Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Công tác bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

Công tác bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

Cập nhật: 18:48 Ngày 01/04/2016

Báo cáo thực tập Đánh giá công tác bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua xã Lương Sơn và phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................................3

1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG.....7

1.1.1. Khái niệm về bồi thƣờng và giải phòng mặt bằng........................................7

1.1.2. Đặc điểm của quá trình bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng........................7

1.1.3. Nguyên tắc bồi thƣờng và điều kiện đƣợc bồi thƣờng .................................8

1.1.4. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng .12

1.2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG VÀ GIẢI

PHÓNG MẶT BẰNG ............................................................................................3

1.2.1. Cơ sở pháp lý của đề tài................................................................................3

1.2.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài..............................................................................6

1.3. CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM.12

1.3.1. Công tác giải phóng mặt bằng trên thế giới................................................12

1.3.2. Công tác giải phóng mặt bằng ở Việt Nam ................................................15

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.23

2.1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..............................................23

2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu .................................................................................23

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................23

2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH..................................................23

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU..........................................................................23

2.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................23

2.4.1. Điều tra các số liệu sơ cấp ..........................................................................23

2.4.2. Điều tra các số liệu thứ cấp.........................................................................24

2.4.3. Phƣơng pháp chọn mẫu, xây dựng phiếu điều tra và điều tra ....................25

2.4.4. Phƣơng pháp thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý số liệu ......................25

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ..................................26

3.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA

BÀN XÃ LƢƠNG SƠN VÀ PHƢỜNG TÍCH LƢƠNG.....................................26

3.1.1 Điều kiện tự nhiên........................................................................................26

3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội .........................................................30

3.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, GIẢI

PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG QUỐC LỘ 3 MỚI HÀ NỘI –

THÁI NGUYÊN ĐOẠN QUA XÃ LƢƠNG SƠN VÀ PHƢỜNG TÍCH

LƢƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN...........................................................39

3.2.1. Giới thiệu về nội dung dự án ......................................................................39

3.2.2. Đánh giá quy trình thực hiện công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng

dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua xã Lƣơng Sơn và

phƣờng Tích Lƣơng ..............................................................................................40

3.2.3. Đối tƣợng và điều kiện bồi thƣờng.............................................................45

3.2.4. Kết quả công tác bồi thƣờng tại dự án dự án quốc lộ 3 mới Hà Nội -

Thái Nguyên đoạn qua xã Lƣơng Sơn và phƣờng Tích Lƣơng............................46

3.2.5. Kết quả hỗ trợ dự án quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua xã

Lƣơng Sơn và phƣờng Tích Lƣơng ......................................................................52

3.2.6. Các khoản kinh phí khác để thực hiện dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội –

Thái Nguyên đoạn qua xã Lƣơng Sơn và phƣờng Tích Lƣơng............................55

3.2.7. Tổng hợp kinh phí bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 3

mới Hà Nội – Thái Nguyên đoạn qua xã Lƣơng Sơn và phƣờng Tích Lƣơng.....56

3.3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG GPMB

VÀ HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT ĐẾN ĐỜI SỐNG NHÂN

DÂN TẠI KHU VỰC GPMB ..............................................................................57

3.3.1. Tình hình dân cƣ trong khu vực giải phóng mặt bằng................................57

3.3.2. Đánh giá về chính sách tái định cƣ............................................................59

3.3.3. Ảnh hƣởng của giải phóng mặt bằng đến đời sống ngƣời dân về kinh tế ..60

3.3.4. Ảnh hƣởng của giải phóng mặt bằng đến đời sống ngƣời dân về an ninh,

trật tự xã hội..........................................................................................................62

3.3.5. Ảnh hƣởng của giải phóng mặt bằng đến đời sống ngƣời dân về quan hệ

nội bộ gia đình ......................................................................................................63

3.3.6. Ảnh hƣởng của giải phóng mặt bằng đến đời sống ngƣời dân về môi trƣờng ....64

3.4. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ

ÁN XÂY DỰNG QUỐC LỘ 3 MỚI HÀ NÔI – THÁI NGUYÊN ĐOẠN

QUA XÃ LƢƠNG SƠN VÀ PHƢỜNG TÍCH LƢƠNG ....................................64

3.4.1. Thuận lợi.....................................................................................................64

3.4.2. Những khó khăn, tồn tại .............................................................................66

3.4.3. Đề xuất một số giải pháp ............................................................................68

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................71

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................73

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 18:48 01/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp