năm ...................................... 49

3.3.2. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

tại Doanh nghiệp Trung Thành ....................................................................... 50

3.3.3. Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

tại doanh nghiệp Trung Thành ........................................................................ 67

Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP

TRUNG THÀNH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ................................ 73

4.1. Quan điểm, mục tiêu, phƣơng hƣớng nhằm hoàn thiện công tác đào

tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Trung Thành............... 73

4.1.1. Quan điểm, phƣơng hƣớng công tác đào tạo và phát triển nguồn

nhân lực của doanh nghiệp Trung Thành........................................................ 73

4.1.2. Mục tiêu, chiến lƣợc công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

của doanh nghiệp Trung Thành ...................................................................... 75

4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát

triển nguồn nhân lực........................................................................................ 75

4.2.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn

nhân lực .......................................................................................................... 76

4.2.2. Áp dụng các hình thức đào tạo mới ...................................................... 79

4.2.3. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo

và phát triển nguồn nhân lực........................................................................... 81

4.2.4. Một số quy định, quy chế phục vụ cho công tác đào tạo và phát

triển nguồn nhân lực........................................................................................ 82

4.2.5. Đánh giá khả năng thực hiện công việc và phân tích công việc của

ngƣời lao động................................................................................................. 82

4.2.6. Tạo động lực cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp ............. 87

4.2.7. Xây dựng hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân

lực trong doanh nghiệp.................................................................................... 88

4.2.8. Tổ chức chƣơng trình thi thợ giỏi, có tay nghề..................................... 90

4.2.9. Nâng cao vai trò công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sau

mỗi chƣơng trình học ...................................................................................... 91

4.2.10. Một số giải pháp khác ......................................................................... 93

KẾT LUẬN.................................................................................................... 97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... 99

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 31 lần - Cập nhật: 19:47 12/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp