Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hợp lý trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hợp lý trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Cập nhật: 15:53 Ngày 23/04/2016

Báo cáo thực tập là Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hợp lý trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1

1.Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................. 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 3

4. Những đóng góp mới của luận văn .......................................................... 3

5. Kết cấu của luận văn ................................................................................. 4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH

CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP .......................................... 5

1.1. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu kinh tế nông nghiệp...................................... 5

1.1.1. Cơ cấu kinh tế ................................................................................. 5

1.1.2. Khái niệm kinh tế nông nghiệp ...................................................... 9

1.1.3. Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông nghiệp ...................................... 9

1.1.4. Các bộ phận cấu thành kinh tế nông nghiệp ................................. 10

1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ............................................ 10

1.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế .......................................................... 10

1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ..................................... 11

1.2.3. Vì sao phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ................... 14

1.2.4. Nội dung của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ................ 16

1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 21

1.3.1. Điều kiện tự nhiện ........................................................................ 21

1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ............................................................. 21

1.3.3. Công nghệ và kỹ thuật .................................................................. 25

1.3.4. Cơ chế, chính sách ........................................................................ 25

1.4 . Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp...... 27

1.4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả, hiệu quả chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông nghiệp ................................................................................ 27

1.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tác động của các nhóm nhân tố

đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp .......................................... 28

1.5. Một số kinh nghiệm thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 29

1.5.1. Kinh nghiệm của một số nƣớc về chuyển dịch cơ cấu kinh tế

nông nghiệp ........................................................................................... 29

1.5.2. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở một số

địa phƣơng trong nƣớc ........................................................................... 31

1.5.3. Một số bài học kinh nghiệm chung từ thực tiễn các quốc gia và

các địa phƣơng ........................................................................................ 38

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 40

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................. 40

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ..................................................................... 40

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu , dữ liệu thứ cấp ............................ 40

2.2.2 . Phƣơng pháp nghiên cứu tổng hợp, so sánh và phân tích hệ thống .. 41

2.2.3. Phƣơng pháp phân tích tổng hợp các tác động của các nhân tố về

thể chế chính trị, kinh tế , môi trƣờng, xã hội và công nghệ .................. 42

2.2.4. Phƣơng pháp định lƣợng .............................................................. 42

2.2.5. Phƣơng pháp phân tích định tính .................................................. 43

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu ........................................................ 43

Chương 3. THỰC TRẠNG CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

HUYỆN TAM DƯƠNG - TỈNH VĨNH PHÚC ......................... 45

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Tam Dƣơng ............... 45

3.1.1. Về điều kiện tự nhiên ................................................................... 45

3.1.2. Điều kiện về xã hội ....................................................................... 50

3.1.3. Điều kiện kinh tế ........................................................................... 52

3.2. Thực trạng cơ cấu kinh tế nông nghiệp ............................................... 57

3.2.1. Đánh giá tác động của các đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội

đến cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện Tam Dƣơng ........................ 57

3.2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp..................... 59

3.2.3. Cơ cấu kinh tế theo vùng lãnh thổ ................................................ 69

3.2.4. Cơ cấu theo thành phần kinh tế .................................................... 70

3.3. Nhận xét, đánh giá ............................................................................... 72

3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc ............................................................... 72

3.3.2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân ................................................. 74

Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ CHUYỂN DỊCH

CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG

HỢP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM DƯƠNG

TRONG THỜI GIAN TỚI ................................................... 77

4.1. Một số yếu tố bên ngoài tác động đến phát triển kinh tế - xã hội

huyện Tam Dƣơng nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng ................. 78

4.1.1. Xu hƣớng phục hồi sau khủng hoảng và tiếp tục hội nhập

quốc tế, khu vực .............................................................................. 78

4.1.2. Tiến bộ khoa học công nghệ ......................................................... 79

4.1.3. Thị trƣờng trong nƣớc .................................................................. 79

4.1.4. Tác động của quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá và hiện

đại hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến sự phát triển kinh tế xã hội

của huyện Tam Dƣơng .................................................................. 80

4.2. Quan điểm - Phƣơng hƣớng và mục tiêu phát triển nông nghiệp......... 80

4.2.1. Quan điểm .................................................................................... 80

4.2.2. Phƣơng hƣớng .............................................................................. 83

4.2.3. Mục tiêu ........................................................................................ 86

4.3. Nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tam

Dƣơng theo hƣớng hợp lý trong thời gian tới............................................. 86

4.3.1. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo ngành ............................... 86

4.3.2. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo vùng, lãnh thổ .................. 88

4.4. Giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo

hƣớng hợp lý của huyện Tam Dƣơng trong thời gian tới ........................... 90

4.4.1. Giải pháp về tổ chức sản xuất ....................................................... 90

4.4.2. Giải pháp về thị trƣờng ................................................................. 90

4.4.3. Giải pháp về vốn ........................................................................... 93

4.4.4. Giải pháp về ruộng đất ................................................................. 93

4.4.5. Giải pháp áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất ............................ 96

4.4.6. Đầu tƣ xây dựng phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất nông

nghiệp nông thôn .................................................................................... 98

4.4.7. Đẩy mạnh công tác khuyến nông ................................................. 99

4.4.8. Các giải pháp về cơ chế chính sách ............................................ 100

4.4.9. Đào tạo, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực lao động nông thôn .... 101

4.4.10. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức

đoàn thể tại địa phƣơng và thực hiện sự liên kết giữa nhà nƣớc, nhà

nông, nhà khoa học, doanh nghiệp ....................................................... 102

KẾT LUẬN ................................................................................................. 104

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................... 107

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 15:53 23/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp